عنوان انگلیسی مقاله:

Antecedents of Task Innovation: The role of Management Information Systems

ترجمه عنوان مقاله: پیش نیازهای نوآوری در فعالیت: نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • اثربخشی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • متدولوژی
 • طراحی پرسشنامه
 • نمونه گیری
 • نتایج
 • روش حداقل مربعات جزئی
 • جدول 1. نتایج تحلیل پایایی، روایی همگرا و افتراقی تمام مقیاس ها
 • نتایج
 • شکل 1. مدل ساختاری اثربخشی MIS و نوآوری در فعالیت.
 • بحث و نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در بحران اقتصادی کنونی، قابلیت های پردازش اطلاعات سازمان ها به واسطه تقاضاهای بیشتر و متنوع به چالش کشیده شده است. در این محیط، بانک ها تلاش می کنند به منظور استفاده از قابلیت های نوآوری خود و ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار، سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) پیچیده تر و جامع تری را طراحی کنند و به کار بگیرند. این مقاله به بررسی پیشنیازهای نوآوری در فعالیت (که در اثربخشی MIS منعکس می شود) می پردازد که مدل ارزش های متضاد (CVM) آن را به صورت عملیاتی تعریف کرده است. CVM چهار مکتب مختلف مدیریتی را به منظور اندازه گیری اثربخشی IS ترکیب می کند: سیستم باز (OS)، روابط انسانی (HR)، فرایند داخلی (IP) و مدل منطقی (RM). با استفاده از نمونه ای متشکل از 186 کارمند بانک در یونان، مدلی ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی طراحی و برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد که مولفه HR که با ویژگی های ارتباط بین فردی، تصمیم گیری گروهی، همکاری تیمی و شخصی سازی توصیف می شود مهم ترین عامل پیش بینی کننده نوآوری در فعالیت (TI) است. بُعد RM اثربخشی MIS بر اساس بهینه سازی، هدفگذاری و پیش بینی دارای تأثیری غیر مستقیم بر HR از طریق عناصر OS و IP است. دو مولفه دیگر اثربخشی MIS (OS، IP) از طریق بُعد HR ارتباطی غیر مستقیم با نوآوری در فعالیت دارد.

کلیدواژه ها: اثربخشی MIS؛ چارچوب ارزش های متضاد؛ نوآوری در فعالیت؛ بانکداری

ترجمه مقدمه مقاله

بهره وری، نوآوری، کیفیت و انعطاف پذیری بهبود خدمات در سطح فردی و سازمانی به عنوان مزایای اصلی سازمان ها برای بقا و برتری در این بحران مالی جهانی شناخته شده است[1، 2] و مطالعات مختلف با کمک روش های محاسباتی به طور گسترده درباره آن تحقیق کرده اند [3 – 17]. تحت فشار کاهش هزینه ها قابلیت های پردازش اطلاعات بنگاه ها به دلیل تقاضاهای بیشتر و متنوع و به منظور طراحی MIS های اثربخش تر و به کارگیری آن هابه چالش کشیده شده است[18, 19]. هرچند تأثیر MIS بر عملکرد کاملاً پذیرفته شده است اما پژوهشگران قبلی که در حال بررسی ارتباط مستقیم و غیر مستقیم آن ها بودند به نتایج کاملاً متناقض و گیج کننده ای دست پیدا کردند [20, 21].

قابلیت ارائه طیف وسیعی از اطلاعات درباره ابعاد مختلف عملیات بنگاه [3,5] و در نتیجه کمک به تصمیم گیری و موفقیت عملکرد [1, 22, 23] و تسهیل فعالیت کاربران یکی از مزایای متعدد MIS است. توجه به بخش بانکی نشان می دهد که مشکل سازمان ها دستیابی به سطوح متفاوت اثربخشی MIS است که به سطوح متفاوت نتایج کاری نظیر نوآوری در فعالیت منجر می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر ابعاد مختلف اثربخشی MIS بر نوآوری در فعالیت با استفاده از مدل ارزش های متضاد (CVM) است.

پس از این بخش مقدماتی، اثربخشی MIS بر اساس CVM بررسی می شود. پس از آن متدولوژی پژوهش شامل طراحی پرسشنامه و نمونه گیری ارائه می شود. پس از آن تحلیل های آماری و نتایج ارائه می شود و در انتها درباره نتیجه گیری و دستاوردهای مدیریتی بحث می شود.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادراک شده چهار الگوی اثربخشی MIS (سیستم باز، روابط انسانی، فرایند داخلی و مدل منطقی) بر نوآوری در فعالیت از طریق ارائه شواهد تجربی از بانک های یونان بود. نتایج پشتیبانی تجربی این فرضیه را ارائه می کند که اثربخشی MIS تأثیر معناداری بر نوآوری در فعالیت دارد. در میان چهار مولفه اثربخشی MIS، روابط انسانی (HR) به عنوان مهم ترین عامل پیش بینی کننده نوآوری در فعالیت (TI) مشخص شد در حالی که بقیه مولفه های اثربخشی MIS (OS،IP، RM) به صورت غیر مستقیم با نوآوری در فعالیت ارتباط دارند.

علاوه بر این، این مطالعه از روش مدلسازی مسیر حداقل مربعات جزئی استفاده کرد که به لحاظ سر و کار داشتن با مدل های پیچیده و مطالعات دارای متغیرهای متعدد، مزایای مهمی دارد. این پژوهش نشان داد که این روش در مطالعات میدانی و پژوهش های اکتشافی خوب عمل می کند. با توجه به این که PLS با یک مدل پیچیده، اندازه نمونه کوچک و نقض فرضیه توزیع نرمال کار می کند می تواند ابزار قدرتمندی برای پژوهشگران MIS باشد که با مدل های مسیر پیچیده سر و کار دارند، به ویژه پژوهشگرانی که به مطالعه جنبه های اجتماعی فنی IT مشغول هستند.

چکیده انگلیسی مقاله

In the current economic crisis, organizations’ information processing capabilities are challenged by additional and diverse demands. In this context, banks attempt to develop and apply more sophisticated and comprehensive Management Information Systems (MISs), in order to exploit their innovation competences and build a sustainable competitive advantage. This paper explores the antecedents of task innovation, reflected on (MIS) effectiveness, which was operationalised by the Competing Value Model (CVM). CVM synthesizes four different schools of management in order to measure IS effectiveness: open system (OS), human relations (HR), internal process (IP) and rational model (RM). Drawing from a sample of 186 bank employees in Greece, a structural model has been built and estimated using Partial Least Squares. Findings reveal that the HR component characterized by interpersonal communication, group decision making, team collaboration and personalization is the most important predictor of task innovation (TI). The RM dimension of MIS effectiveness based on optimizing, goal setting and forecasting has an indirect effect on HR via the OS and IP elements. The rest MIS effectiveness components (OS, IP) are indirectly associated with task innovation, through HR dimension.

Keywords: MIS effectiveness; Competing values framework; task innovation; banking.

مقدمه انگلیسی مقاله

Productivity, innovation, quality and flexibility of services improvement at the individual and organizational levels have emerged as key advantages for organizations to survive and excel in this global financial crisis [1,2] and have been extensively researched in numerous studies with the aid of computational methods [3 – 17]. Under the pressure of cost reductions, firms’ information processing capabilities are challenged by additional and diverse demands, in an attempt to develop and apply more effective MISs [18, 19]. Even though the impact of MIS on performance is widely acknowledged, previous researchers exploring their direct and indirect association concluded to rather mixed and confusing results [20, 21]. Among the various benefits of MIS is their capability to provide a broad range of information about multiple dimensions of the firm’s operations [3,5], thus supporting decision-making and performance achievement [1, 22, 23] and facilitating the work of end users. Focusing on the banking sector, organizations suffer from achieving different levels of MIS effectiveness, leading to different levels of work outcomes, such as task innovation. This paper aims to investigate the impact of different MIS effectiveness dimensions on task innovation by utilizing the Competing Value Model (CVM). After this introductory section MIS effectiveness built on the CVM is being reviewed. This is followed by a presentation of the research methodology, including the questionnaire design and sampling. Statistical analyses and results are following and at the end, conclusions and managerial implications are discussed.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The aim of the present study was to examine the perceived impact of four MIS effectiveness archetypes (open system, human relations, internal process and rational) on task innovation, by providing empirical evidence from banks in Greece. Results provide empirical support for the hypothesis that MIS effectiveness exerts a significant impact on task innovation. Among the four components of MIS effectiveness, human relations (HR) emerged as the most important predictor of task innovation (TI), while the rest MIS effectiveness components (OS, IP, RM) are indirectly associated with task innovation. Moreover, the study applied the partial least squares path modelling method which has significant advantages in terms of dealing with complex models and studies with many variables. This research demonstrated that the method works well in a field study and in exploratory research. Given that PLS works with a complex model, small sample sizes and violations of the normal distribution assumption it could be a powerful tool for MIS researchers who deal with complex path models, particularly in studying socio-technical aspects of IT. Knowledge acquired from this study can potentially benefit bank managers and information systems’ practitioners who currently work with MIS implementation in countries such as Greece. The strong influence of human relations elements on the development of task innovation suggests that MIS systems should be focused on capabilities facilitating interpersonal communication and cooperation through systems, fostering group decision making, reinforcing team collaboration and cultivating job satisfaction, personal involvement and commitment. Thus, MIS practitioners should built systems enhancing the relevant effectiveness dimensions; those are MIS capabilities supporting involvement, communication and self-development (HR), followed by filtering information and environment scanning (OS) as well as internal controlling, monitoring and documentation and stability (IP) at the expense of modelling, optimizing and forecasting (RM). Nevertheless, there are several potential limitations of this study. Because of limited budget, the need to depend on the restricted area of Athens emerged, but given that the response rates in all banks were high and similar, we maintain that findings were not compromised by the sampling strategy. Another potential limitation was due to the cross-sectional nature of the survey design. Furthermore, relevant literature suggests that other elements of the internal environment of the firm such as absorptive capacity of technology, business strategy [53], culture [53], stress [55, 56] and leadership may exert a significant influence on the successful development of task outcomes [57]. Thus, future research needs to adopt a more holistic view in order to explore their interplay.