عنوان انگلیسی مقاله:

How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale

ترجمه عنوان مقاله: چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق ارزش مشترک برند با ارزش می شوند؟ توسعه مقیاس خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

دانلود قسمتی از ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • خلق مشترک و تعیین ارزش
 • خلق مشترک و تعیین ارزش برند
 • خلق ارزش مشتری مشتریان (CCCV) و ابعاد آن
 • منابع تحت مالکیت مشتری
 • انگیزه مشتری
 • مقیاس توسعه و روش های اعتبار سنجی
 • جدول 1 :مقیاس CCCV:ابعاد، تعاریف، اقلام و خواص اندازه گیری سازه های بازتابنده
 • مطاله 1: مقیاس ابعادی
 • پژوهش 2: تولید ایتم
 • پژوهش 3: کاهش آیتم
 • مطالعه 4: کاهش بیشتر موارد و مقیاس ابعاد
 • مطالعه 5: ارزیابی مقیاس و اعتبارسنج ساختار
 • روش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • مطالعه 6: ثبات مقیاس
 • مطالعه 7: تمایز و پیش بینی روایی مقیاس
 • روش
 • اعتبار تشخیصی
 • واریانس متداول (CMV)
 • مدل اندازه گیری و روایی پیش بینی
 • مطالعه 8 :CCCV و رفتارهای خلق مشترک واقعی
 • جدول 2 : خصوصیات اندازه گیری سازه های بازتابنده و نتایج برای مدل عاملی مرتبه سوم مقیاس CCCV (مطالعه 7)
 • بحث کلی
 • مشارکت های نظری
 • شاخص های مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیق آینده
 • منابع

چکیده مقاله

ترجمه مقاله فرآیند خلق ارزش مشترک برند

با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق ارزش مشترک، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق ارزش مشترک برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق ارزش مشترک برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه  مقیاس اندازه گیری خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)   توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق ارزش مشترک برند کمک می کند.

یافته ها نشان می دهد که خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)  یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل: منابع تحت مالکیت مشتری (شامل دانش در زمینه برند، مهارت ها در زمینه برند، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری (علاقه داشتن به برند، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این، مقیاس خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.

کلمات کلیدی: ارزش برند، خلق مشترک، توسعه مقیاس، CCCV، معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی، مدل سازی (PLS-SEM)

مقدمه مقاله

خلق مشترک ارزش

ترجمه مقاله فرآیند خلق ارزش مشترک برند: خلق مشترک ارزش  بخصوص از زمان وارگو و بوش در سال 2004 به ساختار بیشتر تحقیقات تبدیل شده است که مشاهده کردند تمایل بازاریابی حرکتی به سمت منطق خدمات محوری بیشتر است. محوریت منطق چیرگی خدمات (S-D) همان گزاره های مبنایی (FP) هستند که مطرح میکنند ارزش می تواند فقط بین شرکت و ذینفعانش در هر جنبه ای از زنجیره تامین (FP6) ایجاد شود و این برای کسانی که به صورت منحصر به فرد و شناختی چگونه استفاده از ارزش را درک کنند مفید است (FP10). با این حال، علیرغم افزایش رون افزون مقدار تحقیقات صورت گرفته در زمینه خلق مشترک ارزش، به طور کلی تعداد کمی از آنها بر خلق مشترک ارزش برند متمرکز هستند (به عنوان مثال پین و استوربوکا، فراو و ناکس 2009، راماسوامی و ازکان 2016).

این به رغم اذعان گسترده است که مطرح می کند مشتریان و شرکت ها معمولا ارزش را با یکدیگر خلق مشترک می کنند (مرز، هی و وارگو 2009، وارگو و لاچ 2016). نشان دادن تلاش ها در زمینه خلق مشترک ارزش برند به صورت ” صحبت زیبا” و خلاقانه دو صورت گرفت که مشتریان را تهییج می کرد تا ارتباطات مربوط به بازاریابی برند بوسیله توئیت مثبت و تجسم افکار مشارکت کنند. موسسان نایک و لایوسترانگ از ابتکاری تحت عنوان چالکبوت بهره گرفتند که در آن مشارکت زیادی در بازاریابی برند صورت می پذیرفت و وایرپولز نیز از رویکرد ” هر روز پروژه مراقبت” بهره گرفت که مشتریانش را به مشارکت بیشتر در جذب مشتری، ارتقا و تلاش هایی برای حفظ مشتریانش تشویق می کرد (مارملینگ، موفت، آرنولد، کارلسون 2017).

نتیجه گیری مقاله

مفهوم خلق ارزش مشترک مشتری

این تحقیق مفهوم CCCV را معرفی کرده است و یک تعرف مفهومی از آن ارائه کرده است و یک مقیاس چند بعدی را در زمینه اندازه گیری ساختار توسعه داده است. تعامل برند و کیفیت روابط برند (فورنیر 1998) به عنوان یک مبنای تئوریک برای مدل مفهومی توسعه یافته در نظر گرفته شده است. یافته های این تحقیق با یافته های رانجان و رید در سال 2016 در زمینه مفهوم خلق مشترک ارزش مطابقت دارد. آنها نیز به صورت تئوریک در مورد خلق مشترک ارزش برند بحث کردند.

به عنوان مثال گرگوری در سال 2007 فرآیند مشارکت در برند بوسیله ذینفعان را به این صورت تشریح کرد که دانش برند یکی از مولفه های کلیدی خلق مشترک ارزش برند بین ذینفعان درونی و بیرونی است. بدون داشتن دانش مورد نیاز و دسترسی به اطلاعات برقراری دیالوگ بین نقش آفرینان مشمول امکان پذیر نیست (پراهالد و راماسوامی 2004). به صورت مشابه ؛ شو و مونیز و آرنولد در سال 2009 دریافتند که مهارت های افراد شیوه های خلق مشترک را در انجمن های مربوط به برند معین می کند. رومرو و مولینا در سال 2007 دریافتند که قدرت خلق مشترک از توانایی شرکت ها در زمینه دستیابی به مهارت های جدید، و یکپارچه سازی شایستگی های موجود نشات می گیرد. علاوه بر این راماسوامی و ازکان در سال 2016 دریافتند که افراد ذاتا خلاق هستند و این منجر به موفقیت در مشارکت برند می شود.

چگونگی قرار گیری خلاقیت در برند در رسانه های اجتماعی

پاتس، کانینگام، هارتلی و اورمرود در سال 2007 چگونگی قرار گیری خلاقیت در برند در رسانه های اجتماعی را تشریح کردند. شور و اشتیاق نیز یک تعیین کننده مهم در خلق مشترک ارزش برند در نظر گرفته شد. در حقیقت گزارش مربوط به انجمن برند مطرح کرد که اعضای انجمن های برند تجربیات شان در زمینه مصرف را به اشتراک می گذارند و به این صورت از برند تشکر و قدردانی می کنند برای اینکه آنها نسبت به برند احساس دارند. علاوه بر این، بومن و لی میونر در سال 2013 مطرح کردند که اعتماد بین شرکا باعث تحریک فرآیند خلق مشترک ارزش برند می شود برای اینکه اطمینان داخلی را ایجاد می کند که دیگر بخش ها نمی توانند آن را به این صورت داشته باشند.

علاوه بر این، او هرن و ریندفلیش در سال 2010 مطرح کردند که توسعه های فرهنگی اخیر  (به عنوان مثال اینترنت) منجر شده است که مشتریان متعهد تر شوند و ایتن تعهد برای توسعه محصولات خلق مشترک شده شرکت ها ضروری است. پین و همکاران در سال 2008 به صورت مشابه مطرح کردند که درجه تعهد مشتریان تعیین کننده تداوم ارتباط مشتری-برند است. با توجه به گزارشات در زمینه انجمن برند، برتون، پیت و کمپل 2009 ؛ اعتقاد داشتند که ارتباط با ذینفعان متعدد تعیین کننده درجه خلق مشترک و بازطراحی است. به طور کلی CCCV نیز یک مفهوم غنی است که نمی تواند بوسیله یک مقیاس تک تسخیر شود.

در نهایت این تحقیق نشان می دهد که CCCV ارتباط مستقیمی با خلق مشترک ارزش برند، تمایل به کمک، تمایل به ارائه بازخورد، تمایل به پرداخت حق بیمه، قصد خرید و بازاریابی دهانی به صورت واقعی دارد. بنابر این تحقیق موجود فقط به صورت مفهومی اهمیت خلق مشترک ارزش برند را تشریح می کند.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط