عنوان انگلیسی مقاله:

A challenge of integrating technology foresight and assessment in industrial strategy development and policymaking

ترجمه عنوان مقاله: چالش های یکپارچه سازی آینده نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 29 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

8500 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

بیان رابطه مناسب از فناوری های در حال ظهور با نیازهای اجتماعی، اقتصادی و بهره وری اجتماعی حیاطی هستند. ضروری است که برای درک این روند در آینده از نیازهای اجتماعی و پیشرفت فناوری برای ترویج سیاست های فناوری اقدام نمود.ژاپن بحث درباره آینده نگری در آغاز سال 1970 شروع کرد و از آن زمان به انجام یک نظرسنجی به طور منظم با فن دلفی در حود هر5 سال یک بار اقدام نمود. برای بررسی یک روش هوشمند جدید برای یکپارچه سازی نیازهای اجتماعی و تکنولوژی، این مقاله به بررسی دو مورد زیر پرداخته است. نوشتن فن دلفی براساس روش DSW که درسال 1977 آماده شد و روش ارزیابی کلی که درسال 1972 برای پردازش اطلاعاتی که به سرعت در حال پیشرفت بود انجام گردید. جامعه اطلاعاتی یک روش را شبیه سازی نمود. این روش جدید ثابت می کند که یک روش قدرتمند برای یکپارچه سازی پیش بینی و ارزیابی فناوری ها برای درک جامعی از فناوری های درحال ظهور و اثرات اجتماعی آن در قالب یک نقشه یکپارچه که به پشتیبانی یک برنامه ریزی استراتژیک یک پارچه استوار بود می باشد.

کلید واژه ها: دلفی، روش نوشتن سناریو، روش ارزیابی جامع، بیان رابطه، پردازش اطلاعاتی