عنوان انگلیسی مقاله:

Integrating the Kano model, AHP and planning matrix QFD application in library services

ترجمه عنوان مقاله: یکپارچه سازی مدل کانو،AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD و کاربرد آن در خدمات کتابخانه ای

$$$: 7500 تومان

سال انتشار: 2007

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 35 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرورادبیات
 • نقش کتابخانه ها و اهمیت دانش بازاریابی
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه Doluz Eylul
 • QFD؛ توسعه مشخصات محصول
 • شکل 1: توصیف جزئی خانه کیفیت
 • مدل کانو
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • متدولوژی تحقیق
 • هدف تحقیق
 • نمونه آماری
 • مصاحبه های عمیق و گفتگوهای گروه کانون
 • جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه
 • تحلیل داده ها
 • یافته ها
 • نمونه
 • دسته بندی شاخص ها با توجه به مدل کانو
 • جدول 1: مشخصه های نمونه
 • جدول 2: استفاده از خدمات کتابخانه
 • جدول 3: فراوانی پاسخ های کانو
 • جدول 4: ارزیابی کانو
 • سطوح اهمیت و عملکرد برای الزامات کاربر
 • جدول 5: ارزشهای روش AHP و وزنهای نهایی الزامات سطح اول
 • سطوح عملکرد و شاخص های بهبود کیفیت
 • جدول 6: شاخص های بهبود کیفیت
 • یکپارچه سازی مدل کانو در ماتریس برنامه ریزی
 • جدول 7: ماتریس برنامه ریزی
 • جدول 8: ماتریس برنامه ریزی
 • نتیجه
 • محدودیت های مطالعه و توصیه برای مطالعات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله یکپارچه سازی مدل کانو،AHP و ماتریس برنامه ریزی QFD

هدف: هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل نیازهای کاربر در رابطه با خدمات کتابخانه ای با بکارگیری بهبود کیفی محصول (توسعه مشخصات محصول) خدمات محور و بکارگیری QFD به منظور شناسایی استراتژیهای بازاریابی محسوس در یک بخش حدماتی می­باشد.

طرح: روش شناسی (متدولوژی)/رویکرد: در این مطالعه QFD در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه Dokuze Eylul در ازمیر ترکیه بکار گرفته شده است. اساسا متدولوژی بکار گرفته شده در این مطالعه مدل کانو، AHP و ماتریس برنامه ریزی خانه کیفیت را یکپارچه می­کند.  در آغاز، یک گروه مشخص برای مطالعه در نظر گرفته شد. به منظور یافتن نیازهای دانشجویان در مورد کتابخانه دانشگاه، سپس برای طبقه بندی از مدل کانو استفاده شد. دسته نیاز با عنایت به اهمیت نسبی آنها بواسطه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می­شوند. در گام آخر، تمام یافته­ها به ماتریس برنامه ریزی انتقال پیدا می­کنند و استراتژیها برای کتابخانه مرکزی DEU فراهم می­شوند.

یافته­ ها: مقاله استراتژی های بازاریابی را برای یک کتابخانه دانشگاهی دولتی که سازمان غیرانتفاعی می­باشد را آشکار می­کند و به کتابخانه کمک می­کند که موقعیت رقابتی خود را بیابد.

مفاهیم/ محدودیتهای پژوهش: نیازهای کاربران از طریق تمرکز بر گروهی از دانشجویان لیسانس تعیین شد. سایر استفاده کنندگان از کتابخانه همچون اعضای هیئت علمی، کاربران خارجی، کارکنان دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل نادیده گرفته شدند. در مجموع نیمی از نیازها بکارگیری AHP را تنها در طبقه نیازهای اولیه محدود کرد.

مفاهیم کاربردی:  اهمیت استراتژیکی نیازها بطور دقیق تری شناسایی شد و عناصر خدمت بطور موثرتری تخصیص داده شد.

اصالت/ارزش: این مطالعه نیازهای کاربران را برای خدمات کتابخانه ای بطور عمیق مورد بررسی قرار می­ دهد. این تلاش ها در زمینه یکپارچه سازی متدهای AHP، کانو و QFD در خدمات کتابخانه ای در وهله­ی اول به منظور یافتن اغلب نیازهای مهم استراتژیکی صورت پذیرفت. بنابراین، این امر نور امیدی را برای مدیران کتابخانه فراهم می­کند که چطور بودجه­هایشان را اختصاص دهند، خدمات را سامان دهند و استراتژی های بازاریابیشان را توسعه دهند.

واژگان کلیدی:  کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، خدمات اطلاعاتی، بهبود مشخصات کیفی

نوع مقاله: پژوهشی