عنوان انگلیسی مقاله:

The role of employees’ leadership perceptions, values, and motivation in employees’ provenvironmental behaviors

ترجمه عنوان مقاله: نقش انگیزه و ارزش کارکنان و ادراک رهبری از سوی آنها در رفتارهای محیط‌ زیست‌ گرایانه‌ ی کارکنان

سال انتشار: 2018

قیمت: 38000 تومان

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 33 صفحه

منبع: سایتس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • زمینه‌ی نظری درباره‌ی متغیرها
 • رهبری تحول‌آفرینِ زیست‌محیطی
 • ارزش‌ها
 • انگیزه
 • PEB
 • مدل فرضی
 • روابط بین انگیزه و رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی محیط‌زیست
 • روابط بین ارزش‌ها و انگیزه
 • اثر متقابلِ رهبری و ارزش‌ها بر انگیزه
 • روابط بین انواع انگیزه و PEB
 • روابط مستقیم بین رهبری و PEB
 • روش
 • افراد آزمودنی و رویه
 • معیارها
 • ادراک‌ها از رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی محیط‌زیست
 • ارزش‌های زیست‌محیطی
 • انگیزه
 • رفتارهای تحول‌آفرینِ خودسنجی‌شده
 • کنترل‌ها (متغیرهای کنترل)
 • تحلیل‌ها
 • نتایج
 • تحلیل عامل تاییدی و آمار توصیفی
 • مدل ساختاری خطی
 • مدل ساختاری غیرخطی
 • گفتگو
 • پیوند رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی محیط‌زیست با انگیزه و PEBهای کارمندان
 • روابط بین ارزش‌های کارکنان و انگیزه
 • تعامل رهبری و ارزش‌ها در انگیزه کارکنان
 • پیوندهای بین انگیزه و PEBها
 • پیامدها
 • محدودیت‌ها و نتیجه‌گیری
 • ضمیمه
 • آیتم‌های بررسی

چکیده مقاله

ترجمه isi ارزش کارکنان و ادراک رهبری

علی‌رغمِ اهمیت رفتارهای محیط‌ زیست‌گرایانه‌ی کارکنان (PEB) برای موفقیت در زمینه‌ی ابتکارات پایداری شرکت‌ ها، شواهد محدودی در رابطه با مکانیزم‌ های تسهیل‌ کننده‌ی این رفتارها وجود دارد. از طریق بررسی عوامل اساسی در PEB کارکنان به این شکاف تحقیقاتی اشاره می‌کنیم. با استفاده از نظریه‌های رهبری و انگیزه مدلی از عواملِ تسهیل‌کننده‌ی PEB کارکنان را ارائه می‌دهیم و آنها را می‌آزماییم. به

 1. ادراک کارکنان از رهبری تحول‌آفرینِ زیست‌محیطی از سوی مدیران مهم‌شان
 2. ارزش‌های زیست‌محیطی
 3. انگیزه‌های داخلی و خارجی برای انجام PEB تمرکز می‌کنیم.

مدل سازی معادله ساختاری (SEM) برای تحلیل داده‌های خودنظرسنجی از 251 کارمند تولیدی نشان داد کارکنانی که مدیرانشان را افراد مجذوب در رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی زیست‌ محیطی می‌ دانستند انگیزه‌ ی بیرونی و درونی بالاتری داشتند؛ علاوه‌ براین، ارز‌ش‌های کارکنان می‌توانستند تعدیل‌دهنده‌ی پیوندِ بین رهبری و انگیزه باشند؛ هنگامی که کارکنان از ارزش‌های زیست‌محیطی قوی برخوردار بودند ادراکات رهبری با انگیزه‌ی درونی ارتباط مثبتی داشت. به این ترتیب، رهبری تحول‌آفرین در زمینه‌ی زیست‌محیطی ممکن است در افزایش انگیزه‌ی درونی در میان کارکنانی که دارای ارزش زیست‌محیطی قوی هستند موثرترین عامل به شمار برود.

انگیزه‌ی درونی کارکنان با PEB خودسنجی‌شان ارتباط مثبتی داشت که این مسئله حاکی از آن است که افزایش انگیزه‌ی درونی ممکن است در تسهیلِ PEB اهمیت بسزایی داشته باشد. ادراک رهبری از سوی کارکنان با PEB خودسنجی‌شان ارتباط مثبت و مستقیمی داشت. به طور کلی، یافته‌ هایمان به اهمیت رهبری مدیرانِ اصلی تاکید می‌کنند و شواهد جدیدی را در رابطه با این مسئله ارائه می‌دهند که ارزش‌های کارکنان بر پاسخشان به چنین رهبری می‌تواند تاثیرگذار باشد. علاوه‌بر این، انگیزه‌ی درونی ممکن است مکانیز مهمی به شمار رود که از طریق آن ادراک رهبری از سوی کارکنان و ارزش‌هایشان با PEBمرتبط هستند.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای محیط ‌زیست‌گرایانه‌ی کارکنان، رهبری تحول‌ آفرین در زمینه‌ی زیست ‌محیطی، ارزش‌های زیست ‌محیطی و انگیزه‌ی کارکنان

قسمتی از مقدمه مقاله

موفقیت در ابتکارات پایداری زیست‌محیطی

موفقیت در ابتکارات پایداری زیست‌محیطی در شرکت‌ها (CES) نه تنها به پیاده‌سازی فرآیندها و فناوری‌های جدید بلکه به رفتارهای محیط‌زیست‌گرایانه‌ی (PEB) کارکنان بستگی دارد. اگرچه محققان به تازگی شروع به مطالعه‌ی PEB کارکنان کردند  برای درک بهترِ مکانیزم‌های تسهیل‌دهنده‌ی PEB و در نهایت ارائه‌ی راهنمایی برای شیوه‌های سازمانی به تحقیقات و نظرپردازی‌های بیشتر نیاز است.

برای دستیابی به این هدف، این مطالعه مدلی از مکانیزم‌هایی را ارائه و آزمایش می‌کند که به PEB کارکنان تاکید می‌کنند. در اینجا به نقش مدیران اصلی تمرکز می‌کنیم. اگرچه رهبری مدیریت ارشد امری ضروری است، مدیران اصلی کارکنان عوامل اصلی سازمان هستند و در ترغیب به PEB در کارکنان اهمیت بسزایی دارندتعداد کمی از مطالعات اخیر  نشان دادند که رهبری تحول‌آفرینِ مدیر اصلی در زمینه‌ی محیط‌زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما پژوهش‌ها درباره‌ی تاثیر چنین رهبری محدود هستند (یوریو و همکاران 2018). در این مطالعه به مجموعه‌ای کوچکی از شواهد درباره‌ی پیوندهای بین رهبری تحول‌آفرینِ زیست‌محیطی و PEB کارکنان مطالبی را می‌افزاییم.

علاوه‌بر این، از طریق آزمودن این مسئله که آیا ارزش‌های زیست‌محیطی کارکنان می‌تواند بر تاثیر رهبری تحول‌آفرین مدیران در زمینه‌ی محیط‌زیست تاثیرگذار باشند یا خیر پیشینه‌ی تحقیقاتی را تقویت می‌کنیم. ارزش‌های زیست‌محیطی افراد بر رفتارهای زیست‌محیطی‌شان در سازمان‌ها و جوامع تاثیرگذار است.

قسمیت از نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری ترجمه isi ارزش کارکنان و ادراک رهبری

در نتیجه، این پژوهش شواهد محدودی به مکانیزم‌هایی افزود که به PEBهای کارکنان تاکید می‌کنند و تحقیقات اخیر درباره‌ی نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران در زمینه محیط‌زیست را بسط می‌دهند. روابط پیچیده بین ادراک رهبری کارکنان، ارزش‌های زیست‌محیطی، انگیزه و PEBهای خودگزارش‌شده از سوی کارمندان را بررسی می‌کنیم. این نتایج نشان می‌دهند که ادراک کارکنان از رهبری تحول‌آفرین مدیران در زمینه‌ی محیط‌زیست در تسهیلِ اجرای PEBها نقش بسزایی دارند، ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق انگیزه بیرونی بر PEBها تاثیرگذار باشند.

با این حال، ارزش‌های کارکنان قطعه‌ی مهم از این پازل به شمار می‌رود. ارزش‌های کارکنان ممکن است بر انگیزه‌یشان برای مشارکت در PEBها و بر نحوه‌ی واکنششان بر رهبری مدیریتی تاثیرگذار باشد. انگیزه‌ی درونی کارکنان، اما نه انگیزه بیرونی، در ایجاد PEBهای پیشرفته و اولیه مهم هستند. یافته‌های این پژوهش راهنمایی برای تحقیقات بیشتر درباره‌ی PEBها ارائه می‌دهد و نشان می‌دهند که سازمانی که خواستار دستیابی به اهداف زیست‌محیطی هستند باید بر افزایش رهبری تحول‌آفرین مدیران در زمینه‌ی محیط‌زیست و گزینش کارکنانی که دارای ارزش‌های زیست‌محیطی قوی هستند تمرکز کنند.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط