عنوان انگلیسی مقاله:

Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment

ترجمه عنوان مقاله: بررسی اثرات توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

http://modir3-3.ir/images/link-modir123.com.icoلینک پرسشنامه مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • ادبیات موضوعی
 • تعهد سازمانی
 • توانمندسازی کارکنان
 • کارگروهی
 • آموزش کارکنان
 • روش شناسی
 • تجزیه و تحلیل نتایج
 • بحث و نتیجه گیری
 • ضمیمه A: مقیاس اندازه گیری نهایی سازه

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله بررسی اثرات توانمندسازی، کار گروهی و برنامه آموزشی کارکنان بر تعهد سازمانی

ساختار تعهد سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل مهم برای اصول اطمینان در اثر بخشی سازمان است. این است که کارکنان متعهد می تواند منجر به نتایج مطلوب سازمانی شود. بر اساس مطالعات نظری مشاهده می شود که داده های محدود بر تعهد سازمانی در بخش آموزش وجود دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر سه عامل یعنی توانمندسازی کارکنان، کار گروهی و آموز کارکنان در راستای تعهد سازمانی در کشور مالزی بوده است.

برای تحقق اهداف اعلام شده، داده ها با استفاده از یک نظرسنجی در آلمان با 242 کارمند در دانشگاه های دولتی در شمال مالزی جمع آوری شده است. داده های جمع آوری شده در نرم افزار spss و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تحلیل قرار گرفته است. این یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی کارکنان دارای اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی است. تاثیر کار گروهی بر تعهد سازمانی نیز به مقدار مثبت و معنی داری به دست آمده در نهایت این یافته ها تایید می کند که آموزش کارکنان دارای اثر مثبت و معنی داری به تعهد سازمان می باشد. انتظار می رود این یافته ها منجر به ارائه پیشنهادات مفید برای مدیریت در بخش آموزش عالی به منظور بهبود تعهد سازمان در میان کارکنان و با تمرکز بر توانمندسازی کارکنان، آموزش و کار گروهی استفاده شود.

کلمات کلیدی: بخش آموزش و پرورش، کارکنان، تعهد سازمانی، کار گروهی، آموزش

ترجمه مقدمه مقاله

رقابت به سرعت در حال افزایش در بازارهای مختلف منجر به این آنها در محل کار به وجود بیاید. تعهد سازمانی به عنوان یکی از اهداف مهم قبل از هر چیز در هر سازمان به منظور حفظ وجود و بقای آن آن در نظر گرفته می شود. با توجه به تحقیقات لاک و لاتام در سال 1999 کارکنان متعهد و وفادار به منظور دستیابی به اهداف سازمان بسیار مهم هستند. دلیل این است که کارکنان با درجه بالاتر از تعهد نسبت به سازمان سازنده تر، هماهنگ تصور می شوند، و باید وفاداری بهتری نسبت به کار خود را داشته باشند و دارای مسئولیت و رضایت شناسی هستند.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png