پنجمین همایش کنفرانس حسابداری و مدیریت

عنوان مقالهعنوان مقاله: بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان با تاکید بر نقش میانجی عوامل سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان مازندران)

نویسندهنویسنده: طهماسبی، صادقی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریتی

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 277 KB

http://modir123.com/photo%20site/size-modir123.com.png منبع: پنجمین همایش حسابداری و مدیریت

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان …

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش به عنوان ابزاری استراتژیک برای همه شرکت ها در محیط رقابتی تبدیل شده است. علاوه بر این، دانش مشتری موضوع مهمی برای اجرای مدیریت ارتباط با مشتری است. در این مقاله، با استفاده از داده های بانک ملت استان مازندران، روابط بین مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری را با استفاده از مدل معادلات ساختاری بررسی گردید. هدف اصلی این است که تنها داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری کافی نیست، بلکه عوامل دیگری نیز وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر گذارند آنها واسطه تاثیر گذاری عواملی همچون قابلیت های مدیریت دانش، فن آوری و عوامل مشتری گرایی) در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

کلید واژه ها: عوامل سازمانی، فن آوری، مدیریت دانش، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری گرایی