عنوان انگلیسی مقاله:

How valuable are your customers in the brand value co-creation process? The development of a Customer Co-Creation Value (CCCV) scale

ترجمه عنوان مقاله: چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق ارزش مشترک برند با ارزش می شوند؟ توسعه مقیاس خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)

$$$: فقط 17500 تومان

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • خلق مشترک و تعیین ارزش
 • خلق مشترک و تعیین ارزش برند
 • خلق ارزش مشتری مشتریان (CCCV) و ابعاد آن
 • منابع تحت مالکیت مشتری
 • انگیزه مشتری
 • مقیاس توسعه و روش های اعتبار سنجی
 • جدول 1 :مقیاس CCCV:ابعاد، تعاریف، اقلام و خواص اندازه گیری سازه های بازتابنده
 • مطاله 1: مقیاس ابعادی
 • پژوهش 2: تولید ایتم
 • پژوهش 3: کاهش آیتم
 • مطالعه 4: کاهش بیشتر موارد و مقیاس ابعاد
 • مطالعه 5: ارزیابی مقیاس و اعتبارسنج ساختار
 • روش
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • مطالعه 6: ثبات مقیاس
 • مطالعه 7: تمایز و پیش بینی روایی مقیاس
 • روش
 • اعتبار تشخیصی
 • واریانس متداول (CMV)
 • مدل اندازه گیری و روایی پیش بینی
 • مطالعه 8 :CCCV و رفتارهای خلق مشترک واقعی
 • جدول 2 : خصوصیات اندازه گیری سازه های بازتابنده و نتایج برای مدل عاملی مرتبه سوم مقیاس CCCV (مطالعه 7)
 • بحث کلی
 • مشارکت های نظری
 • شاخص های مدیریتی
 • محدودیت ها و تحقیق آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله چگونه مشتریان شما در فرآیند خلق ارزش مشترک برند با ارزش می شوند؟

با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق ارزش مشترک، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق ارزش مشترک برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق ارزش مشترک برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه  مقیاس اندازه گیری خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)   توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق ارزش مشترک برند کمک می کند.

یافته ها نشان می دهد که خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV)  یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل: منابع تحت مالکیت مشتری (شامل دانش در زمینه برند، مهارت ها در زمینه برند، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری (علاقه داشتن به برند، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این، مقیاس خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب خلق ارزش مشترک مشتری (CCCV) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.

کلمات کلیدی: ارزش برند، خلق مشترک، توسعه مقیاس، CCCV، معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی، مدل سازی (PLS-SEM)

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png