روش تحقيق

http://modir3-3.ir/images/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpg

روش تحقیق

در اين بخش نوع مطالعه (توصيفی يا تحليلی) و جامعه موردنظر را كه تحقيق بر روی آن صورت می گيرد، باید توضیح داده شود. در اين مرحله بهتر است با كمک مشاور آماری يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده‌ها، حجم نمونه و روش تحلیل های آماري را مشخص كرد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.pnghttp://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C.png

 

مطالب مرتبط