عنوان انگلیسی مقاله:

Quality of reported earnings by Chinese firms: The influence of ownership structure

ترجمه عنوان مقاله: کیفیت سود گزارش شده بنگاه های چینی: تأثیر ساختار مالکیت

$$$: فقط 14500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه و مرور ادبیات
 • پیشینه نهادی
 • مطالعاتی که رفتار مدیریت سود و علل مرتبط را بررسی می کنند
 • مدیریت سود با وجود قوانین حق تقدم ارائه سهام
 • مدیریت سود و حاکمیت شرکتی
 • مدیریت سود و تأثیر حکومت های محلی
 • آگاهی بخشی اعداد حسابداری گزارش شده بنگاه های پذیرفته شده چینی
 • مطالعاتی که تأثیر ساختار مالکیت را بر عملکرد بنگاه بررسی کردند
 • طرح و متدولوژی تحقیق
 • اندازه گیری ساختار مالکیت
 • اندازه گیری کیفیت سود
 • نوسان سود
 • تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقدی
 • همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی
 • سطح اقلام تعهدی اختیاری
 • داده ها و نمونه
 • جمع آوری داده ها
 • جدول 1 توزیع نمونه
 • آمار توصیفی
 • جدول 2 آمار توصیفی
 • جدول 3 تغییرپذیری سود
 • جدول 4 تغییرپذیری سود نسبت به جریان نقدی
 • بحث درباره نتایج
 • نتایج آزمایش تغییرپذیری سود
 • نتایج آزمایش تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقدی
 • نتایج آزمایش همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی
 • جدول 5 همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی
 • نتایج آزمایش تغییرات در سطح اقلام تعهدی غیرعادی
 • جدول 6 اقلام تعهدی اختیاری
 • نتیجه گیری
 • نکات
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله، تأثیر ساختار مالکیت را بر کیفیت سود بنگاه های ثبت شده در بازار بورس چین بررسی می کند. ما به طور تجربی چهار معیار موجود کیفیت سود از جمله نوسان سود، تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقدی، همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و سطح اقلام تعهدی اختیاری را برای 1438 بنگاه پذیرفته شده در بازار بورس شنژن و بازار بورس شانگهای آزمایش می کنیم. ما دریافتیم که هرچند اندازه بنگاه های دولتی بزرگ تر است و بر اساس سودگزارش شده، سودآورتر به نظر می رسند؛ اما بنگاه های خصوصی، بنگاه های خارجی و بنگاه های اجتماعی در کیفیت سود، عملکرد بهتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل دولت دارند؛ و بنگاه های خارجی دارای بالاترین کیفیت سود در میان تمام گروه های مالکیت هستند. ما دریافتیم که تفاوت زیادی بین کیفیت سود بنگاه های تحت مالکیت جمعی و بنگاه های دولتی وجود ندارد و بنگاه های تحت مالکیت کارکنانکمترین احتیاط را در مدیریت سود به کار می گیرند. این یافته ها به طور خاص نتایج مستقیمی برای کمیته نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) خواهد داشت.

کلیدواژه ها: کیفیت سود، بنگاه های چینی، ساختار مالکیت

ترجمه مقدمه مقاله

اقتصاد چین در سه دهه اخیر با تغییرات قابل توجهی مواجه شده است. صنایع مجدداً سازماندهی شده اند و شرکت ها و بسیاری از سازمان های دولتی تا حدی یا به طور کامل خصوصی شده اند. چن، فرت و روی (2006) تأثیر اثربخشی خصوصی سازی را بر کارایی و عملکرد فعالیت بنگاه ها بررسی کردند. آن ها متوجه کاهش کلی کارایی و بهره برداری از دارایی در 5 سال اول پس از خصوصی سازی شدند. این یافته با مطالعات سایر کشورها (که در آن نتایج، بهبود مشخص در سودآوری و کارایی را نشان می دهند) تناقض دارد. برخی از مطالعات نشان دادند که بخشی از دلیل سودآوری پایین می تواند حفظ کنترل دولت در برخی از شرکت ها باشد. اما چن، فرت و ژو (2009) بیان کردند که این مطالعات به درستی موفق به شناسایی و ایجاد تمایز میان انواع مختلف مالکان یا ساختارهای مالکیت نشده است. چن و همکاران (2009) دریافتند که کارایی عملیاتی، تابعی از افرادی است که پس از پذیرش در بورس، شرکت را کنترل می کنند. به طور خاص، وقتی سرمایه گذاران خصوصی، بنگاه را کنترل می کنند بهبود کارایی نسبت به زمانی که بنگاه تحت کنترل دولت است قابل توجه است. جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که وقتی سرمایه گذاران خصوصی، کسب و کار را مدیریت می کنند برای افزایش “ثروت” بنگاه انگیزه دارند. این “افزایش” ثروت، واقعی است یا دستکاری شده؟ این مسأله در مورد بنگاه های چینی بررسی نشده است. اما این موضوع مهم است زیرا چین در حال حاضر مقادیر قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران غربی را جذب می کند. بنابراین هر مطالعه ای که به دانش ما درباره کیفیت سود گزارش شده بنگاه های چینی و عوامل افزایش یا کاهش کیفیت سود گزارش شده کمک کند، برای سرمایه گذاران و ناظران حائز اهمیت است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس چین است.پژوهش های کمی در مورد کیفیت سود و مدیریت سود بنگاه های چینی انجام شده است. چوی، لائو و ایپ (2001) در یکی از مطالعات اخیر مشاهده کردند که انگیزه ها و فرصت های بالقوه بسیاری برای مدیریت سود در طول فرایند تصدی گری وجود دارد. پژوهش های بعدی تلاش کردند تا بررسی کنند آیا مدیریت سود وجود دارد یا خیر و چه عواملی (در صورت وجود) بر مدیریت سود تأثیر دارد از جمله مطالعاتی که به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (لیو و لو، 2007)، مدیریت سود و الزامات مقرراتی تعیین شده از سوی دولت چین (یو، دو و سان، 2006)، مداخله دولت محلی در مورد مدیریت سود (چن، لی و لی، 2008) و حتی نحوه تأثیرگذاری ساختارهای مالکیت مختلف بر انتخاب حسابرس (وانگ، وانگ و ژیا، 2008) می پردازند. در نهایت، وانگ، وو و یانگ (2009) نتیجه گرفتند که اعداد سود گزارش شده به علت تردید در کیفیت پایین آن ها به طور کامل مورد اعتماد سرمایه گذاران نیست.

به طور خلاصه، در حالی که این مقالات شواهدی درباره مدیریت سود ارائه کرده اند و تأثیر انواع مالکیت را بر عملکرد فعالیت بررسی کرده اند اما هیچ مقاله ای بررسی نکرده است که آیا نوع مالکیت با مدیریت سود و یا کیفیت سود ارتباط دارد یا خیر. بنابراین مقاله ما ادبیات موجود را گسترش می دهد و تلاش می کند تا این خلاء را در ادبیات پر کند. به طور خاص، مقاله ما با بررسی این موضوع که آیا ساختار مالکیت بر رفتار مدیریت سود تأثیر می گذاردو چگونگی آناز این طریق، کیفیت سود گزارش شده به ادبیات موجود کمک می کند. ما با آزمایش چهار معیار موجود کیفیت سود برای 1438 بنگاه پذیرفته شده در بازار بورس شنژن و شانگهای در طول دوره 1999 تا 2006 متوجه شدیم که هرچند اندازه بنگاه های تحت کنترل دولت (که تقریباً سه چهارم از کل بنگاه های پذیرفته شده در چین را تشکیل می دهند) بزرگ تر است و بر اساس سود گزارش شده، سودآورتر هستند اما بنگاه های خصوصی (بنگاه هایی که بخش عمده آن ها تحت مالکیت سرمایه گذاران خصوصی است)، بنگاه های خارجی (بنگاه هایی که بخش عمده آن ها تحت مالکیت سرمایه گذاران خارجی است) و بنگاه های اجتماعی در زمینه کیفیت سود نسبت به بنگاه های تحت کنترل دولت، عملکرد بهتری دارند. نتایج ما همچنین نشان می دهد که عمدتاً بنگاه های خارجی دارای بالاترین کیفیت سود در میان تمام انواع گروه های ساختار مالکیت هستند و بنگاه های تحت مالکیت کارکنان در مدیریت سود احتیاط کمتری را اعمال می کنند و در آزمایش های کیفیت سود در رتبه آخر قرار می گیرند. علاوه بر این، هرچند ادعا می شود که بنگاه های تحت مالکیت جمعی کارایی عملیاتی بالاتری دارند اما چنین چیزی را در کیفیت سود آن ها مشاهده نکردیم (شاید به دلیل مداخله شدید دولت). این یافته ها به طور خاص نتایج سیاستی مستقیمی برای کمیته نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) دارد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت سود بنگاه های پذیرفته شده در بازار بورس چین است، منطقه ای که در آن پژوهش های کمی انجام شده است. ما با آزمایش تجربی چهار معیار موجود کیفیت سود برای 1438 بنگاه پذیرفته شده در بازار بورس شنژن و شانگهای در طول دوره 1999 تا 2006 دریافتیم که اگرچه اندازه بنگاه های دولتی (که تقریاً سه چهارم کل بنگاه های ثبت شده در چین را تشکیل می دهند) بزرگ تر است و سودآورتر به نظر می رسند اما بنگاه های خصوصی، خارجی و اجتماعی در زمینه کیفیت سود که از طریق نوسان سود، تغییرپذیری سود نسبت به جریان های نقدی، همبستگی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی و اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شد عملکرد بهتری نسبت به بنگاه تحت کنترل دولت داشتند. این نتیجه عجیب نیست زیرا کنترل کننده بنگاه های دولتی یعنی اداره مدیریت دارایی های دولتی (SAMB) نه انگیزه زیادی ونه توانایی پایش بنگاه های پذیرفته شده را دارد در حالی که بنگاه های غیردولتی بر اساس مکانیزم های بازار فعالیت می کنند. نتایج همچنین نشان می دهد که بنگاه های خارجی دارای بالاترین کیفیت سود در میان تمام انواع گروه های ساختار مالکیت هستند و بنگاه های تحت مالکیت کارکنان بیشترین احتیاط را در مدیریت سود اعمال می کنند و در چهار آزمایش کیفیت سود در آخرین رتبه قرار می گیرند. علاوه بر این، هرچند ادعا می شود بنگاه های تحت مالکیت جمعی کارایی عملیاتی بیشتری دارند اما ما هیچ بهبود قابل توجهی در کیفیت سود آن ها مشاهده نکردیم (شاید به دلیل مداخله دولت).

در خاتمه، مقاله ما با بررسی وجود و نحوه تأثیرگذاریساختار مالکیت برکیفیت سود گزارش شده به ادبیات موجود کیفیت سود در پژوهش های حسابداری کمک می کند. این یافته ها به طور خاص نتایج سیاستی مستقیمی برای کمیته نظارت بر اوراق بهادار چین (CSRC) دارد.  

چکیده انگلیسی مقاله

This paper examines the influence of ownership structure on earnings quality of firms listed on the Chinese Stock Exchanges. We empirically test four contemporary earnings quality measures, including volatility of earnings, variability of earnings over cash flows, correlations between accruals and cash flows, and level of discretionary accruals, for 1438 firms listed on Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange.We find that although state-owned firms are bigger in size and appear more profitable based on reported earnings; privately-owned firms, foreign-owned firms and society-owned firms outperform the state-controlled firms in earnings quality; and foreign-owned firms have the highest earnings quality among all types of ownership groups.We find that there is not much difference in earnings quality between collectively-owned firms and state-owned firms and employee-owned firms exercise least discretion in earnings management. The findings in particular will have direct policy implications for the China Securities Regulatory Committee (CSRC).

Keywords: Earnings quality, Chinese firms, Ownership structure

مقدمه انگلیسی مقاله

The economy of China has undergone a significant transformation in the last three decades. Industries have been reorganized and corporations and many state owned enterprises have been partially or totally privatized. Chen, Firth, and Rui (2006) investigated the impact of the effectiveness of the privatizations on firms’ operating efficiency and performance. They found an overall decline in efficiency and asset utilization in the 5 years after privatization. This finding is in stark contrast to similar studies from other countries where the results show a marked improvement in both profitability and efficiency. Some studies suggested that part of the reason for poor profitability could be due to the state retaining control in some companies. However, Chen, Firth, and Xu (2009) stated that these studies fail to properly identify and distinguish among the different types of owners or ownership structures. Chen et al. (2009) found that operating efficiency was a function of who controls the firm after its listing. In particular, when private investors control the firm, there is a marked improvement in efficiency relative to when the firm is state controlled. Jensen and Meckling (1976) argued that when private investors manage the business there is an incentive for them to increase the “wealth” of the firm. Is this wealth “increase” real or manipulated? This issue has not been examined with respect to Chinese firms. However, this is important because China currently attracts significant amounts of capital from western investors. Hence, any study contributing to knowledge about reported earnings quality by Chinese firms and factors that enhance or reduce reported earnings quality is relevant to investors and regulators. The objective of this paper is to examine the influence of ownership structure on earnings quality of firms listed on the Chinese Stock Exchanges. Limited research has been done on earnings quality and earnings management by Chinese firms. Chui, Lau, and Ip (2001), in one of the early studies, observed that there were many incentives and potential opportunities for earnings management during the process of corporatization. Subsequent research attempted to examine if earnings management existed andwhat factors contributed to earnings management (if any) including studies examining the association between earnings management and corporate governance (Liu & Lu, 2007), earnings management and regulatory requirements set by theChinese government (Yu, Du, & Sun, 2006), local government intervention on earnings management (Chen, Lee, & Li, 2008) and even howdifferent ownership structures influenced choice of auditor (Wang,Wong, & Xia, 2008). Finally, Wang, Wu, and Yang (2009) concluded that reported earnings numbers were not fully trusted by investors due to suspicions of poor quality. In summary, while papers have provided evidence of earnings management, and studied the impact of types of ownership on operating performance, no paper has examined if the type of ownership is associated with earnings management and/or earnings quality. Our paper, therefore, adds to the extant literature and attempts to fill this vacuum in the literature. Specifically, our paper contributes to the extant literature by examining if and how ownership structure influences potential earnings management behavior and, thereby, quality of reported earnings. By empirically testing four contemporary earnings quality measures for 1438 firms listed on Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange during the period of 1999 to 2006, we find that although state controlled firms(which account for almost three quarters of the total listed firms in China), are bigger in size and more profitable based on reported earnings, private firms (firms owned predominantly by private investors), foreign firms (firms ownedpredominantlyby foreigninvestors) and society owned firms outperform the state- controlled firms in earnings quality. Our results also indicate that predominantly foreign owned firms have the highest earnings quality among all types of ownership structure groups and the employee-owned firms exercise most discretion in earnings management and rank last in all earnings quality tests. In addition, although collectively-owned firms are claimed to be more efficiently operated, we do not find that this reflects on their earnings quality (possibly due to the heavy intervention of government). The findings in particular will have direct policy implications for the China Securities Regulatory Committee (CSRC).

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The objective of this paper is to examine the influence of ownership structure on earnings quality of firms listed on the Chinese Stock Exchanges, an area in which there has been sparse research. By empirically testing four contemporary earnings quality measures for 1438 firms listed on Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange during the period of 1999 to 2006, we find that although state-owned firms, which account for almost three quarters of the total listed firms in China, are bigger in size and appear more

profitable, private firms, foreign firms and society owned firms outperform the state controlled firms in earnings quality as measured by volatility of earnings, variability of earnings over cash flows, correlations between accruals and cash flows, and discretionary accruals. This finding is not surprising since the controller of the state owned firms, State Assets Management Bureau (SAMB), has neither a strong incentive nor ability to monitor the listed firms whereas the nonstate firms are operated based more on market mechanisms. The results also indicate that foreign-owned firms have the highest earnings quality among all types of ownership structure groups, and employeeowned firms exercise most discretion in earnings management and rank least in all four earnings quality tests. In addition, although collectively-owned firms are claimed to be more efficiently operated, we do not find any significant improvement in their earnings quality, possibly due to government intervention. In conclusion, our paper contributes to the extant earnings quality literature in accounting research by examining if and how ownership structure influences quality of reported earnings. The findings in particular will have direct policy implications for the China Securities Regulatory Committee (CSRC).