لیست ترجمه رشته های مدیریتی

با وارد کردن واژه و یا سال انتشار مورد نظر در قسمت جستجو می توانید راحتتر به مقاله مورد نظرتان برسید

ردیفعنوان مقالهانتشارقیمت 
1

ترجمه مقاله علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

1996رایــــــگانpdf
2

ترجمه مقاله تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

2001رایــــــگانword
3

ترجمه نقش توانمندسازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی

2002رایــــــگانword
4

ترجمه مقاله رابطه بین رفتارهای تنبیهی، تشویقی رهبر و دیدگاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند

2006رایــــــگانword
5

ترجمه مقاله تاثیر عوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمان ها

2007رایــــــگانword
6

ترجمه مقاله پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

2007رایــــــگانpdf
7

ترجمه اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل و مکزیک

2008رایــــــگانword
8

ترجمه مقاله تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان

2010رایــــــگانword
9

ترجمه مقاله مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

2011رایــــــگانword
10

ترجمه مقاله رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

2011رایــــــگانpdf
11

ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونيک

20071000word
12

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی: یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای

20083000word
13

ترجمه مقاله سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

20123000word
14

ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

20123000word
15

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی: یک طرح مطالعاتی از شرکت های خدمات حرفه ای

20133000word
16

ترجمه مقاله کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

20133000word
17

ترجمه مقاله ایجاد یکپارچگی سازمانی

20073500word
18

ترجمه مقاله طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

20093500word
19

ترجمه مقاله مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری

20093500word
20

ترجمه مقاله بررسی مدیریت دانش در صنعت مالی

20123500word
21

ترجمه مقاله تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

20094000word
22

ترجمه مقاله اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری: یک مطالعه چینی و هندی

20104000word
23

ترجمه مقاله نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی

20114000word
24

ترجمه مقاله آیا شیوه های منابع انسانی باعملکرد خوب به کارآفرینی شرکت های بزرگ کمک می کند؟ نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی

20084500word
25

ترجمه مقاله مدیریت تعارض در سازمان های ورزشی مالزی

20094500word
26

ترجمه مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی

20094500word
27

ترجمه مقاله اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان

20094500word
28

ترجمه مقاله تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

20094500word
29

ترجمه مقاله بودن یا نبودن در عرصه رسانه های جمعی اجتماعی: به عنوان سودمند ترین استراتژی بازاریابی بعد از رکود اقتصادی جهانی

20124500word
30

ترجمه مقاله اندازه گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

20124500word
31

ترجمه مقاله عوامل سازمانی مرتبط با موفقیت سیستم های مدیریت اطلاعات سلامت الکترونیک

20134500word
32

ترجمه مقاله تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

20065000word
33

ترجمه مقاله ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی

20075000word
34

ترجمه مقاله تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

20135000word
35

ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

19995500word
36

ترجمه مقاله سرمایه فکری: تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

20045500word
37

ترجمه مقاله بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

20115500word
38

ترجمه مقاله مهارت های شغلی جلب و حفظ استعدادهای برتر

20115500word
39

ترجمه مقاله شواهدی تجربی از ارتباط حاكمیت شركتی، مدیریت سود و IFRS در شركت های چینی عضو بورس

20145500word
40

ترجمه مقاله اثرات شدت رقابتی مشاهده شده در صنعت و قابلیت های مربوط به بازاریابی: محرك های عملکرد بهتر نام تجاری

20106000word
41

ترجمه مقاله تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی

20116000word
42

ترجمه مقاله راهبردهایی برای ایجاد ترجیح برند در مصرف کننده

19996500word
43

ترجمه مقاله مطالعه ای بر روی مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن

20086500word
44

ترجمه مقاله راهبرد و عملکرد مدیریت منابع انسانی: روشن تر کردن خط دید

20126500word
45

ترجمه مقاله تاثیر پیچیدگی استراتژیک بر استراتژی بازاریابی و عملكرد سازمانی

20067500word
46

ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید

20077500word
47

ترجمه مقاله اثرات اعتبار نام تجاری و برند بر وفاداری مصرف کننده

20087500word
48

ترجمه مقاله تاثیر میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط میان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی و کارایی

20087500word
49

ترجمه مقاله خرید کردن یا عدم خرید؟ یک معضل اجتماعی در چشم انداز خرید سبز

20097500word
50

ترجمه مقاله افزایش اهمیت بازاریابی عمومی (بخش دولتی): تبیین، کاربردها و محدودیت های بازاریابی در ادارات دولتی

20097500word
51

ترجمه مقاله مدیریتی: گرایش ها در مقایسه های اجتماعی: خوش بینی یا بدبینی

20097500word
52

ترجمه مقاله شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی

20097500word
53

ترجمه مقاله ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته هایی از یک کشور در حال توسعه

20117500word
54

ترجمه مقاله تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی: تجزیه و تحلیل اندازه شرکت

20127500word
55

ترجمه مقاله مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

20127500word
56

ترجمه مقاله به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی

20127500word
57

ترجمه مقاله استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

20127500word
58

ترجمه مقاله رابطه بین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی

20137500word
59

ترجمه مقاله رابطه بین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی

20137500word
60

ترجمه مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه كسی وفادار است؟

20108000word
61

ترجمه مقاله چالش های یکپارچه سازی آینده نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

20048500word
62

ترجمه مقاله مفهوم بوروکراسی: ارزیابی تجربی

20068500word
63

ترجمه مقاله ابزاری برای تحلیل معماری سازمانی

20088500word
64

ترجمه مقاله مروری بر مدیریت ریسک شرکت از زنجیره تامین

20108500word
65

ترجمه مقاله هدفمندی و انگیزش برای به اشتراک گذاری دانش

20108500word
66

ترجمه مقاله ساختار سازمانی و قابلیت های بازاریابی تخصصی در کسب و کارهای کوچک و متوسط

20118500word
67

ترجمه مقاله تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی

20118500word
68

ترجمه مقاله رابطه ی مشاوره مشتری: یکی از رازهای تاثیر گذار بر تغییر سازمانی چه می باشد؟

20128500word
69

ترجمه مقاله تبعیض و نابرابری در بازار کار

20138500word
70

ترجمه مقاله مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

20138500word
71

ترجمه مقاله ایجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ی روابط صنعتی

20029500word
72

ترجمه مقاله حوادث ناشی از کار در آمریکا: بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

20129500word
73

ترجمه مقاله نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

20139500word
74

ترجمه مقاله شناسایی عوامل موفقیت و شکست مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار

20139500word
75

ترجمه مقاله دانشوران و اصول 3S (مدیریت فردی، سازماندهی فردی، کنترل فردی)

20159500word
76

ترجمه مقاله استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: مطالعه شرکت های ذکر شده با صدور توبیخ عمومی در مالزی

20159500word
77

ترجمه مقاله استقلال و دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: مطالعه شرکت های ذکر شده با صدور توبیخ عمومی در مالزی

20159500word
78

ترجمه مقاله تأثیر عوامل مختص سازمان های غیر انتفاعی بر پشتیبانی دولت از سازمان های غیر انتفاعی

201010500word
79

ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری: مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات: مطالعه موردی مدیریت ارتباط با مشتریان

201110500word
80

ترجمه مقاله تولید بهنگام و مدیریت کیفیت جامع برای دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی

201210500word
81

ترجمه مقاله چارچوبی برای ارزیابی پروژه های ERP

200011500word
82

ترجمه مقاله تأثیر استراتژی کسب و کار بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن: یک چارچوب مفهومی

201011500word
83

ترجمه مقاله آیا هوش هیجانی در تعدیل روابط بین سلامت روانی و عملکرد شغلی نقش دارد؟

201311500word
84

ترجمه مقاله بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (OCB)

201311500word
85

ترجمه مقاله رهبری در سازمان های پیچیده

200112500word
86

ترجمه مقاله ایجاد نظریه‌ی تحلیلی: فرسودگی شغلی کارمند تحلیل رابطه‌ی بین سن و سابقه کاری

200412500word
87

ترجمه مقاله بررسی روابط میان ملاحظات اخلاقی و مدیریت خانواده و عملکرد سازمانی در اداره امور شرکت ها

200612500word
88

ترجمه مقاله پژوهشی بر روی سیستم مدیریت اطلاعات طراحی کالاهای چرمی

200912500word
89

ترجمه مقاله تأثیر اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی: شواهدی از بنگاه های تولیدی در بنگلادش

201012500word
90

ترجمه مقاله سازگاری و یادگیری زدایی در انتقال دانش در ادغام و تملک ها

201012500word
91

ترجمه مقاله شناسایی مشتریان بانکی چندکاناله

201012500word
92

ترجمه مقاله پژوهش در زمینه تکنولوژی پرداخت همراه و مدل های کسب و کار در چین در محیط تجارت الکترونیک

201012500word
93

ترجمه مقاله یک دستور کار پژوهشی در مورد هوش سیاسی رهبران برای مدیریت اثربخش تغییر

201112500word
94

ترجمه مقاله توزیع آنلاین بلیت های خط هوایی: آیا خطوط هوایی باید یک رویکرد تک مسیره را بپذیرند یا یک رویکرد چند مسیره؟

201112500word
95

ترجمه مقاله ارتباط میان تناسب زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

201212500word
96

ترجمه مقاله ابعاد مهم در نظریه مدیریت استراتژیک

201212500word
97

ترجمه مقاله درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

201312500word
98

ترجمه مقاله مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی: چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده

201312500word
99

ترجمه مقاله ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر و تعارض بین فردی در تاثیر بررضایت

201312500word
100

ترجمه مقاله مقایسه تطبیقی: الگوی شباهت ها و تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

201312500word
101

ترجمه مقاله پارادایم های اخلاقی به عنوان مبانی بالقوه ابتکارات مدیریت تنوع در سازمان های تجاری

201312500word
102

ترجمه مقاله کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست: چگونه به کارکنان پاداش مالی بدهیم

201312500word
103

ترجمه مقاله پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

201312500word
104

ترجمه مقاله کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

201412500word
105

ترجمه مقاله پذیرش استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی در یک کشور در حال توسعه غیرمستعمره: کشور نپال

201412500word
106

ترجمه مقاله اندازه گیری فقر و محرومیت در آفریقای جنوبی

200014500word
107

ترجمه مقاله فیلم سازی در تحقیقات بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان

200514500word
108

ترجمه مقاله آثار تعدیل کننده مشارکت بر روابط بین رضایت، اعتماد و تعهد در بانکداری الکترونیکی

200914500word
109

ترجمه مقاله مدلسازی بازاریابی برای کسب و کار الکترونیک

200914500word
110

ترجمه مقاله عوامل مؤثر بر قیمت نفت در آینده: عوامل بنیادی در مقابل سوداگری

201114500word
111

ترجمه مقاله کیفیت سود گزارش شده بنگاه های چینی: تأثیر ساختار مالکیت

201214500word
112

ترجمه مقاله سلسله مراتب ارزش منصفانه در افشای ابزار مالی: آیا برای سرمایه گذاران شفافیت وجود دارد؟ شواهدی از صنعت بانکداری

201214500word
113

ترجمه مقاله نگرش نسبت به آگهی ویروسی گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

201314500word
114

ترجمه مقاله بررسی انگیزه های خریداران وفادار به فروشگاه از طریق معیارهای جایگزین وفاداری رفتاری

201314500word
115

ترجمه مقاله آیا فیسبوک به توانمندسازی فردی کمک می کند؟ مطالعه ای درباره پذیرش فیسبوک در مناطق شهری هند

201414500word
116

ترجمه مقاله بررسی مشارکت کارکنان در مسئولیت اجتماعی (شرکت) از دیدگاه تبادل اجتماعی نسبت به مشارکت سازمانی

201414500word
117

ترجمه مقاله تأثیر رهبری اصیل و فرهنگ اخلاقی بنگاه بر رفتار حسابرس

201414500word
118

ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی

201514500word
119

ترجمه مقاله استراتژی های سازمانی برای توسعه پایدار: تدوین یک دستور کار پژوهشی برای هزاره جدید

201514500word
120

ترجمه مقاله تحلیلی بر روی تأثیر تفاوت مهارت بر کیفیت شغل در میان 28 کشور

201514500word
121

ترجمه مقاله بررسی جامع روابط متقابل بین تاخیر کارکنان، غیبت، و ترک خدمت: مفاهیم برای مدل رفتار کناره گیری

201215500word
122

ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول

200716500word
123

ترجمه مقاله روانشناسی مصرف کننده نام تجاری

201216500word
124

ترجمه مقاله مقایسه ای بر روی مدل های کسب و کار الکترونیک از دیدگاه زنجیره ارزش

201216500word
125

ترجمه مقاله بازدهی و کارایی خرده فروشی های کوچک: نقش مشتری مداری و کارآفرینی مداری

201316500word
126

ترجمه مقاله اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی

201416500word
127

ترجمه مقاله مطالعه ای اکتشافی بر مبنای دیدگاه همسویی استراتژیک درباره نقش مدیریت اطلاعات در بین المللی شدن SME ها

201416500word
128ترجمه مقاله تعامل اجتماعی، راحتی و رضایت مشتری: تأثیر تعدیل کننده تجربه مشتری201416500word
129

ترجمه مقاله اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روش های تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

201516500word
130

ترجمه مقاله مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی

201516500word
131

ترجمه مقاله آثار برنامه های پشتیبانی بر استراتژی های سطح شرکت در سازمان های کوچک و متوسط

201317500word
132ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه201317500word
133

ترجمه مقاله تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا)

201318000word
134

ترجمه مقاله تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی (مطالعه موردی: سریلانکا)

201318000word
135

ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی

200918500word
136

ترجمه مقاله گرایش کارآفرینی و عملکرد تجاری شرکت های کوچک و متوسط: مطالعه ای کمّی بر روی بنگاه های هلند

201218500word
137

ترجمه مقاله بررسی تجربی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های بانک جهانی

201218500word
138

ترجمه مقاله ارزیابی رابطه بین معیارهای عینی و ذهنی شرایط مالی با استفاده از صورت های مالی دولتی

201318500word
139

ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: نگرانی سازمان ها درباره امنیت اطلاعات

201318500word
140

ترجمه مقاله تأثیر متغیرهای اجتماعی: جمعیت شناختی بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بانکداری اختصاصی

201318500word
141ترجمه مقاله تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری در سازمان های خدماتی: مرور منابع و چارچوب مفهومی جدید201318500word
142

ترجمه مقاله استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) برای پایش عملکرد کارایی محور سازمان های مبتنی بر بهره وری: طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم

201318500word
143

ترجمه مقاله آیا نظریه زمینه مند رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟

201418500word
144

ترجمه مقاله آزمایش میدانی بر روی رسانه های حزبی و مشارکت در یک نظام رسانه ای تازه آزادشده

201418500word
145ترجمه مقاله ساختار شکنی آینده مدیریت: فارماکون و گری هامل و ابتکار غیر ممکن201418500word
146

ترجمه مقاله تخصص حسابرسی در صنعت، حاکمیت هیئت مدیره و مدیریت سود

201319500word
147

ترجمه مقاله رضایت مشتری در وب 2.0 و پیشرفت فناوری اطلاعات

201319500word
148

ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول

201419500word
149

ترجمه مقاله تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بورس چین

201419500word
150

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده روش حمل و نقل: مقایسه ای بین آلمان و آمریکا

201121500word
151

ترجمه مقاله پژوهش های معاصر درباره حسابداری بخش دولتی- مقایسه بین المللی بین مقالات نشریات

201022500word
152

ترجمه مقاله قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار

201522500word

جهت رفتن به صفحات بعد در پایین صفحه سمت راست بر روی کلمه بعدی کلیک نمایید

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png