عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship between sales force reputation and customer behavior: Role of experiential value added by sales force

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری: نقش تجربی ارزش افزوده نیرو های فروش

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 44 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود رایگان اصل مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی منابع
 • نظریه مبتنی بر منابع و شهرت فروشنده
 • ارزش افزوده تجربی توسط یک فروشنده
 • رفتار مشتری
 • مدل مفهومی و فرضیات
 • رابطه بین شهرت فروشنده و ارزش تجربی
 • رابطه بین ارزش های تجربی و رفتار مشتری
 • رابطه بین اجزای رفتار مشتری
 • نقش واسطه ای ارزش تجربی
 • روش
 • جمع اوری داده ها
 • متغیر های شاهد
 • توسعه اندازه گیری
 • راهبرد تحلیل داده ها
 • نتایج ابتدا، اندازه گیری ها از نظر روایی، پایایی …
 • اعتبار سنجی اندازه گیری و اریبی واریانس روش مشترک احتمالی
 • مدل ساختاری
 • رابطه بین ارزش تجربی و نیت رفتار مشتری
 • رابطه بین مولفه های رفتار مشتری
 • نقش واسطه ای ارزش نمایی افزوده توسط فروشنده
 • بحث
 • پیامد های مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیقات آینده
 • منابع

چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتار مشتری

بر اساس تئوری مبتنی بر منابع و مدل ارزش تجربی، هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای ارزش افزوده تجربی توسط فروشنده در رابطه بین شهرت نیروی فروش درک شده و رفتار مشتری است. پرسش نامه ای طراحی گردید و داده ها از 229 مشتری خدمات رسانی شده توسط فروشندگان مالی که در شعبات 5 بانک در کانادا کار می کردند جمع آوری شد. مدل سازی معادله ساختاری برای ارزیابی تجربی مدل  پیشنهادی استفاده شد. نتایج تجربی حاکی از آن است که دو بعد ارزش تجربی – مزایای اقتصادی و بازدهی خدمات تا حدودی نقش واسطه ای در رابطه بین شهرت درک شده فروشنده و وفاداری مشتری نسبت به فروشنده و سهم کیف پول مشتری ایفا می کند. با این حال، تعامل لذت بخش تنها عامل واسطه ای در رابطه بین شهرت فروشنده و وفاداری مشتری است. پیامد های مدیریتی نیز بررسی می شوند.

کلمات کلیدی: نیروی فروش، شهرت فروشنده، ارزش افزوده تجربی، زمینه خدماتی، رفتار مشتری

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط