عنوان انگلیسی مقاله:

Managing by values : Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت بوسیله ارزش ها: باز طراحی فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2001

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: امرالد

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • تعریف و متعلقات مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV)
 • شکل 1 : ارزیابی سه راه مدیریت شرکت ها بوسیله ساختار، اهداف و ارزش ها
 • نیاز به کیفیت و مشتری محوری
 • نیاز به حرفه ای گری، استقلال و مسئولیت پذیری
 • نیاز رئیسان به ارزیابی رهبران تحول آفرین – تسهیل گر
 • نیاز به ساختار سازمانی چابک تر و بهتر
 • جدول 1 : ارتباط بین ارزش ها، اهداف و واقعیت
 • MBV به عنوان ابزاری برای بازطراحی فرهنگی و تغییر کانال نسبت به چشم انداز استراتژیک شرکت
 • دو سطح تشکیل دهنده فرهنگ شرکت
 • فرهنگ یک شرکت بوسیله انواع مکانیزم ها بوجود می آید (دالتون و همکاران 2001).
 • تدوین چشم انداز، ماموریت و فرهنگ کاری
 • مدیریت تغییر: بستن شکاف بین چشم انداز آینده و حقیقت فعلی شرکت
 • شکل 2: پارامتر های مدیریت کردن تغییر سازمانی
 • اجازه دهید فرآیند مدیریت تغییر ره به صورت دقیق تر بررسی کنیم
 • استفاده از ارزش ها برای کانال بندی فرآیند های کاری نسبت به چشم انداز استراتژیک
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مدیریت بوسیله ارزش ها

سیستم باور ها و ارزش ها که مدلی را برای مدیریت و سازمان ها در طول قرن بیستم یکم شکل داد امروزه به اندازه کافی خوب نیست. به منظور نگه داشتن تابع کسب و کار به صورت خوب و رقابت پذیر در بازارهایی که به طور فزآینده ای دارای رویکردی جهانی، پیچیده، تقاضای حرفه ای، تغییرات ثابت و گرایش به سمت کیفیت و رضایت مشتری دارند، مدلی جدید مورد نیاز است. در این مقاله، ما مطرح می کنیم که هم مدیریت به وسیله ابزار  و هم مدیریت به وسیله اهداف متاسفانه نتایج ناکافی به همراه دارد. در مقابل، به نظر می رسد که تشریح یک رویکرد جدید، تحت  مفهوم مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV) به عنوان یک ابزار رهبری استراتژیک یک رویکرد جدید و نو ظهور باشد. این مقاله این رویکرد را مطرح می کند و در مورد پیاده سازی مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV) به عنوان یک ابزار برای باز نگری فرهنگ سازمان ها و آماده کردن آنها برای هزاره بعدی بحث می کند.

کلید واژه ها: سبک مدیریت، ارزش، مدیریت تغییر، مدیریت استراتژیک

ترجمه فرضیات مقاله

مقدمه مقاله مدیریت بوسیله ارزش ها

سیستم باورها و ارزش ها که یک مدل را برای مدیریت و سازمان ها در طول قرن بیستم شکل داد امروزه به اندازه کافی خوب نیست. به منظور نگه داشتن تابع کسب و کار به صورت خوب و رقابت پذیر در بازارهایی که به طور فزاینده ای دارای رویکردی جهانی، پیچیده، تقاضای حرفه ای، تغییرات ثابت و گرایش به سمت کیفیت و رضایت مشتری دارند، یک مدل جدید مورد نیاز است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png