عنوان انگلیسی مقاله: A conceptual framework for understanding crowdfunding

ترجمه عنوان مقاله: چارچوبی مفهومی برای آشنایی با جمع سپاری

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 33 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 57 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

22500 تومان – خرید ترجمه

 

 

چکیده
جمع سپاری یکی از فرایندهای مبتنی بر فناوری است که سریعاً در حال رشد است و می تواند فضای بازار سرمایه را به هم بریزد. اجرای صحیح این فرایند مستلزم شفاف سازی مسائل پیرامون این پدیده از دیدگاه بنیان گذاران، حامیان و تأمین کنندگان فناوری است. در ابتدا برای شناسایی ذینفعان و نقش آن ها در فرایند جمع سپاری از یک دیدگاه مبتنی بر اکوسیستم استفاده می کنیم. با تمرکز بر میزان تناسب پژوهش های کنونی با کل پدیده جمع سپاری به مرور منابع می پردازیم. بر اساس رویکردهای پژوهشی نوع شناسی و طبقه بندی، شش مدل مختلف کسب و کار جمع سپاری یعنی سرمایه گذاری خصوصی، حق امتیاز، تأمین مالی خُرد، وام دهی فرد به فرد، ارائه هدایا، و کمک مالی را شناسایی می کنیم. با توجه به نقش های شناسایی شده و مدل های کسب و کار جمع سپاری یک چارچوب پژوهشی مفهومی ارائه می کنیم. در انتها میزان تناسب پژوهش های کنونی با چارچوب پژوهشی خود را نشان می دهیم و پیشنهادهایی برای جهت-گیری های پژوهشی آتی ارائه می کنیم.
کلیدواژه ها: جمع سپاری، مدل های جمع سپاری، ذینفعان، نوع شناسی، چارچوب پژوهشی، مرور منابع، جمع سپاری مبتنی بر ارائه هدایا، جمع سپاری مبتنی بر سرمایه گذاری خصوصی، جمع سپاری مبتنی بر حق امتیاز، جمع سپاری مبتنی بر تأمین مالی خُرد، جمع سپاری مبتنی بر وام دهی فرد به فرد، جمع سپاری مبتنی بر کمک های مالی
نتیجه گیری
در این مقاله تصویری کلی از پدیده جمع سپاری و نقش مشارکت کنندگان آن را ارائه کردیم. از طریق مرور منابع موجود نشان دادیم که در حال حاضر شناخت منسجمی در منابع وجود ندارد، خصوصاً در ارتباط با مدل های عملیاتی مختلف جمع سپاری. شش مدل منحصربه فرد جمع سپاری را استخراج کردیم و مشخصات دقیق هر یک از مدل ها را ارائه کردیم. در نهایت، بر اساس نقش ها و فرایندهای موجود میزان تناسب پژوهش های کنونی را با مدل های جمع سپاری استخراج شده نشان دادیم. همچنین یک دستور کار پژوهشی کلان را پیشنهاد کردیم که علاوه بر فرایندهای حین کارزارهای جمع سپاری فرایندهای قبل و بعد از آن را نیز بررسی می کند.
اول این که با شناسایی مدل های عملیاتی جمع سپاری غنای منابع موجود را افزایش دادیم. با توجه به ماهیت نوظهور پدیده جمع سپاری و ابعاد چندرشته ای آن، وجود عبارات و تعاریف متفاوت از جمع-سپاری قابل درک است. اما برای آن که پژوهش های آتی بیشترین اثربخشی را داشته باشند باید مبنای شناختی مشترکی داشته باشند. این موضوع به سه دلیل حائز اهمیت است. اول این که بدون وجود تعاریف مشترک، به اشتراک گذاری یافته ها بین مطالعات به دلیل نبود شفافیت و دقت دشوار خواهد بود. دوم این که بدون مرزبندی مشخص بین مدل های جمع سپاری، روشن نخواهد شد که آیا می توان یافته ها را در این پدیده تعمیم داد یا این نتایج فقط در یک مدل خاص قابل استفاده است. سوم این که طبق مطالب ارائه شده، هرچند هدف مشترک تمام مدل ها جمع آوری سرمایه جمعی از طریق اینترنت است اما این مدل ها با هم تفاوت دارند. با بررسی ویژگی های شاخص هر یک از مدل های خاص این تفاوت ها را مشخص کردیم. درباره مفهوم موفقیت و شکست در میان تمام مدل های جمع سپاری صحبت کردیم و به روش-های مختلف تعریف این مفاهیم اشاره کردیم. و در نهایت ماهیت پویای برخی از مدل های جمع سپاری را نشان دادیم و درباره تأثیر تدریجی آن بر کارزارها صبحت کردیم. در طول این مباحث نشان دادیم که پژوهش هایی که نمی توانند ماهیت و تفاوت های هر یک از مدل ها را در نظر بگیرند ممکن است اطلاعات ارزشمند مدل های خاص را از دست بدهند.
دوم این که ما با تعریف مشخص ویژگی های فناورانه مرتبط با هر یک از مدل ها منابع موجود را گسترش دادیم. نقش فناوری به عنوان فراهم کننده ساختار، مجری قوانین و مقررات، و ابزار پشتیبانی را توضیح دادیم. برای هر یک از مدل ها نحوه فعال سازی و جلوگیری از ارتباط در یک کارزار و به اشتراک گذاری کارزارها از طریق شبکه های اجتماعی را بررسی کردیم. برنامه های وب 2 پیام آور افزایش شفافیت در بازار بوده اند اما نشان دادیم که برخی از مدل ها چگونه از فناوری برای کنترل اطلاعات استفاده می کنند و باعث کاهش شفافیت می شوند. فناوری به عنوان ستون اصلی و عامل پیش برنده پدیده جمع سپاری نمایانگر جهت گیری های آتی این پدیده سریعاً در حال رشد خواهد بود.
سوم این که با قرار دادن پژوهش های کنونی در یک چارچوب و ارائه یک دستور کار پژوهشی کلان به منابع کمک کردیم. وقتی پدیده های جدید کشف می شوند ایجاد «نقاط بررسی» موقتی برای بررسی، تلفیق و احتمالاً سازماندهی مجدد اطلاعات بر اساس یافته های جدید حائز اهمیت است. معتقدیم که مقاله ما این مرور را انجام داده است و به پیشبرد پژوهش ها با شیوه ای منسجم تر و جامع تر و با شناخت بهتر از فرصت های پژوهشی آتی کمک خواهد کرد.
جمع سپاری پدیده ای هیجان انگیز است که روش جدید و نوآورانه ای برای ارتباط بنیان گذاران با دیگران به منظور به اشتراک گذاری ایده ها و تبدیل جمعی ایده ها به واقعیت فراهم می کند. جمع سپاری «منابع، تصمیم گیران و نگهبانان سنتی را کنار می گذارد و روشی برای بازتوزیع عمومی ثروت است» (استینبرگ، 2012، ص 15). با ادامه ظهور اقتصاد کارآفرینی، ساختارهایی نظیر سرمایه گذاری خطرپذیر و تأمین مالی بدهی تغییر می کنند زیرا این شیوه ها و روش های قدیمی انجام کار به اقتصاد کارآفرینی کمک نمی کند، اقتصادی که نیازمند تأمین سرمایه ایده های بسیار بیشتر اما با هزینه بسیار پایین تر است. در حالی که در اقتصاد کنترل شده بسیاری از ایده های نوآورانه نمی توانند به سرمایه مورد نظر دست پیدا کنند جمع سپاری در حال تغییر ساختار بازارهای سرمایه و کاهش موانع و افزایش دسترسی به منابع مالی است.

 

 

مطالب مرتبط