دسته : همه

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه:ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان در سازمان

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 21 سوال و 4 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

توضیحات

پرسشنامه ارزیابی عملکرد با کارآیی کارکنان یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 21 سال می باشد. که با هدف سنجش عملکرد کارکنان با کارآیی آنها در سازمان طراحی گردیده است. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) طراحی شده است.