عنوان انگلیسی مقاله:

Gender role stereotypes in integrated social marketing communication: Influence on attitudes towards the ad

ترجمه عنوان مقاله: کلیشه‌های جنسیت نقش در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه: تاثیر بر نگرش‌های نسبت به تبلیغات

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه
فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه
 • مبنای نظری
 • روش
 • انتخاب نمونه و طراحی
 • اندازه‌گیری
 • نگرش نسبت به آگهی
 • محرک تبلیغات
 • بررسی بکارگیری
 • روش کار
 • نتایج
 • بررسی بکارگیری GRT
 • مقایسه نگرش‌های تبلیغات نسبت به تبلیغات تجربی و کنترل
 • آزمایش فرضیه 1a
 • آزمایش فرضیه 1b
 • آزمایش فرضیه ۲
 • بحث
 • نتیجه گیری و استباط‌ها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده تاثیر بر نگرش‌های نسبت به تبلیغات

این مطالعه تاثیر تعاریف کلیشه‌‌ای جنسیت نقش را بر روی نگرش‌ها نسبت به ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه (ISMC) از طریق یک برنامه کاربردی تئوری جنسیت نقش و مدل کنترل کلیشه مورد بررسی قرار می‌دهد. یک صد و هفتاد و پنج شرکت‌کننده فرم‌های ارزیابی را پر کردند که نگرش‌های شناختی و عاطفی آنان را نسبت به چهار آگهی تبلیغاتی اندازه‌گیری می‌کرد که در تناسب جنسیت نقش (متجانس/نامتجانس) و محتوای کلیشه‌ای (پدرسالاری/تحقیرآمیز) متنوع بودند. تبلیغات مردی مرتکب خشونت علیه همسر (متجانس/تحقیرآمیز)، زن مرتکب خشونت علیه همسر (نامتجانس/تحقیرآمیز)، تجربه یک رابطه جنسی ناخوشایند توسط یک زن (متجانس/پدرسالاری) و تجربه یک رابطه جنسی ناخوشایند توسط یک مرد (نامتجانس/پدرسالاری) را هدف گرفته بود.

یافته‌ها نشان داد نگرش شناختی بیشتر سازگار بودند هنگامی که جنسیت کاراکتر مجسم شده و رفتار هدف با کلیشه‌های جنسیت نقش سازگاری داشتند. نگرش‌های عاطفی به عنوان تابعی از عملکرد محتوای کلیشه‌ای متنوع بودند. نگرش‌های عاطفی شرکت‌کنندگان بیشتر با تبلیغاتی سازگاری داشت که رفتار پدرسالاری را در مقایسه با رفتار تحقیرآمیز مجسم کرده بودند. یافته‌ها نقش نگرش عاطفی را در ارزیابی تبلیغات ISMC مورد پرسش قرار داده و سوالاتی اخلاقی در رابطه با بازاریابی اجتماعی عنوان می‌کنند.

کلمات کلیدی: بازاریابی اجتماعی، ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه، نگرش‌های عاطفی و شناختی، اخلاقیات، کلیشه‌های جنسیت، نقش

پشتیبانی سایت مدیر123تماس با سایت مدیر 123