عنوان انگلیسی مقاله: 

Implementation of Enterprise Resource Planning Systems in Kenyan Public Universities, A Case of Masinde Muliro University of Science and Technology

ترجمه عنوان مقاله: پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در دانشگاه های دولتی کنیا: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت دانشگاه ماسینده مالیرو

$$$: 5500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: ISSN

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

5500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیاده سازی سیستم ERP
 • روش تحقیق
 • نتایج تحقیق
 • اطلاعات آماری
 • واحد های کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه
 • واحدهای کاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه
 • استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع انسانی
 • دوره زمانی استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
 • تاثیر فاکتور های آماری
 • یکپارچگی سیستم ERP در دانشگاه Masinde Muliro
 • یکپارچگی واحد منابع انسانی
 • یکپارچگی واحد مالی
 • یکپارچگی واحد تدارکات
 • یکپارچگی امور دانشجویی
 • یکپارچگی واحد ICT
 • تاثیر یکپارچگی سیستم
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی در دانشگاه

با توجه به رقابت موجود در بازار و فشارهای مستمر به کسب و کارها، داشتن نوآوری و بکارگیری ابزارها و تکنیک های مختلف برای کاهش ضایعات و تمرکز بر فعالیت های دارای ارزش افزوده ضروری می باشد. دانشگاه ها هم با توجه به کاهش بودجه های دولتی و افزایش روز افزون انتظارات والدین و دانشجویان به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر وبا هزینه کمتر با فشارهای متعددی روبرو هستند.  سیستم های ERP یک راهکار مناسب برای کمک به مدیران دانشگاه برای مقابله با این چالش ها می باشد. با توجه به هزینه های زیاد بکارگیری ERP و خطرات ناشی از عدم موفقیت این پروژه، پیاده سازی ERP در دانشگاه های کنیا با یک نگرانی عمومی مواجه هستند.

هدف از این مقاله بررسی روند پیاده سازی ERP در دانشگاه های دولتی کنیا می باشد. یافته های حاصل از این طرح پژوهشی توصیفی نشان می دهد که 85 % مباحث مربوط به پیاده سازی ERP به ادغام سیستم های منابع انسانی، امور مالی، تدارکات، امور دانشجویی و سیستم های کامپیوتری پرداخته است. همچنین جنسیت کارکنان و مدت زمان کارکرد آنها با سیستم نیز نقش مهمی در پیاده سازی موفقیت آمیز ERP در دانشگاه ها برعهده دارد.

واژه های کلیدی: ERP، پیاده سازی، دانشگاه مالیرو ماسینده