عنوان انگلیسی مقاله:

The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارایی در سازمان ها

$$$: فقط 12500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 23 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • سابقه و زمینه ی نظری و فرضیات
 • سرمایه ی اجتماعی و خلاقیت سازمانی
 • سرمایه ی اجتماعی و کارایی سازمانی
 • خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی
 • روش
 • شرکت کنندگان
 • معیارها
 • روند و رویه
 • نتایج
 • مدل ساختاری با ضرایب مسیر
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی

بعضی از دانشمندان تحلیل کرده اند که سرمایه ی اجتماعی، سینرژی و تشریک مساعی را برای همکاری خلاقانه بین کارمندان فراهم می سازد. خلاقیت و کارایی به عنوان دو مفهومی بیان می شوند که برخلاف یکدیگر هستند، با این حال، هر دو برای حفظ رقابت پذیری یک سازمان، لازم و ضروری هستند. این مطالعه، تعامل بین سرمایه ی اجتماعی در خلاقیت و کارایی سازمانی را مورد بررسی قرار داده و روابط بین خلاقیت و کارایی سازمانی را بررسی می کند. علاوه براین، هدف این مطالعه، تامین و ارائه ی توصیه ها و پیشنهاداتی بر مبنای نتایج به دست آمده در مورد اثربخشی سرمایه ی اجتماعی در خلاقیت سازمانی است.

در این مطالعه ی تجربی، داده ها در مورد ادراکات مربوط به سرمایه ی اجتماعی، خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی از طریق پرسشنامه ای جمع آوری شد که توسط 131 مدیر شاغل در آژانس کاریابی ترکیه تکمیل شد. در نتیجه، داده ها با نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در جداول مورد نظر ارائه شدند. یافته ها نشان می دهند که سرمایه ی اجتماعی بر خلاقیت و کارایی سازمانی تاثیر می گذارد. نتایج هم چنین حمایتی را برای تاثیر خلاقیت سازمانی بر کارایی سازمانی فراهم می سازند.

واژگان کلیدی: سرمایه ی اجتماعی، خلاقیت، کارایی، سازمان، بهره وری

ترجمه مقدمه مقاله

خلاقیت و کارآیی

سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی: برای بقا در محیط متغیر امروزی، سازمان ها مجبور به ارزیابی مجدد و مستمر محصولات و خدمات و مرز بازار خود در مقایسه با سایر سازمان ها و روندهای نوظهور هستند. در چنین محیطی، خلاقیت و کارایی از جمله عوامل حیاتی و مهم برای سازمان های خصوصی و دولتی هستند. سازمان ها به دنبال روش هایی برای بهبود خلاقیت و کارایی از نظر عملکرد افراد (کارمندان خود) و سازمان هستند تا بتوانند مزیت رقابتی را کسب کرده و آن را حفظ نمایند (فوستر و کاپلان 2011).

خلاقیت را می توان به این صورت تعریف کرد: تعامل بین شایستگی و لیاقت، فرایند و محیطی که از طریق آن یک فرد یا گروه می توانند محصول قابل درک و محسوسی را تولید نمایند که جدید و سودمند در زمینه ی اجتماعی است و خلاقیت سازمانی را می توان به عنوان تابعی از خروجی ها و نتایج خلاقانه ی اجزای اصلی آن و تاثیرات زمینه ای مانند فرهنگ سازمانی، پاداش ها و منابع در نظر گرف. از سوی دیگر، یک سازمان خلاق به این صورت مشخص می شود: هر نهاد تجاری یا کسب و کار که منبع اصلی درامد آن از تولید ایده ها، فرایندها، محصولات یا خدمات جدید و مناسب برای مواجهه با مسائل ارباب رجوع یا فرصت های شناسایی شده به دست می آید (اندریوپولوس 2000).

نظر گیلفورد در مورد خلاقیت

فرد خلاق دارای ایده های جدید و نو است. میزان تازگی و توانایی فرد را می توان از نظر تکرار پاسخ های قابل قبول و غیرمعمول به موارد مختلف نشان داد. با این حال، واژه ی”قابل قبول” در نظریه ی گیلفورد به چالش کشیده شده است و سوالات زیادی را به وجود اورده است. واژه ی “مناسب” که توسط اندریوپولوس مورد استفاده قرار گرفت نیز مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. من واژه ی مفید و جایگزینی را بیان می کنم که در تعریف خلاقیت سازمانی از وودمان و سایر و گریفین در سال 1993 به دست آمد. سازمان ها باید کارمندان خود را برای مشارکت در فرایندهای خلاقیت و ارائه ی ایده های جدید تشویق و ترغیب نمایند و باید ایده های جدید و نوآوری را برای سازمان فراهم سازند که متفاوت از محصولات و پلت فرم ها و فرایندهای کنونی باشند (جاسی و راندل 2014).

سایر تعریف کارآیی از دیگر دانشمندان

مقایسه ی بین ورودی های به کار رفته در یک فعالیت خاص و خروجی های تولید شده. طبق نظر فارل در سال 1957، کارایی به معنای موفقیت در تولید خروجی بیشتر از ورودی تامین شده است. موفقیت کارایی به حذف منابعی مانند زمان، امور مالی، فضا و انرژی مربوط می شود که به خوبی برای وظیفه ی موردنظر یا تحقق اهداف مورد استفاده قرار گیرند. مفهوم کارایی را می توان در بخش خصوصی و دولتی به کار برد.

در بخش دولتی، کارایی با ارائه ی کیفیت بالایی از خدمات در فعالیت هایی مانند مالیات، صرف هزینه، قوانین و مقررات و سیاست گذاری انجام می شود. تامین کارایی در این موارد به کیفیت خدمات ارائه شده مربوط می شود. بر این اساس، کارایی را می توان در شرایط حداکثرسازی نتایج اقدامات بیان شده در رابطه با کاربرد منابع محقق ساخت و این امر را می توان با مقایسه ی تاثیرات به دست آمده در امور و فعالیت های آن ها مورد محاسبه قرار داد. اگرچه رابطه ی مورد نظر، تفاوت بین ورودی و خروجی را نشان می دهد، بخش دولتی دارای مشکلات و دشواری های ویژه ای در عملیات و انجام آن است.

سرمایه ی اجتماعی

مجموعه ای از منابع حقیقی و بالقوه موجود و در دسترس که از شبکه ای از روابط توط یک فرد یا یک واحد اجتماعی به دست می آیند. اگرچه، کلمن در سال 1990 بحث کرد که شکل خاصی از سرمایه ی اجتماعی که برای تسهیل اقدامات خاص، مفید و سودمند است ممکن است برای سایر اقدامات، بی فایده و مضر باشد، حیطه هایی وجود دارند که در آن، سرمایه ی اجتماعی می تواند اهمیت خود را افزایش دهد. اشکال مختلفی از سرمایه ی اجتماعی را می توان در نظر گرفت که در موارد زیر نقش دارند: به اشتراک گذاری اطلاعات، توسعه ی اقتصادی، مسائل کلی اقدامات اصلاحی، هزینه ی اندک تعاملات، توسعه ی انسانی، تسهیل تبادل منابع و نوآوری محصول، ایجاد ارزش، اثربخشی تیمی کارکردی، تاثیرگذاری بر موفقیت شغلی، روابط خوب با تامین کنندگان، یادگیری درون شرکتی و کاهش میزان برکناری.

بوردیو و کولمن، تفاسیر مختلفی در مورد سرمایه ی اجتماعی در زمینه ی توانایی کسب منابع از طریق عضویت در ساختارهای اجتماعی مختلف دارند. این تمایز در مطالعات بوردیو، صریح اما در مطالعات کولمن به صورت ضمنی است. در ادبیات، این توافق و اجماع وجود دارد که سرمایه ی اجتماعی به توانایی افراد برای تامین منافع خود از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی اشاره دارد.

رابطه ی بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی

تعداد زیادی از مطالعات تجربی وجود دارند که رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و خلاقیت سازمانی را مورد آزمون قرار داده اند، با این حال، جدا از کشورهای غربی توسعه یافته، رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی و کارایی سازمانی هنوز به طور کافی و کامل کشف نشده است. به نظر می رسد چنین مطالعه ای در کشور ترکیه وجود ندارد، اگرچه رابطه ی بین خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی در بخش های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، به نظر می رسد که بخش دولتی، یک حیطه ی پژوهشی است که مورد استفاده قرار نگرفته است.

این امر، مهم و قابل توجه است زیرا ترکیه دارای ویژگی های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که حاصل توسعه ی کشور و تاثیر همسایگان مختلف آن است. بنابراین، هدف مطالعه ی کنونی، کشف تعامل بین سرمایه ی اجتماعی، خلاقیت و کارایی سازمانی با تمرکز بر سازمان دولتی است. علاوه براین، رابطه ی بین خلاقیت و کارایی در شاخه ها و شعبه هایی از سازمان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یک رویکرد تجربی برای تسهیل پژوهش و تحقق اهداف پژوهش طراحی شد. پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها از 131 مدیر شاغل در آژانس کاریابی ترکیه ای در کشور ترکیه مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار PLS هوشمند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

بررسی تعامل بین سرمایه اجتماعی، خلاقیت و کارآیی

هدف این مطالعه، بررسی تعامل بین سرمایه ی اجتماعی در خلاقیت و کارایی سازمانی و رابطه ی بین خلاقیت سازمانی و کارایی سازمانی در یک سازمان دولتی در کشور ترکیه است. نتایج نشان دادند که سرمایه ی اجتماعی دارای تاثیر مثبت بر خلاقیت سازمانی است و این امر از فرضیه ی H1 حمایت می کند. این نتیجه، حمایتی را برای بحث های نظری موجود در ادبیات فراهم نموده و یافته های تجربی را ارائه می دهد (شانگ 2010 ژو و ژانگ و لیو 2014).

همان طور که در چندین مطالعه گزارش شد، سرمایه ی اجتماعی پدیده ی سازمانی مهمی است که چندین پویایی و نتایج سازمانی مانند خلاقیت سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر مبنای این یافته ها، می توان بیان کرد که سرمایه ی اجتماعی، ساختار مهمی برای سازمان های دولتی است که در نظر بگیرند چه زمانی تمایل به بهبود خلاقیت سازمانی دارند. بنابراین، سازمان های دولتی باید اهمیت سرمایه ی اجتماعی را در نظر گرفته و اطمینان حاصل نمایند که همه ی سیاست ها و فعالیت ها برای توسعه و افزایش سرمایه ی اجتماعی وجود دارند. هم چنین باید پویایی های سرمایه ی اجتماعی را درک کرده و همه ی موانعی را حذف نمایند که می توانند برای توسعه ی سرمایه ی اجتماعی، مضر و زیان اور باشند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط