تعریف مدیریت منابع انسانی سبز

” HR که خدمات مدیر عامل را به اشتراک می گذارد، بصورت HRM سبز در زیر تعریف می شود:

” HRM سبز، بسیار مشترک و معمول نیست. مردم در مورد صنعت سبز صحبت می کنند اما آنها در مورد مدیریت منابع انسانی سبز صحبت نمی کنند. می دانم که در مورد تحقیقات مدیریت منابع انسانی سبز صحبت می شود، اما این موضوع به مالزی و حتی آسیا نفوذ نکرده است. بسیاری از فعالیت هایی که انجام می دهیم، سبز در نظر گرفته می شود اما بصورت HRM سبز طبقه بندی نمی شوند”.

او همچنین بیان کرد که:

” Green یا سبز، تنها صحبت کردن در مورد HRM سبز نیست. ما هر بسته ای که داریم درواقع یک شرکت سبز است. پس هر بخش نیاز به یک رئیس دارد و تمام چیزهای دیگری که به سبز شدن کمک می کند. اینکه کارکنان تحت عنوان ” HRM سبز” کار کنند، صرفا HRM سبز نیست. که این امر هنوز بوضوح مشخص نیست. اما ما چند عملی که با مفهوم شرکت سبز در ارتباط هستند را انجام داده ایم”.