عنوان انگلیسی مقاله:

Brand and product attachment in an industrial context: The effects on brand loyalty

ترجمه عنوان مقاله: دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی: آثار بر وفادارای به برند

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 44 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات
 • دلبستگی، دلبستگی به محصول، دلبستگی به برند
 • متمایز ساختن برند از محصول و دلبستگی به برند از دلبستگی به محصول
 • توسعه ی چارچوب نظری و فرضیه های تحقیق
 • سابقه ی دلبستگی به برند و دلبستگی به محصول
 • دلبستگی به برند، دلبستگی به محصول، و وفاداری به برند: تعاملات و نتایج
 • روش شناسی تحقیق
 • زمینه ی تحقیق
 • توسعه ی مدل اندازه گیری
 • نمودار 1: چارچوب مفهومی و فرضیه های تحقیق
 • ابزار تحقیق
 • جمع آوری داده
 • جدول 1: آزمون T میان داده های جمع آوری شده ی …
 • تحلیل و نتایج
 • ساخت نمونه
 • مدل اندازه گیری
 • جدول 2: CFA کل برای مدل اندازه گیری
 • مدل ساختاری
 • مدل های رقیب
 • مباحث و مفاهیم
 • مباحث کلی
 • جدول 5: آثار استاندارد شده ی مستقیم، غیر مستقیم …
 • مفاهیم نظری
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و پژوهش های آتی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی

نقش دلبستگی به عنوان محرکی در وفاداری به برند صنعتی به صورت گسترده ای  در سطح درون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، در حالی که هیچ مطالعه ای بر روی دلبستگی خریداران صنعتی به به برندها و محصولات صنعتی وجود ندارد. این مطالعه، با پژوهش یک موقعیت تجربی که در آن خریداران تجربه ی اول شخص از استفاده ی محصولات را دارا هستند، وجود دلبستگی برند و دلبستگی محصول در یک محیط صنعتی را نشان می دهد، و تاثیر آن بر وفادارای به برند را بر اساس نتایج حاصل از یک پژوهش متشکل از 317 صاحب-راننده ی ماشین سنگین، را مورد آزمایش قرار می دهد.

یافته ها حاکی از آن است در حالی که دلبستگی به برند به صورت مستقیم و مثبت بر وفاداری به برند تاثیر می گذارد، دلبستگی محصول به صورت غیر مستقیم از طریق آثار واسطه ای دلبستگی به محصول، منجر به وفاداری به برند می شود. به هرحال، متوجه شدیم که محصول به صورت غیر جایگزینی محرک مستقیم وفاداری به برند می باشد. پژوهش حاضر همچنین آزمایش هایی را جهت اندازه گیری رابطه ی میان ساخت های دلبستگی برند و دلبستگی محصول ارائه می دهد. این پژوهش چندین مفهوم مدیریتی و نظری دارد که نشان می دهد که توجه کردن به معانی عاطفی برندهاو محصولات صنعتی امری ضروری است.

کلمات کلیدی: دلبستگی برند، دلبستگی محصول، وفاداری برند، اپراتورهای مالک، وسایل نقلیه خصوصی

 

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری مقاله دلبستگی به برند و محصول در یک محیط صنعتی

این پژوهش اولین تلاش در حوزه ی بازاریابی صنعتی است مبنی بر اینکه دلبستگی به برند و دلبستگی به محصول چطور در حوزه ی بنگاه به بنگاه به کار برده می شود و چطور می توان آثار آن بر وفاداری به برند را نشان داد. افزایش توجه به وفاداری به برند در پژوهش بازاریابی صنعتی چالش هایی را برای پژوهشگران نسبت به توسعه ی محرک های وفاداری به برند و ارائه ی استراتژی هایی به بازارایابان جهت استخراج وفاداری امن، به وجود آورده است. با رقابتی تر شدن بازار رقابت، شرکت ها حفظ مشتری های بلند مدت را با مجموعه ای ابزارها، همچون استفاده ی ابزاری از برندهایشان، هدف قرار می دهند. البته احساس دلبستگی، ابزاری قدرتمند است که از طریق آن شرکت ها می توانند سطح وفاداری به برند مشتریان خود را افزایش دهند، و از آثار مثبت همراه با آن بهره مند شوند.


پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

مطالب مرتبط