روش تحقيق

Research Methodology

روش تحقیق

در اين بخش نوع مطالعه (توصيفی يا تحليلی) و جامعه موردنظر را كه تحقيق بر روی آن صورت می گيرد، باید توضیح داده شود. در اين مرحله بهتر است با كمک مشاور آماری يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده‌ها، حجم نمونه و روش تحلیل های آماري را مشخص كرد.

تحلیل آماری پایان نامه در مدیر 123

 

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123