عنوان انگلیسی مقاله:

Knowledge and Technology Transfer: Levels and Key Factors

ترجمه عنوان مقاله: انتقال دانش و فناوری: سطوح و عوامل کلیدی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2000

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • انتقال دانش و فناوری
 • روش تحقیق
 • جمع آوری داده ها
 • پایایی و روایی
 • عوامل کلیدی در انتقال دانش و فناوری
 • ارتباطات
 • فاصله
 • ابهام
 • انگیزه
 • چارچوب انتقال دانش و فناوری
 • مفاهیم مدیریتی
 • ارتباطات
 • فاصله
 • ابهام
 • انگیزه
 • خلاصه و جمع بندی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

بیشتر گزارشات کنونی در مورد انتقال دانش و فناوری ( مدل صیانت پذیری، مدل انتشار و مدل بهره برداری از دانش ) فرآیند انتقال را با جزئیات توصیف می کنند اما محدودیت کاربرد آنها در صنایع با تکنولوژی بالا در بیشتر مطالعات،توضیحات باورپذیری را در مورد عوامل موثر بر انتقال دانش و تکنولوژی ارائه نمی دهد. برای غلبه بر این محدودیت ها، چهار سطح انتقال دانش و فناوری پیشنهاد می شود: ایجاد فناوری و دانش (سطح 1)، به اشتراک گذاری دانش (سطح 2)، پیاده سازی (سطح 3)  و تجاری سازی (سطح 4). گزارشات جامع در مجموع شانزده متغیر موثر بر فرآیند ها و نتایج انتقال فناوری و دانش شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهد که 4 عامل کلیدی در انتقال فناوری و دانش وجود دارد: ارتباطات ، فاصله، ابهام و انگیزه. ارتباطات به یک نوعی از رسانه اشاره می کند که قادر است به نحو احسن و اثربخش و به صورت دقیق اطلاعات مرتبط با وظیفه را با وجود فاصله های فیزیکی و فرهنگی انتقال دهد.  ابهام به نوعی از دانش و فناوری ملموس اشاره می کند که باید انتقال یابد درحالیکه نوآوری شامل مشوق ها و به رسمیت شناختن اهمیت فعالیت های مرتبط با انتقال دانش و فناوری است. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که 4 شاخه متمایز وجود دارد که آنها ویژگی های متضاد این 4 عامل کلیدی را نشان می دهد. بازنمایی دقیق این 4 خوشه در آن 4 عامل کلیدی، الگو های بسیار آموزنده ای را در مورد انتقال دانش و فناوری نشان می دهد. در نهایت اقدامات برای افزایش ارتباطات و انگیزه و همچنین کاهش فاصله فرهنگی و ابهام پیشنهاد می شود.

ترجمه مقدمه مقاله

کسب دانش و فناوری، انتقال، به کارگیری و انتشار آن، یک موفقیت پایدار در اقتصاد جهانی در حال ظهور در قرن 21 است. پیشرفت های سریع در فناوری اطلاعات (IT) و کاهش هزینه تولید، پردازش و انتشار دانش و فناوری، در حال تبدیل شدن به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی عمده را در سراسر جهان است. انقلاب در دانش و فناوری به شدت از انقلاب صنعتی گذشته متفاوت تر است و این بر مبنای تغییر در ایجاد ثروت از هر چیز فیزیکی به ایجاد ثروت از منابع نامشهود بر مبنای دانش و تکنولوژی است.  بنابراین مدیریت موثر و انتقال دانش و فناوری ها، مهم ترین قابلیت افراد، سازمان ها  و ملت ها در جامعه جهانی در قرن 21 است.

انتقال دانش و فناوری، فرآیندی بسیار پیچیده و سخت است حتی زمانی که در میان توابع مختلف از بخش تک محصولی یک شرکت رخ دهد (زالتمن و همکاران 1973، کیدر 1981، اسمیت و آلکساندر 1988). ایده های خلاقانه آزمایشگاه تحقیقاتی در راستای تولید، بازاریابی و فروش به موقع به مشتری و کسب سودآوری حتی برای بهترین شرکت های ایالات متحده یک چالش سخت است ( پیترز و واترمن 1982، لئونارد بارتون 1988، باداوی 1991). چالش های انتقال تکنولوژی هنگام عبور از مرزهای سازمانی نمایان می شود ( ویلیامز و گیبسن 1990). گزارشات موجود درباره انتقال دانش و فناوری، فرآیند انتقال را با جزئیات تشریح می کند اما محدودیت هایی نیز از نظر کاربرد در صنایع با تکنولوژی پیشرفته دارد چون بیشتر پژوهش های انجام شده تفسیر ها و توضیحات قابل پذیرشی را در مورد سطوح و عوامل موثر بر انتقال دانش و فناوری ارائه نمی کنند.

بنابراین هدف این مقاله عبارت است از : 1) تعریف انتقال دانش و فناوری و طبقه بندی سطوح انتقال 2) شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش و فناوری از طریق داده های تجربی 3) توسعه انتقال دانش و فناوری و ارائه یک دستوالعمل عملی و کاربردی.

قسمتی از ترجمه نتیجه گیری مقاله

اهداف این مقاله عبارت است از  1) تعریف انتقال دانش و فناوری و طبقه بندی سطوح انتقال 2) شناسایی عوامل کلیدی موثر بر فرآیند انتقال دانش و فناوری از طریق داده های تجربی و 3) توسعه چارچوب انتقال دانش و فناوری با ارائه دستورالعمل های کاربردی و عملی.

بیشترین گزارش های موجود در زمینه انتقال دانش و فناوری (مدل صیانت پذیری، مدل انتشار، مدل بهره برداری از دانش) فرآیند انتقال را با جزئیات توصیف می کنند اما از نظر کاربرد در صنایع بالادستی دارای محدودیت هستند و توضیح قابل پذیرشی را برای عوامل موثر بر فرآیند انتقال دانش و فناوری ارائه نمی کنند.  برای غلبه بر این محدودیت ها، چهار سطح انتقال دانش و فناوری پیشنهاد می شود: ایجاد فناوری و دانش (سطح 1)، به اشتراک گذاری دانش (سطح 2)، پیاده سازی (سطح 3)  و تجاری سازی (سطح 4). گزارشات جامع در مجموع شانزده متغیر موثر بر فرآیند ها و نتایج انتقال فناوری و دانش شناسایی کرده است.

ریز الکترونیک ها و شرکت فناوری کامپیوتر (MCC) به عنوان موضوع این مطالعه انتخاب شده اند. 146 پاسخ دهنده، پاسخ هایشان را تکمیل و بازگرداندند که این تعداد معادل 34 درصد کل پاسخ دهندگان است. گزارشات جامع در مجموع شانزده متغیر موثر بر فرآیند ها و نتایج انتقال فناوری و دانش شناسایی کرده است. نتایج نشان می دهد که 4 عامل کلیدی در انتقال فناوری و دانش وجود دارد: ارتباطات، فاصله، ابهام و انگیزه. ارتباطات به یک نوعی از رسانه اشاره می کند که قادر است به نحو احسن و اثربخش و به صورت دقیق اطلاعات مرتبط با وظیفه را با وجود فاصله های فیزیکی و فرهنگی انتقال دهد.  ابهام به نوعی از دانش و فناوری ملموس اشاره می کند که باید انتقال یابد درحالیکه نوآوری شامل مشوق ها و به رسمیت شناختن اهمیت فعالیت های مرتبط با انتقال دانش و فناوری است.