عنوان انگلیسی مقاله:

 Building customer loyalty in digital banking: A study of bank staff’s perspectives on the challenges of digital CRM and loyalty

ترجمه عنوان مقاله: وفادار ساختن مشتری در بانکداری دیجیتال: بررسی دیدگاه کارکنان بانکی در مورد چالش های مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری دیجیتال

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 30 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

هدف
هدف این مقاله بررسی ادراکات میان نمایندگان مختلف بانک های بزرگ سوئد در زمینه نحوه انجام فرآیند دیجیتالیزاسیون و تاثیر آن بر روابط مشتری می باشد.

طراحی/روش شناسی/رویکرد
داده ها از طریق یک سری از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته با مدیران بانک های مختلف با بینش عمیق در روند دیجیتالی کردن بانک ها و تاثیر آن بر روابط / رضایت مشتری و دیجیتالی شدن، جمع آوری شد.

یافته ها
نتایج نشان داده است که نیمی از پاسخ دهندگان همان منطقه را تجربه می کنند که بزرگترین چالش را تشکیل می دهند. این در ناامنی درک شده در مورد آنچه که بانک تصور می کرد در مورد مهارت و تجارب مشتریان خود و آنچه که مشتریان واقعا می دانستند ریشه دارد.

محدودیت های تحقیق / پیامدهای
این مطالعه به عنوان یک تجزیه و تحلیل پراکندگی تفسیری انجام شد (IPA) در مورد بانک های بزرگ مختلف سوئدی، که ممکن است اعتبار خارجی نتایج آن را محدود کند. محدودیت های دیگر نیز در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

مفهوم عملی
با شناسایی جنبه های مختلف بانکی دیجیتالی که مدیران بانک درک می کنند نسبت به ایجاد روابط با مشتریان خود سودمندتر یا چالش برانگیز هستند، مدیران بانک باید آگاهانه از توانایی به کارگیری راهبردهای مناسب در پاسخ دادن به مشتریان بانک را به دست آورند.

اصالت / ارزش
این مطالعه به ادبیات کانال های دیجیتال و اثرات درک شده آن بر وفاداری مشتری از منظر مدیریتی کمک می کند. نتایج نشان می دهد که برخی از نظریه های وفاداری مشتری در حال حاضر نیاز به تجدید نظر دارند تا بتوانند در دوران دیجیتال سازی قرار گیرند.

کلمات کلیدی: بانکداری؛ CRM؛ وفاداری مشتری؛ دیجیتالی کردن؛ بازاریابی رابطه؛ اطلاعات نامتقارن

 

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط