عنوان انگلیسی مقاله: TQM, strategy, and performance: a firm level analysis

ترجمه عنوان مقاله: TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور ادبیات و چارچوب مفهومی
 • شکل 1. چارچوب نظریه اقتضایی برای TQM استراتژی عملکرد: استراتژی ها به عنوان متغیرهای اقتضایی
 • شکل 2. چارچوب نظریه اقتضایی برای TQM استراتژی عملکرد: عناصر TQM به عنوان متغیرهای اقتضایی
 • تدوین فرضیات
 • جدول 1. فهرست مطالعات مرتبط با رابطه بین TQM، استراتژی و عملکرد بنگاه ها
 • متدولوژی
 • پیمایش و جمع آوری داده ها
 • نمونه
 • جدول 2. بارهای عاملی برای استراتژی رقابتی، TQM و آیتم های عملکرد
 • تحلیل داده ها
 • نتایج
 • جدول 3. شاخص های نیکویی برازش
 • شکل 4. مدل ساختاری رابطه TQM استراتژی عملکرد (TQM به عنوان میانجی)
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

هدف: هدف این مقاله، بررسی نقش TQM در یک مدل استراتژی TQM عملکرد است. به عبارت دیگر، این مقاله در پی بررسی این موضوع است که آیا TQM دارای نقشی محوری در تدوین استراتژی است یا تأثیری تعدیل کننده در رابطه استراتژی عملکرد دارد.
طراحی/ متدولوژی/ روش: از پیمایش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی و پایایی ابزار ارزیابی شد. از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: TQM بر فرایند تدوین استراتژی تأثیر می گذارد و منبع پویایی است که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. علاوه بر این،تأثیر  TQMنرم بر تدوین استراتژی رقابتی و بر عملکرد از TQM سخت بیشتر است.
محدودیت ها/ نتایج تحقیق: مدل تدوین شده و آزمایش شده می تواند غنای حوزه های TQM، مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت را افزایش دهد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی از روش هایی غیر از پرسشنامه های خوداظهاری استفاده کنند و عوامل رفتاری خاصی را که می توانند بر روابط بررسی شده در این مطالعه تأثیر بگذارند در نظر بگیرند.
نتایج عملی: این یافته ها نیاز به ترکیب TQM با مراحل مختلف فرایند تدوین استراتژی را گوشزد می کند و بر عناصر نرمTQM از جمله رضایت مشتری، مدیریت و رهبرری و روابط کارکنان تأکید می کند.
اصالت/ ارزش: با وجود دستاوردهای قابل توجه پژوهش های موجود، کمبود پژوهش های قابل توجهی که از یک سو رابطه بین مولفه های سخت و نرم TQM و از سوی دیگر دو نوع استراتژی رقابتی (تمایز و رهبری هزینه) را بررسی کنند، احساس می شود.
کلیدواژه ها: استراتژی رقابتی، TQM سخت، TQM نرم، عملکرد، دیدگاه مبتنی بر منبع، نظریه اقتضایی، مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله: پژوهشی

ترجمه مقدمه مقاله

با آغاز دوران مبتنی بر جهانی سازی و رقومی کردن، نگرانی از دستیابی به عملکرد سازمانی بالا در میان چالش های کنونی و در حال ظهور نیز در حال افزایش است. مطالعات مختلفی درباره رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی انجام شده است که بیشتر آن ها به روابط مثبت اشاره می کنند (فورکر و همکاران، 1997؛ برا و همکاران، 2002؛ جوینر، 2007) هرچند برخی از آن ها روابط منفی را به دست آورده اند (یونگ و چن، 1998). در حوزه مدیریت عملیات و مدیریت استراتژیک، نیاز به بررسی رابطه بین استراتژی و TQM (و در عین حال بررسی تأثیر هر یک بر عملکرد سازمانی) سابقه زیادی دارد (شونبرگر، 1992؛ پراجوگو و سوهال، 2006؛ لئونارد و مک آدام، 2001، 2004؛ سالاهلدین، 2009؛ جونگ و همکاران،2009).

جریان های پژوهشی، نقش TQM را بررسی کرده اند و این فرضیه را تأیید کرده اند که می توان TQM را به عنوان منبعی استراتژیک دانست که ارزش اقتصادی ایجاد می کند و مزیت رقابتی پایدار را برای بنگاه فراهم می کند (پاول، 1995). این موضوع بیشتر از طریق ویژگی های ضمنی و قابل تقلید آن محقق می شود تا روش های آن برای بهبود و اندازه گیری فرایند. ارتباط TQMبا استراتژی نیز مطالعه شده است. پراجوگو و سوهال (2006) تناسب روش های TQM را در تعدیل رابطه بین استراتژی سازمان و عملکرد سازمان بررسی کرده اند.

ادبیات موضوع، تمایز و رهبری هزینه را به عنوان دو نوع استراتژی تجاری رقابتی نشان می دهند (پورتر و میلار، 1985). بحث های متضادی در ارتباط با گرایش استراتژیک وجود دارد که عملکرد با کیفیت را پیش می برد؛ یک گروه از متخصصان معتقدند که کیفیت با استراتژی تمایز متناسب است در حالی که گروه دیگر اعتقاد دارند که کیفیت، ارتباط مثبتی با کاهش هزینه دارد و در نتیجه از استراتژی رهبری هزینه پشتیبانی می کند (پراجوگو، 2007). اعتقاد بر این است که TQM را می توان به صورت دو مولفه در نظر گرفت؛ سخت (که نمایانگر ابزارها، وسایل و تکنیک های آن است) و نرم (رهبری و مدیریت منابع انسانی) (بوین و واکر، 2002؛ رحمان و بولاک، 2005).

مطالعاتی که رابطه میان TQM، استراتژی و عملکرد را بررسی می کنند معمولاً TQM را به عنوان یک میانجی در رابطه استراتژی عملکرد نشان می دهند (هو و همکاران، 2001؛ پراجوگو و سوهال، 2006). یکی از دیدگاه های دیگر درباره این رابطه، دیدگاهی است که معتقد است استراتژی، نقشی تعدیل کننده بین TQM و عملکرد دارد. مطالعات قبلی در مدیریت، مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی، نقش تعدیل کننده استراتژی را در محیط های سازمانی بررسی کرده اند. ادلمن و همکاران (2001) نقش تعدیل کننده استراتژی و تأثیر آن را بر عملکرد بنگاه های کوچک بررسی کردند. یافته های آن ها نشان داد که استراتژی های روشن به عنوان تسهیل کننده تأثیر منابع بنگاه بر عملکرد عمل می کنند (ادلمن و همکاران، 2001). مطالعات دیگری نیز نقش تعدیل کننده استراتژی را در رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد عملیاتی (بایو موریونس و مرینو دیاز دو کریو، 2002)؛ تأثیر محیط بر عملکرد سازمانی (شول و همکاران، 1995)؛ و رابطه بین توسعه کارآفرینی مدیریت ارشد و عملکرد بنگاه (وود و میشیگان، 2010) بررسی کردند. در حوزه مدیریت کیفیت، تعداد مطالعاتی که TQM را به عنوان یکی از عوامل تصمیمات استراتژیک بررسی کرده اند اندک است. یکی از معدود پژوهش ها مطالعه اخیر اسکریگ تنا و همکاران (2011) است که دریافتند TQM یکی از پیشنیازهای انعطاف پذیری استراتژیک است. پیشنهاد ما بررسی این دیدگاه های جایگزین درباره رابطه از طریق بررسی رابطه بین مولفه های سخت و نرم TQM از یک سو و دو نوع استراتژی رقابتی (تمایز و رهبری هزینه) از سوی دیگر است. این مقاله با این هدف به سوالات زیر پاسخ می دهد:

 • آیا TQM رابطه استراتژی عملکرد را تعدیل می کند یا استراتژی، رابطه TQM عملکرد را تعدیل می کند؟
 • آیا این روابط بین TQM سخت و TQM نرم تفاوت دارد؟
 • تأثیر نسبی TQM نرم و TQM سخت بر عملکرد عملیاتی چه قدر است؟

پژوهش ما با استفاده از دیدگاه مبتنی بر منبع (RBV) به بنگاه، تصمیم استراتژیک، ابعاد TQM و منابع نظریه اقتضایی  (در ارتباط با اطلاعات سازه ها و روابط میان آن ها که در سوالات پژوهشی بیان شد) این سوالات پژوهشی را بررسی می کند. پاسخ به سوال پژوهشی اول، نشان می دهد که آیا می توان TQM را به عنوان یکی از عوامل تصمیم استراتژیک دانست یا خیر. بررسی دو نقشی که ممکن است TQM در یک سازمان داشته باشد مشابه با رویکرد اسپنسر (1994) است که پراجوگو و سوهال (2004) آن را دنبال کردند. این نویسندگان، TQM را در یک مدل مکانیکی (که بر کیفیت بر مبنای انطباق تأکید می کند) و نیز در یک مدل ارگانیک (پشتیبانی از نوآوری) بررسی کردند. این نویسندگان معتقدند که سازمان های اجراکننده TQM ممکن است به طور کامل به هیچ یک از این ترکیب ها ایمان نداشته باشند. همین استدلال برای رویکرد ما صادق است. می توان نقش های متفاوت TQM را برای تصمیم گیری و استفاده از استراتژی های رقابتی مختلف و برای دنبال کردن اهداف متفاوت عملکرد سازمانی انتظار داشت. در ارتباط با سوالات دوم و سوم پژوهش، آن ها چندبعدی بودن مفهوم TQM را در نظر می گیرند که تصور می شود ابعاد اجتماعی و فنی (بو لوسار و همکاران، 2009) و (به صورت رایج تر) مولفه های نرم و سخت را در بر می گیرد (پراجوگو و سوهال، 2004). مطالعات قبلی که رابطه بین این دو بعد TQM و عملکرد سازمانی را بررسی می کنند نتایجی ترکیبی را ارائه کردند (رحمان و بولاک، 2005). اما در حالی که برخی از مطالعات، رابطه بین TQM و استراتژی را بررسی کردند (پراجوگو و سوهال، 2006) تعداد بسیار کمی از مطالعات، رابطه بین ابعاد TQM و استراتژی های رقابتی را بررسی کرده اند (جونگ و همکاران، 2009).

این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به دو سوال فوق است. اول اینکه بر اساس RBV، ابعاد TQM را در نظر می گیرد (نرم و سخت) و رابطه آن ها را با دو نوع استراتژی رقابتی (تمایز و رهبری هزینه) و نیز رابطه آن ها با عملکرد را بررسی می کند. سپس بر اساس دیدگاه اقتضایی، اثر تعدیل کننده استراتژی و TQM را در رابطه TQM استراتژی عملکرد بررسی می کند. ساختار بقیه این مقاله به این شکل است. بخش بعدی، چارچوب نظری و منابعی را ارائه می کند که اساس این مطالعه هستند. سپس از منطق موجود در این منابع برای ایجاد یک مدل ترکیبی از روابط بین ابعاد TQM، تصمیم استراتژی و عملکرد عملیاتی بنگاه استفاده خواهد شد که بر مبنای آن فرضیات قابل آزمون مطرح خواهد شد. در ادامه، درباره متدولوژی به کار گرفته شده برای آزمون روابط فرض شده بحث خواهد شد. پس از آن بخش ارائه و بحث درباره نتایج است. در نهایت، درباره دستاوردهای پژوهش در زمینه منابع گسترده تر بحث می شود و محدودیت های مطالعه و نیز مسیرهای ممکن پژوهش های آتی ارائه خواهد شد.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

با توجه به روند جهانی سازی موثر بر نحوه تعیین برنامه ها در سازمان ها و فعالیت آن ها برای دستیابی به اهداف خود، این مطالعه اهمیت وارد کردن برنامه های TQM در فرایند انتخاب استراتژی را به منظور عملیات بهبود مستمر، روابط مشتری و عملکرد کلی نشان می دهد. یافته اصلی این مطالعه این است که TQM هم یک نیروی پیش برنده برای انتخاب استراتژی رقابتی است و هم یک منبع پویای مهم که استراتژی های رقابتی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از آن ها پشتیبانی می کنند، آن ها را تخصیص و بهبود می دهند. در نتیجه، این دو مدل مکمل یکدیگر هستند که نشان می دهد دو نقش TQM برای پیشبرد عملکرد سازمانی حائز اهمیت است. در مورد مولفه های نرم و سخت مشخص می شود که TQM نرم بر انتخاب استراتژی و نیز در دستیابی به عملکرد عملیاتی بهتر تأثیر بالاتری دارد. این بدان دلیل است که TQM نرم از نیروهای اصلی تغییر، نوآوری و بهبود مستمر یعنی دانش ضمنی، تجربه و توانایی های حل مسأله افراد (مدیران و کارکنان) تشکیل می شود. در حالی که وابستگی متقابل میان روش های TQM در پژوهش های قبلی نشان داده شده است نقش مولفه های TQM نرم از جمله رهبری و روابط کارکنان، جزء نیروهای اصلی پیشبرنده سازمان ها در مسیر موفقیت است.

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: The purpose is to examine the role of TQM in a strategy TQM performance model. More specifically, it seeks to investigate whether TQM has a driving role in the formation of strategy or has a mediating effect in the strategy performance relationship.
Design/methodology/approach: A survey was used to collect data. The instrument was assessed for its validity and reliability. Structural equation modelling was employed.
Findings: TQM influences strategy formulation process and it is a dynamic resource that contributes to the achievement of a sustainable competitive advantage. In addition, soft TQM has a higher impact than hard TQM on competitive strategy formulation and on performance.
Research limitations/implications: The model developed and tested can be enriching to the TQM, strategic management, and quality management fields. Future research is recommended to use methods other than self report questionnaires and to account for certain behavioral factors that can influence the relationships investigated in the study.
Practical implications: The findings provide insights to the need to integrate TQM with the various stages of the strategy formulation process, with an emphasis on the soft elements of TQM, including customer satisfaction, management and leadership, and employee relations.
Originality/value: Despite the remarkable contributions of existent research, there is a lack of substantive research that examines the relationship between the hard and soft components of TQM on one hand and the two types of competitive strategy differentiation and cost leadership on the other. This gap is filled by this study.
Keywords: Competitive strategy, Hard TQM, Soft TQM, Performance, Resource based view, Contingency theory, Total quality management
Paper type: Research paper

مقدمه انگلیسی مقاله

As we are embarking on an era based on globalization and digitization, the concern for achieving high organizational performance amidst existing and emerging challenges is also increasing. There have been various studies on the relationship between total quality management (TQM) and organizational performance, with most pointing to positive relationships (Forker et al., 1997; Brah et al., 2002; Joiner, 2007) though some finding negative relationships (Yeung and Chan, 1998). In the fields of operations management and strategic management, the need to consider the relationship between strategy and TQM while examining the impact of each on organizational performance is well established (Schonberger, 1992; Prajogo and Sohal, 2006; Leonard and McAdam, 2001, 2004; Salaheldin, 2009; Jung et al., 2009).Research streams have examined the role of TQM and found support for the proposition that TQM could be viewed as a strategic resource that generates economic value and provides the firm with sustainable competitive advantage (Powell, 1995). This is achieved more through its tacit and imperfectly imitable features than with its process improvement and measurement methods. TQM has also been studied in terms of its relationship with strategy. Prajogo and Sohal (2006) have examined the fit of TQM practices in mediating the relationship between organization strategy and organization performance. The literature suggests differentiation and cost leadership as two types of competitive business strategy (Porter and Millar, 1985). There are conflicting arguments concerning the strategic orientation that drives quality performance; one group of scholars argue that quality fits the differentiation strategy, whilst another group hold that quality is positively related to cost reduction, and thus supports the cost leadership strategy (Prajogo, 2007). It has been argued that TQM can be usefully viewed as two components; hard (representing its tools, instruments, and techniques) and soft (leadership and HR management) (Boyne and Walker, 2002; Rahman and Bullock, 2005). Studies examining the relationship among TQM, strategy, and performance typically depicted TQM as a mediator in the strategy performance relationship (Ho et al., 2001; Prajogo and Sohal, 2006). An alternative view of this relationship is one of strategy having a mediating role between TQM and performance. Previous studies in management, human resource management, and entrepreneurship examined the mediating role of strategy in organizational contexts. Edelman et al. (2001) examined the mediating role of strategy and its impact on small firm performance. Their findings indicated that well articulated strategies serve as the catalyst with which firm resources influence performance (Edelman et al., 2001). Other studies also investigated the mediating role of strategy in the relationship between human resource management and operational performance (Bayo Moriones andMerino Diaz de Cerio, 2002); in the effect of environment on organizational performance (Schul et al., 1995); and in the relationship between top management entrepreneurial development and firm performance (Wood and Michalisin, 2010). In the field of quality management, there has been a lack of studies that examined TQM as a driver of strategic choices. An exception is a recent study conducted by Escrig Tena et al. (2011), who found thatTQMis an antecedent of strategic flexibility. We propose to examine these alternate views of the relationship by examining the relationship between the hard and soft components of TQMon one hand and the two types of competitive strategy differentiation and cost leadership on the other. With this goal, this paper will address the following questions:

 • Does TQM mediate the strategy performance relationship or does strategy mediate the TQM performance relationship?
 • Do these relationships vary between hard TQM and soft TQM?
 • What is the relative impact of soft TQM and hard TQM on operational performance?

Our research explores these research questions by drawing on the resource based view (RBV) of the firm, strategic choice, TQM dimensions, and contingency theory literatures for insights into the constructs and the relationships amongst them as stated in the research questions. Addressing the first research question will provide insights into whether TQMcan be considered a driver of strategic choice. Examining the two roles that TQM may have in an organization is similar to Spencer’s (1994) approach followed by Prajogo and Sohal (2004). The authors examined TQM within a mechanistic model (emphasizing quality by conformance) as well as within an organic model (supporting innovation). The authors argued that organizations implementing TQM may not strictly hold to any specific one of these configurations. The same argument holds for our approach. One may expect different TQMroles for the choice and deployment of different competitive strategies and for the pursuit of different organizational performance objectives.As for the second and third research questions, they take into consideration the  multidimensionality of the TQM concept, which is viewed as embracing both social and technical dimensions (Bou Llusar et al., 2009) or, more commonly used, soft and hard components (Prajogo and Sohal, 2004). Previous studies investigating the relationship between these two TQM dimensions and organizational performance reported mixed results (Rahman and Bullock, 2005). However, while some studies examined the relationship between TQM and strategy (Prajogo and Sohal, 2006), very few studies examined the relationship between TQM dimensions and competitive strategies (Jung et al., 2009). This research seeks to fill the two gaps mentioned above. First, based on RBV, it takes into consideration the TQMdimensions (soft and hard) and investigates their relationship with the two types of competitive strategies (differentiation and cost leadership) as well as their relationship with performance. It then explores, based on the contingency view, the mediating effect of strategy and TQM in the TQM strategy performance relationship. The remaining of the paper will proceed as follows. The following section presents the theoretical framework and the literature upon which the study is based. The logic embodied in these literatures will then be used to develop an integrative model of the relationships betweenTQMdimensions, strategy choice, and the operational performance of the firm, based on which testable hypotheses will be posited. Second, the methodology deployed to test the hypothesized relationshipswill be discussed. Thiswill be followed by a presentation and discussion of results. Finally, the contribution of the research will be discussed within the context of broader literature, and the study limitations as well as possible avenues of future research will be presented.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

With the globalization trend influencing how organizations set plans and operate to achieve their objectives, this study suggests the importance of incorporating TQM programs into the strategy choice process in order to continuously improve operations, customer relations, and overall performance. The main finding of this study is that TQM is both a driving force to competitive strategy selection and an important dynamicresource that competitive strategies support, allocate, and enhance in order to achieve a sustainable competitive advantage. Accordingly, the two models complement each other, implying that the two roles played by TQM are important for driving organizational performance forward. When viewed in terms of soft and hard, it is found that softTQMhas a higher impact on competitive strategy choice as well as on achieving a better operational performance. This is because softTQMcomprise the major forces of change, innovativeness, and continuous improvement, namely, the tacit knowledge, experience, and problem solving abilities of people both managers and employees. While interdependence among the TQM practices has been demonstrated in previous research, the role of softTQMcomponents, including leadership and employee relations, will be amongst the major forces driving organizations to the venues of success. The significance of this study lies in the contingent approach it followed in the assessment of the role that TQM plays in the strategy choice process: is it a catalyst that shapes the strategy choice process, or is it a resource that needs to be used and supported by the organization’s strategy to achieve competitiveness? The answer given by this study is: TQM is an organizational culture that plays a significant role in shaping the strategic thinking and thus the strategy choice process of an organization (Leonard and McAdam, 2001). At the same time, a competitive strategy of a firm can make use of the practices and principles of TQM to use the capabilities and competences of the human resources, systems, and processes in order to enhance the organization’s performance (Prajogo and Sohal, 2006). In the former role, TQM should be viewed as an organization wide philosophy that influences organizational operations, core processes, and strategy choice and implementation. However, in the latter role, TQM could be viewed as an important resource that a competitive strategy should support with other resources and capabilities for it to be successful and for the company to reap its benefits. The two roles complement each other to yield high operational performance, and in both, the emphasis is more on the soft TQM part than it is on the hard TQM part. This study result can be useful to many groups, including TQM researchers, TQM project managers and designers, and organization’s managers. As for TQM researchers, integrating the two roles that TQM plays in an organization in a holistic form that takes into consideration all the possible relationships will be enriching to this research stream. As for TQM designers and practitioners, understanding the links between TQM and the various organization’s strategies and core processes could be mission critical for designing TQMprojects that are well aligned to the culture of the organization aswell as its strategic management processes. Finally, it is prudent for managers to understand the role that different TQM practices play in affecting the various competitive strategies and their selection processes. This is important if the organization deploying TQMaims at reaping the benefits of this powerful and strategic resource. Despite the contribution and the significance of this study, it has several limitations.To start with, the respondents were selected using the convenience sampling technique. Although this was deemed necessary due to the nature of data collected, it has its drawbacks regarding the generalizability of the results. Also, the data were collected through self report questionnaires, which constitute a major limitation to construct validity (Avolio et al., 1991). The questionnaires ask for information to be reported by executives about their companies.Moreover, the relationship betweenTQM, strategy, and performance can change and evolve over time, especially that the setting is a dynamic one involving a vast array of behavioral, organizational, and environmental factors that might TQM, strategy, and performance 709 all influence this relationship. However, the fact that the data we gathered from multinational organizations spread over several geographical locations may mitigate the impact of this limitation. Moreover, the study did not account for certain behavioral factors related to employees’ and managers’ characteristics, attitudes, and experience levels as well as organizational factors such as structure, size, and business nature (Sila, 2007) that play a moderating role in the relationships highlighted in this study. Finally, the use of perceptual data related to performance may have a bias effect on the study results. Nevertheless, Choi and Eboch (1998) argue that the use of perceptual performance measure, such as customer satisfaction, could also be useful. In light of these limitations, future research is recommended to use mixed methods research in order to validate the results of this research, and apply a longitudinal study to better capture the relationships between TQM, strategy, and performance. Conducting a replication study with random sample selection can enhance the methodological rigor of the study and increase the possibility of having a better and a supported external validity. Also, another possible source of data could be the customers whose opinions, alongwith those of executives, can give a better insight of the TQM strategy performance relationship. Furthermore, taking into consideration certain factors that may have a moderating role in these relationships, such as the country culture, could enrich the research results. In addition, the interaction effect of both differentiation and cost leadership strategies should be considered as itmay result in better competitive advantage and performance. Moreover, a combination of indicators related to organizational performance, as used by Rahman and Bullock (2005), may overcome the limitation of using one kind of performance measure. Finally, a replication of this study with the relationship between softTQMand hardTQMtaken into consideration will also be useful. In conclusion, contemporary business challenges cannot be underestimated. It is through a proper strategy choice process that well incorporates TQM, and more specifically the soft elements of TQM, that organizations can attain and maintain continuous improvement as well as high performance levels. In fact, TQM is a major source of competitive advantage, whether it is viewed as a catalyst or a strategic resource; its impact on the organization’s core processes, competitive strategy choice, and overall performance cannot be underestimated. However, just like any important and major endeavor in organizations, its success critically depends on the tacitness of those involved managers and employees that would facilitate a better deployment of the TQM tools and techniques to attain a sustainable competitive advantage for the firm. It is through this capability that TQM both soft and hard, can become a way of life in organizations and make a difference in their performance.