عنوان انگلیسی مقاله: 

Implementing labor flexibility: A missing link between acquired labor flexibility and plant performance

ترجمه عنوان مقاله: پیاده سازی انعطاف پذیری کار حلقه مفقوده بین انعطاف پذیری کار اکتسابی و عملکرد واحد صنعتی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • بررسی مطالب منتشر شده و توسعه فرضیه
 • انعطاف پذیری کار و عملکرد واحد صنعتی
 • شیوه های مدیریت منابع انسانی و انعطاف پذیری کار اکتسابی
 • آموزش و انعطاف پذیری کار اکتسابی
 • سیستم پاداش و انعطاف پذیری کار
 • متغیرهای کنترل
 • مطالعه میدانی
 • مشاهدات مطالعه میدانی
 • آزمایش مدل
 • اندازه گیری متغیر ها
 • نمونه برداری
 • روش شناسی
 • اعتبار ساختاری
 • نتایج
 • انعطاف پذیری کار و عملکرد واحد صنعتی
 • اقدامات مدیریت و انعطاف پذیری کار
 • آمار ارزیابی مدل
 • نتیجه گیری و تحقیقات آتی
 • مفاهیم مدیریتی
 • تحقیقات آتی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله پیاده سازی انعطاف پذیری کار حلقه مفقوده بین انعطاف پذیری کار اکتسابی و عملکرد واحد صنعتی

مطالعات موجود یک رابطه مستقیم را بین انعطاف پذیری کار اکتسابی و عملکرد واحد صنعتی در نظر می گیرند که این رابطه نتایج تجربی ناسازگاری را بوجود می آورد و از این رو موضوعات مناسبی را برای بررسی های بعدی آماده می سازد. ما بر این باوریم که کسب انعطاف پذیری کار کافی نمی باشد؛ زمانی که شرکت ها مجبور به مقابله با آثار جانبی رفتاری و فنی همراه با انعطاف پذیری کار می باشند، پیاده سازی آن یک گام رابط مهم می باشد. در این مقاله، ما یک مدل نظری را توسعه و آزموده ایم که در آن، شیوه های متغیر فرضی رابط را برای درک پیاده سازی انعطاف پذیری کار معرفی کرده ایم. علاوه بر این، شیوه های مدیریت منابع انسانی گسترشی که کسب انعطاف پذیری کار را ارتقاء می دهند نیز در مدل ما بررسی شده اند.

مطالعات موردی در ده واحد صنعتی تخته مدار چاپی، مدل ما را اعتبار بخشیده اند. سپس، داده های پیمایشی جمع آوری شده از 74 واحد صنعتی PCB با استفاده از روش کمترین توان های دوم جزئی مورد بررسی قرار گرفتند. با پشتیبانی مدل پیشنهادی، نتایج نشان می دهند که تاثیر انعطاف پذیری کار اکتسابی بر عملکرد واحد صنعتی مستقیم نمی باشد بلکه از طریق پیچیدگی پیاده سازی انعطاف پذیری کار اعمال شده توسط واحد صنعتی تجربه می شود. یافته های ما همچنین نشان می دهند که واحدهای صنعتی که به آموزش متمرکز بر فرایند، آموزش چرخش شغلی بیشتر، و طراحی ساختارهای پاداش مستقیم اهمیت داده اند، انعطاف پذیری کار بیشتری کسب نموده اند.

واژه های کلیدی: انعطاف پذیری کار، کمترین توان های دوم (PLS)، عملکرد واحد صنعتی، شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM)، اضافه کاری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

ترجمه قسمتی از مقده مقاله پیاده سازی انعطاف پذیری کار حلقه مفقوده بین انعطاف پذیری کار اکتسابی و عملکرد واحد صنعتی

هر وسیله عملیاتی فرصت های زیادی را برای تعامل با قلب و ذهن افرادی که می خواهند با آن کار کنند، فراهم می سازد. بر خلاف منابع فیزیکی که بعد از استفاده کم بها و مستهلک می شوند، افراد با گذشت زمان و تجربه، با ارزش تر می شوند. چالش مدیریت، مهار انرژی شناختی نهفته کارکنان و تبدیل آن به یک اسلحه نهفته رقابتی می باشد (موریس و همکاران، 2009).

از مشخصه های مهم توسعه کار در این زمینه، توسعه مهارت های چندگانه می باشد (هاپ و وان اوین، 2004). هر چه دامنه مهارت های کارگر بیشتر باشد، انعطاف پذیری کارگر ،یا برحسب تنوع کالاها و یا خدماتی که او می تواند ارائه کند، یا بر حسب وظایف شغلی، بیشتر می شود. از این رو، مطالب منتشر شده قابل توجهی، کارگران چند مهارتی را به همان اندازه متشابه با انعطاف پذیری کار یا انعطاف پذیری وظیفه ای تشخیص داده اند (باتاچاریا و همکاران، 2005؛ هاپ و وان اوین، 2004)، تعریفی نیز در این مطالعه اتخاذ شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط