عنوان انگلیسی مقاله:

What monetary rewards can and cannot do:How to show employees the money

ترجمه عنوان مقاله: کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست: چگونه به کارکنان پاداش مالی بدهیم

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: الزویرو ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • پول را به من نشان بده
 • کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی
 • پاداش های مالی چه کارهایی را نمی توانند انجام دهند و چرا؟
 • توصیه های تجربیات برتر در مورد نحوه استفاده اثربخشاز پاداش های مالی
 • اصل شماره 1: عملکرد را به طور دقیق تعریف و اندازه گیری کنید       
 • اصل شماره 2: پاداش ها را به عملکرد وابسته کنید
 • اصل شماره 3: به موقع به کارکنان پاداش بدهید
 • اصل شماره 4: عدالت را در سیستم پاداش حفظ کنید
 • اصل شماره 5: از پاداش های مالی و غیرمالی استفاده کنید
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

پاداش های مالی می توانند عامل تعیین کننده قدرتمندی برای انگیزشو عملکرد کارکنان باشند که به نوبه خود می توانند منجر به بازده قابل توجه عملکرد سطح بنگاه شود. اما پاداش های مالی همیشه منجر به این نتایج مطلوب نمی شود. ما در این بخش از عملکرد انسانی درباره کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی و دلایل بهبود عملکرد کارکنان بحث می کنیم. همچنین توصیه های پژوهشی از جمله پنج اصل کلی زیر را برای هدایت طراحی سیستم های پاداش مالی موفق ارائه می کنیم: (1) تعریف و اندازه گیری دقیق عملکرد، (2) وابسته کردن پاداش به عملکرد، (3) ارائه به موقع پاداش به کارکنان، (4) حفظ عدالت در سیستم پاداش و (5) استفاده از پاداش های مالی و غیر مالی. علاوه بر این، دستورالعمل های مبتنی بر پژوهش خاصی را برای اجرای هر یک از این پنج اصل ارائه می کنیم. به طور خلاصه، مقاله ما یافته های پژوهشی را خلاصه می کند و توصیه هایی را ارائه می کند که به مدیران و سایر تصمیم گیران سازمانی امکان می دهد تا بفهمند به احتمال زیاد چه زمانی و چرا سیستم های پاداش در افزایش انگیزش و عملکرد کارکنان موفق هستند.

کلیدواژه ها: انگیزش؛ جبران خدمات؛ منابع انسانی؛ مدیریت؛ عملکرد فردی؛ ابقای کارکنان

ترجمه نتیجه گیری مقاله

پاداش های مالی می توانند تأثیر زیادی بر انگیزش و عملکرد کارمند داشته باشند. با وجود این، سیستم های پاداش مالی همیشه انتظارات را برآورده نمی کنند. یکی از دلایل محتمل، شکاف بسیار تأسف بار بین علم و عمل در مدیریت و حوزه های مرتبط با آن است (کاسکیو و آگینیس، 2008). به عبارت دیگر، هرچند پژوهش های تجربی قابل توجهی در مورد کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی از لحاظ بهبود عملکرد فردی وجود دارد اما به نظر نمی رسد این پژوهش ها به دست بسیاری از مدیران و سایر تصمیم گیران سازمانی رسیده باشد. ما برای خلاصه کردن پنج اصل به نتایج پژوهش های موجود اتکا کردیم که در صورت رعایت، به سازمان ها امکان می دهد تا از مزایای سیستم های پاداش مالی استفاده کنند. اما جزئیات آن مشکل است. بنابراین دستورالعمل های پژوهشی را در ارتباط با اجرای موفق هر یک از این پنج اصل ارائه کردیم. امیدواریم که پذیرش پنج اصل ما و نیز اجرای آن ها با استفاده از دستورالعمل های ما به سازمان ها امکان بدهد تا عملکرد خود را از طریق پاسخ به درخواست شماره 1کارکنان بهبود دهند: “پول را به من نشان بده!”

چکیده انگلیسی مقاله

Monetary rewards can be a very powerful determinant of employee motivation and performance which, in turn, can lead to important returns in terms of firm-level performance. However, monetary rewards do not always lead to these desirable outcomes. We discuss in this installation of Human Performance what monetary rewards can and cannot do, and reasons why, in terms of improving employee performance. Also, we offer research-based recommendations including the following five general principles to guide the design of successful monetary reward systems: (1) define and measure performance accurately, (2) make rewards contingent on performance, (3) reward employees in a timely manner, (4) maintain justice in the reward system, and (5) use monetary and nonmonetary rewards. In addition, we offer specific research-based guidelines for implementing each of the five principles. In short, our article summarizes research-based findings and offers recommendations  that will allow managers and other organizational decision makers to understand when and why monetary reward systems are likely to be successful in terms of enhancing employee motivation and performance.

Keywords: Motivation; Compensation; Human resource management; Individual performance; Employee retention

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Monetary rewards can be a powerful influence on employee motivation and performance. However, monetary reward systems do not always live up to  expectations. A likely reason is the much lamentedscience-practice gap in management and related  fields (Cascio & Aguinis, 2008). In other words, although there is considerable empirical research on what monetary rewards can and cannot do in terms of improving individual performance, such research does not seem to have reached many managers and other organizational decision-makers. We relied on the available research results to distill five principles that, if followed, will allow organizations to take advantage of what monetary reward systems have to offer. However, the devil is in the details. Thus, we also offered research-based guidelines regarding the effective implementation of each of these five general principles. We hope that the adoption of our five principles, as well as their implementation using our specific guidelines, will allow organizations to improve their performance by addressing employees’ number one request: ‘‘Show me the money!’’