عنوان انگلیسی مقاله:

Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

ترجمه عنوان مقاله: طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

$$$: فقط 3500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 13 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیـده
 • مقـدمه
 • بررسی ادبیات
 • روش شناسی
 • گزینش
 • جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها
 • طراحی کردن داده ها
 • نتایج
 • تجزیه وتحلیل اظهارنظر
 • تجزیه وتحلیل اظهارنظرمشترک
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

هدف: هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری در طی سالهای 2006-1997 است. این مقاله همچنین تلاش می کند تا به محققین در شناسایی نشریات مهم و محققین بانفوذ (تأثیرگذار) و نیز ارتباط میان این نشریات با استفاده از اظهارنظر و اظهارنظر مشترک کمک کند.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این مقاله از تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک و تکنیک های تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی در تحقیق شبکه دانش ادبیات رهبری به وسیله تحلیل 31323 منبع ذکر شده از 2322 مقاله از دو مجله مرتبط با رهبری در شاخص اظهارنظر علوم اجتماعی و پایگاه داده های شاخص اظهارنظر علوم استفاده   می شود.

 یافته ها: چهار عامل در این مقاله وجود دارد: اثربخشی سبک رهبری، تئوری و بهبود رهبری، طبقه بندی رهبری و موضوعات فعلی تحقیق رهبری

اصالت/ارزش: این مقاله به محققین مدیریت ابزاری برای ارزشیابی نشریات رهبری ارائه می دهد و یک ابزار هدفمند  و سیستماتیک برای تعیین اهمیت نسبی شکل های مختلف دانش در توسعه تحقیق رهبری ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رهبری، بهبود رهبری، شبکه های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله تحقیقی

ترجمه مقدمه مقاله

سازمان های امروزی، بیشتر از همیشه نیاز به رهبران مؤثری دارند که پیچیدگی محیط جهانی همیشه در حال تغییر را درک کنند، کسانی که هوش، حساسیت و توانایی همدلی با دیگران را دارند و کسانی که می توانند پیروان خود را برانگیزانند تا برای ارتقاء  تلاش کنند.

ما داده های اظهارنظر بالغ بر یک دوره ده ساله (2006-1997) از هر موضوع فصلنامه رهبری (LQ) و رهبری آموزشی (EL) را جمع آوری نمودیم. یک تجزیه و تحلیل مشروح از 31232  اظهارنظر موجود در 2322 مقاله منبع برای پیگیری توسعه مطالعه رهبری تاریخی و مدت زمان نمونه ها  صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده برای این مطالعه  تجزیه و تحلیل های اظهارنظر و اظهارنظر مشترک است.

 

 

مطالب مرتبط