عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China

ترجمه عنوان مقاله: عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی: مطالعه ای از چین

رشته: مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله isi عدالت سازمانی و ناامنی شغلی

مطالعه حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر تفاوت فردی در هوش هیجانی بر رضایت شغلی تأثیر گذاشته و بیشتر بر تأیید نقش میانجی عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی متمرکز شده است. در مجموع 420 کارمند از یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعات در چین مقیاس هوش هیجانی گزارش شده، مقیاس عدالت سازمانی، مقیاس ناامنی شغلی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که هوش هیجانی، عدالت سازمانی، ناامنی شغلی و رضایت شغلی با یکدیگر ارتباط معنی داری دارند. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد كه هوش هیجانی می تواند به میزان قابل توجهی رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار دهد و رابطه هوش هیجانی و رضایت بخشی از عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی با واسطه است.

واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، ناامنی شغلی، عدالت سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاریپ

مقدمه مقاله isi عدالت سازمانی و ناامنی شغلی

رضایت شغلی به نگرش و یا نگرش کارکنان به خود شغل یا محیط مربوط و همچنین پاسخ عاطفی آنها به نقش های شغلی آنها اشاره دارد و یکی از مؤثرترین شاخص های شادی حرفه ای است (ژانگ ، وو ، 2014). مطالعات تخصصی تر روی ویژگی های شغلی از جمله درآمد، خصوصیات شغلی، تعارض کار- خانواده، استرس و رهبری متمرکز شده است (قاضی ، پیکولو ، پودساکوف ، شاو ، و ریچ ، 2010)، اما محققان در مورد رضایت شغلی اخیراً بیشتر توجه خود را به تأثیر عوامل فردی متمرکز می کنند (ژانگ و همکاران ، 2014). هوش هیجانی (EI) چنین فاکتور فردی است که با رضایت شغلی ارتباط نزدیک دارد. هوش هیجانی به توانایی فرد در درک، ارزیابی، بیان و مدیریت احساسات اشاره دارد (مایر ، دی پائولو ، و سالووی ، 1990).

مفهوم هوش هیجانی در سطح عامه توسط گولمن (1995) در انتشارات خود “هوش هیجانی: چرا می تواند بیش از ضریب هوشی باشد” ، مورد توجه قرار گرفت، که در تازه ای از شناخت اهمیت شایستگی های عاطفی در کار و موفقیت در زندگی اعلام کرد. چندین مدل جامع هوش هیجانی چارچوب های نظری ابتدایی را برای مفهوم سازی ساختار ارائه می دهند (جردن ، اشکاناسی ، و هارتل ، 2002). با بیان اینکه هوش هیجانی شامل ارزیابی احساسات و بیان، بیان عواطف و استفاده از عواطف در حل مشکلات است. کار (1997) مدلی از هوش هیجانی را بیان کرد که شامل سواد عاطفی، آمادگی هیجانی، عمق عاطفی و کیمیاگری عاطفی است. سالووی و مایر (1989) الگوی هوش هیجانی که بیشتر بر مؤلفه های شناختی و پتانسیل رشد عاطفی و ذهنی تأثیر می گذارد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مدل عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی

مدل عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش هیجانی بروی رضایت شغلی

منبع: (2015:150 ,Ouyang et al)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225