جهت استخراج مقاله از پایان نامه با میل زیر مکاتبه نمایید.

modir123.group@gmail.com

شماره پشتیبانی: 09390959982

دانشجویان با ارسال پایان نامه خود طی زمان 2 روز بعد ارسال پایان نامه مقاله خود را دریافت نمایند. استخراج مقاله از پایان نامه بصورت تخصصی توسط متخصص و کارشناس خبره در همان رشته صورت خواهد گرفت.

Print Friendly, PDF & Email