عنوان انگلیسی مقاله:

Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector

ترجمه عنوان مقاله: سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه موردی بخش بانکداری ترکیه

$$$: فقط 29500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

هدف از این مقاله تحلیل رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد مالی 44 بانکِ در حال کار در ترکیه بین سالهای 2005 و 2014 است. عملکرد سرمایه فکری بانکها از طریق روش ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) ارزیابی شده است. عملکرد سرمایه فکری بخش بانکداری ترکیه به طور کلی متأثر از بازده سرمایه انسانی (HCE) است. برحسب انواع بانکها، توسعه و سرمایه گذاری بانکها دارای بالاترین میانگین VIAC است. عملکرد سرمایه فکری بخش بانک داری ترکیه به طور کلی متأثر از بازده سرمایه انسانی است (HCE). برحسب انواع بانکها، بانکهای توسعه و سرمایه دارای بالاترین میانگین VAIC هستند. زمانیکه VAIC به اجزایش تقسیم شد، این میتواند مشاهده شود که بازده بکار رفته سرمایه (CEE) و بازده سرمایه انسانی (HCE) به شکل مثبت بر عملکرد مالی بانکها تأثیر میگذارند. با این حال، CEE دارای تأثیر زیادی بر عملکرد مالی بانکها در مقایسه با HCE میباشند. بنابراین، بانکهای در حال کار در یخش بانکداری ترکیه باید از سرمایه های مالی و فیزیکی استفاده کنند اگر انها خواهان رسیدن به سطح سود دهی بالایی هستند.

کلیدواژه: سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)،عملکرد مالی، بازگشت به دارایی، بخش بانکداری ترکیه

 

 

مطالب مرتبط