عنوان انگلیسی مقاله:

The Differential Roles of Brand Credibility and Brand Prestige in Consumer Brand Choice

ترجمه عنوان مقاله: نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2010 تومان

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: www.interscience.wiley.com

نوع فایل: word

دانلود رایگان ترجمه ویژه اعضاء

دانلود مقاله

5500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مطالعه چگونگی تاثیر اعتبار و وجهه نام تجاری کالا را روی تمایل خرید آن، مورد بررسی قرار می دهد و به طور تجربی بررسی می کند که چگونه مکانیزم ترکیبی اعتبار و وجهه نام تجاری کالا در گروه محصولات چندگانه اجرا می شود. مدل پیشنهادی از شش متغیر نامشهود با تحلیل مدلسازی معادلاتی ساختاری مورد آزمایش قرار گرفتند: اعتبار نام تجاری، وجهه نام تجاری، کیفیت درک شده، صرفه جویی هزینه اطلاعات، خطر درک شده و تمایل به خرید نام تجاری. نتایج نشان می دهند که هم اعتبار و هم وجهه نام تجاری کالا به طور مثبت بر تمایل خرید نام تجاری از طریق کیفیت درک شده، صرفه جویی هزینه اطلاعات و خطر درک شده در دسته بندی های مختلف که ماهیت خود بیانگری کم یا زیاد محصول را نشان می دهند، تاثیر میگذارند. چندین مفهوم راجع به پیام های تبلیغاتی و استراتژی های موقعیت یابی نام تجاری کالا مورد بحث قرار گرفته اند. (2010 Wiley Periodicals, Inc).

 

 

مطالب مرتبط