راه های دیگر برای اندازه گیری جهانی تجارت بین المللی

راه دیگر اندازه گیری تجارت بین المللی آن است که به مقایسه نرخ رشد صادرات و تولید ناخالص داخلی بپردازیم. تفاوت در نرخ رشد سرعت فرایند جهانی شدن تجارت را نشان می دهد. به طور کلی پذیرفته شده  است که به شکل فزاینده ای در اقتصاد کشور و بخش جهانی، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی به صادرات اختصاص یافته است.

سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی و نسبت جریان کل تجارت و تولید ناخالص اغلب شاخص ادغام تجارت استفاده می شود. راه دیگر اندازه گیری جهانی شدن تجارت بین المللی آن است که به مقایسه نرخ رشد صادرات و تولید تفاوت در نرخ رشد را نشان می دهد سرعت فرایند جهانی شدن تجارت است. به طور کلی پذیرفته شده است که اقتصاد کشور و بخش به طور فزاینده جهانی است، سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی است صادرات اختصاص داده است. سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی اندازه گیری درجه وابستگی تولید کنندگان داخلی در بازارهای خارجی و جهت گیری تجاری خود را فراهم می کند.

گسترش زنجیره جهانی تولید نیاز به مدیریت و طرح سازمان یافته دارد و سهم خدمات در ارزش تولید جهانی را افزایش می دهد. برخی از خدمات به طور مستقیم به تجارت بین المللی مربوط می شود. این خدمات به طور عمده تخصصی هستند؛ مانند حمل و نقل بین المللی، امور مالی بین المللی، فعالیت مشاوره، بازاریابی، توزیع و غیره. این خدمات ارتباط بسیار کمی با بازار خدمات محلی دارد.  تأکید بر این است که خدمات، بخشی جدایی ناپذیر از محصولات  برای تجارت خارجی است، در آمار تجارت بین المللی منعکس نشده است.

در این روش، آمارهای تجاری رسمی منعکس کننده دقیق نمی باشد، بخش اقتصادی ارزش افزود محصول ایجاد می کند و یا خدمات ارائه می دهد. از سوی دیگر، بسیاری از بخش های یکپارچه سازی بین المللی به طور غیر مستقیم با این مقوله مرتبط هستند. بخش خرده فروشی تا حد زیادی به محصولات وارداتی فروش می رساند و یا ارائه دهنده خدمات برای محصولات وارداتی است. شرکت های بین المللی زنجیره تولید خود را در سراسر کشورهای مختلف گسترش داده و این روند منجر به تجارت درون شرکت می شود. ادغام زلید، شاخص تجارت درون شرکت ممکن است معانی مختلف داشته باشد:

1) واردات
2) صادرات
3) جذب سرمایه گذار به کشور
4) سرمایه گذاری در خارج از کشور

این اقلام تجارت باید بین شرکت های وابسته و پدر و مادرشان در خارج از کشور و یا تجارت میان شرکت های محلی مادر و وابسته به آنها در خارج از کشور، و یا تجارت میان تمام شرکت های وابسته از همان گروه واقع در کشورهای مختلف در نظر گرفته شوند. نسبت میزان تجارت درون شرکت و کل صادرات بخش بستگی زیادی به تعداد و انداز وابسته به خارج از کشور، در محل زنجیر تولید (محصولات نهایی یا میانی) و ساختارسازمانی شرکت دارد. این بستگی زیادی به ماهیت سرمایه گذاری، مدت زمان سرمایه گذاری، بخش های اقتصادی واستراتژی کسب و کار شرکت دارد که در آن گروه از شرکت ها  فعالیت می کنند.