عنوان انگلیسی مقاله:

Attenuating double jeopardy of negative country of origin effects and latecomer brand An application study of ethnocentrism in emerging markets

ترجمه عنوان مقاله: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور منابع
 • برندهای تازه وارد
 • اثر COO
 • برندهای تازه وارد و COO منفی- ژاپن، کره و چین
 • متدولوژی
 • روش جمع آوری داده ها
 • نتایج
 • تمایل به خرید برندهای تازه وارد در بازارهای نوظهور
 • تمایل به خرید برندهای تازه وارد در بازارهای غربی
 • تجربه استفاده از برندهای تازه وارد در بازارهای نوظهور و توسعه یافته
 • بحث و دستاوردها
 • کمک به نظریات
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده کاهش مشکل مضاعف آثار منفی کشور مبدأ و برند تازه وارد

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش قومیت گرایی در کاهش تأثیر منفی کشور مبدأ و برندهای تازه وارد است. منابع موجود اهمیت تأثیر «کشور مبدأ» را اثبات کرده اند و این مطالعه واکنش مشتریان بازارهای نوظهور آسیایی در برابر خودروهای چینی، هندی و روسی را با مشتریان کشورهای توسعه یافته مقایسه می کند.

طرح/متدولوژی/روش: داده های مربوط به تمایل مشتریان به خرید خودرو از بازارهای نوظهور نظیر چین، هند و روسیه از 3201 پاسخ دهنده در این سه بازار و در سه نمونه از مهم ترین بازارهای خودرو در کشورهای غربی (آمریکا، بریتانیا و آلمان) جمع آوری شد. این مطالعه از تحلیل متقارن مبتنی بر انتخاب استفاده کرده است.

یافته ها: نتایج این مطالعه قومیت گرایی مفروض در بازارهای نوظهور و نیز توجه ویژه آن ها به برندهای نوظهور خود (به ترتیب گریت وال، تاتا و آوتو واز) را تأیید کرد. در مقابل، بازار کشورهای توسعه یافته نسبت به برندهای خودروی چینی، هندی و روسی بدبین تر هستند اما با وجود این پتانسیل قابل توجهی وجود دارد، خصوصاً در مورد مشتریانی که قبلاً برندهای تازه وارد آسیایی را خریداری کرده اند. مقادیر مطلوبیت به ازای برند، قیمت، شراکت با برندها، ویژگی های محصول، ضمانت نامه و نیز محل تولید/مونتاژ در این مطالعه محاسبه شده است.

اصالت/ارزش: این مقاله در زمینه اثبات توجه ویژه مشتریان در بازارهای نوظهور به محصولات خود و اثبات پتانسیل برندهای تازه وارد در بازارهای توسعه یافته برای پژوهشگران دانشگاهی ارزشمند است.

کلیدواژه ها: قومیت گرایی، بازارهای نوظهور، کشور مبدأ، تحلیل متقارن مبتنی بر انتخاب، برندهای تازه وارد، تمایل به خرید برندهای نوظهور خودرو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی