عنوان انگلیسی مقاله:

Formal and informal interorganizational learning within strategic alliances

ترجمه عنوان مقاله: یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2008

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 41 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • یادگیری بین سازمانی درون اتحادها
 • رفتارهای یادگیری رسمی و غیر رسمی
 • تأثیر رفتارهای یادگیری بین سازمانی
 • تأثیرات دو جانبه رفتارهای یادگیری رسمی و غیر رسمی
 • داده ها و روش ها
 • بحث و کاربردها
 • جدول 1: آمار توصیفی برای آیتم های متغیر مرکب
 • جدول 2: تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و نتایج پایایی
 • جدول 3: روابط بین ساختاری
 • جدول 4: اعتبار متمایز جفت ها
 • جدول 5: روابط و آمار توصیفی
 • جدول 6: تاثیر رفتار های یادگیری رسمی و غیر رسمی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

رفتارهای یادگیری کارکنان می تواند هم رسمی شده (به شکل اتفاقات برنامه ریزی شده) و هم غیر رسمی (به شکل تعاملات خود به خود و اشتراک دانش) باشد. ما تاثیر این دو نوع رفتار یادگیری بر دانش محقق شده بین سازمانی را در متن، یک اتحاد بررسی می کنیم. ما همچنین به تاثیرات این دو نوع یادگیری بر یکدیگر نیز توجه می کنیم. ما دریافتیم در حالی که رفتار های یادگیری غیر رسمی تاثیر پایدارمثبتی بر نتایج یادگیری و رفتارهای یادگیری رسمی دارند، درمورد رفتارهای یادگیری رسمی اینگونه نیست. تاثیر رفتارهای رسمی بر نتایج یادگیری و رفتارهای غیر رسمی، گرچه مثبت است در سطوح بالاتر کاهش می یابد. این موضوع مارا به این نتیجه گیری هدایت می کند که گرچه رفتارهای یادگیری رسمی و غیر رسمی موجب یادگیری بین سازمانی می شود، رسمی سازی زیاد مانع یادگیری می شود. همین طور درحالی که رفتارهایی که به صورت رسمی برنامه ریزی شده اند رفتارهای یادگیری متصل کنندگان مرزها را تشویق می کنند، رسمی سازی زیاد آن را فرو می نشاند.

کلمات کلیدی: یادگیری بین سازمانی، رفتارهای یادگیری غیر رسمی، رفتارهای یادگیری رسمی، متصل کنندگان مرزها

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

در 20 سال گذشته، اتحادهای استراتژیک –شامل محدوده وسیعی از فرم های قراردادی بودند، از فرم قرارداد arm-length تا جوینت ونچر(JV) (گولاتی و گارگیلو،1999)-به جزئی از استراتژی شرکتها تبدیل شده­اند (موتوسامی و وایت، 2005). با ایجاد شرایطی که موجب اشتراک دانش می شود، اتحادهای استراتژیک به عنوان محیطی مناسب برای سازمان به منظور دسترسی و تسهیم منابع دانشی درون سازمانی در نظر گرفته می شوند (هال،1992؛ اینک پن،1997؛ پاول و همکاران،1996). خصوصا برای شرکت های جهانی و چند ملیتی، که در آنها انتقال بین مرزی دانش محقق شده (مثلا فنی، مدیریتی، بازار)، برای حفظ رقابتی بودن مهم است (باگات و همکاران،2002).

در این مقاله ما در جستجوی آنچه یادگیری بین سازمانی دانش محقق شده را تحریک می کند، هستیم. با نزدیکی به نظریه دانش اجتماعی، بحث می کنیم جریان دانش میان شرکای متحد در نتیجه تعاملات میان متصل کنندگان مرزها ی سازمان های متحد است. چنین رفتار های یادگیری می تواند ویژگی رسمی یا غیر رسمی باشد و تاثیر آنها بر یادگیری بین سازمانی متفاوت باشد. این مسئله مرکز اصلی این مقاله است. رفتارهای یادگیری رسمی در تعاملات غیر رسمی که به طور طبیعی ببین متصل کنندگان مرزهای شرکای همکار رخ می دهد، منعکس می شود. این یادگیری با مرزهای سازمانی محدود نمی شود (ونگر و همکاران،2002). در واقع جریان دانش بین سازمانی گاهی بر خلاف میل استراتژی نویسان سازمانی است که ترجیح می دهند دانش، درون سازمان باشد. به طور عکس، شرایطی وجود دارد که یادگیری سازمانی به خودی خود ظاهر نمی شود، گرچه مطلوب است. برای مثال ممکن است این مسئله در صورتی که روابط غیر رسمی میان شاغلان سازمان های همکار به روشی محدود باشد یا ناسازگاری های فرهنگی مانع تعامل شود، رخ دهد. جایی که یادگیری بین سازمانی از دید شرکا کافی نیست، اشتراک دانش میان مرزها ی سازمانی شرکا می تواند تشویق و مدیریت شود.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در این مقاله ما از تئوری یادگیری اجتماعی برای ایجاد بینش جدید در مورد فرایند یادگیری بین سازمانی در محیط اتحاد استراتژیک استفاده کردیم. ما این قضیه را ایجاد کردیم که چون همه دانش ها بخش ضمنی نیز دارند، تعاملات اجتماعی میان متصل کنندگان مرزهای سازمانهای همکار برای به جریان انداختن دانش میان شرکا لازم هستند. چنین تعاملات اجتماعی ممکن است به صورت غیر رسمی میان متصل کننگان مرزهای ظاهر شود رفتارهای یادگیری غیر رسمی یا توسط مدیریت اتحاد هدایت و برنامه ریزی می شود ـ رفتارهای یادگیری رسمی با فرض کردیم و حمایت مثبتی برای تأثیر مثبت رفتارهای یادگیری رسمی و غیر رسمی هموار مثبت باشد؛ بلکه ما پیش کردیم آنها تأثیر مثبت کاهنده ای بر نتایج یادگیری دارند. ما دریافتیم در حالی که این مسئله موافق رفتارهای یادگیری رسمی است، در مورد رفتارهای غیر رسمی اینگونه نبود. در حالی که تأثیر مثبت رفتارهای رسمی با افزایش سطح آن در همکاری کاهش می یابد، تأثير مثبت رفتارهای یادگیری غیر رسمی بدون کاهش باقی می ماند.

چکیده انگلیسی مقاله

Learning behaviors of employees can be either formalized (in the form of programmed events and visits) or informal (in the form of spontaneous interaction and knowledge sharing).We investigate the effect that both types of learning behaviors have on interorganizational learning of substantive knowledge in the context of an alliance. We also look at the effects that the two forms of learning behavior have on each other. We find that while informal learning behaviors have a consistently positive effect on the learning outcome and on formal learning behaviors, this is not so for formal learning behaviors. The effect of formal behaviors on both learning outcome and informal behaviors, while positive, diminishes at higher levels. This leads us to conclude that although both informal and formal learning behaviors foster interorganizational learning, too much formalization obstructs learning. Similarly, while formally programmed behaviors do encourage informal learning behaviors of the boundary spanners, an excess of formalization stifles them.
Keywords: Interorganizational learning, Informal learning behaviors, Formal learning behaviors, Boundary spanners