عنوان انگلیسی مقاله:

Research on Design Information Management System for Leather Goods

ترجمه عنوان مقاله: پژوهشی بر روی سیستم مدیریت اطلاعات طراحی کالاهای چرمی

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مفهوم DIMS
 • مکانیزم کسب اطلاعات طراحی
 • روش کسب اطلاعات طراحی
 • شکل 1- چارچوب سیستم مدیریت اطلاعات طراحی
 • شکل 2- روش های کسب اطلاعات طراحی
 • شکل 3- محتوای تجربیات طراحی برای محصولات کفش و چرم
 • شکل 4- محتویات اطلاعات بازار
 • مدیریت سیستم اطلاعات طراحی
 • پایگاه داده طراحی
 • پایگاه داده فنی
 • پایگاه داده بازار
 • پایگاه داده مدیریت محصول
 • کاربرد سیستم مدیریت اطلاعات طراحی برای محصولات چرمی
 • کاملاً هماهنگ
 • عدم هماهنگی کامل
 • هماهنگی جزئی
 • شکل 5- جریان به کارگیری مدیریت اطلاعات طراحی کفش و چرم
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ایده ایجاد یک سیستم مدیریت اطلاعات طراحی برای کالاهای چرمی به منظور حل مشکلات موجود در مدیریت اطلاعات کنونی کالاهای چرمی مطرح شد. اصول عملی سیستم مدیریت اطلاعات طراحی برای کالاهای چرمی به دقت تحلیل شده است. اول، روش کسب اطلاعات طراحی کالاهای چرمی معرفی شده است. دوم، روش های پردازش اطلاعات طراحی معرفی شده است. سوم، مدیریت اطلاعات طراحی در پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به عنوان نمونه کاربرد این سیستم در محصولات کفش مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: کالاهای چرمی؛ سیستم مدیریت اطلاعات طراحی؛ پایگاه داده

ترجمه مقدمه مقاله

صنعت محصولات چرمی یکی از صنایع سنتی کهن در چین است. اکثر شرکت های صنایع چرم از کارگاه های کوچک یا کارگاه های دستی به وجود آمده اند. این شرکت ها هنوز هم روش سنتی مدیریت را دنبال می کنند و مدیریت کامپیوتری را که دارای قابلیت های آماری و مدیریت اطلاعات قدرتمندی است، نمی پذیرند. هرچند، کالاهای چرمی محصول مد هستند و به اطلاعات فراوانی نظیر اطلاعات روندهای معمول، همایش های صنعت، رسوم، کارها، بازار، فروش و پژوهش در فرایند طراحی نیاز دارند ]1[. امروزه عصر انفجار اطلاعات است، روشن است که اطلاعات به دسته آمده از روش های دستی بسیار محدود هستند و نمی توانند الزامات طراحی را برآورده کنند. بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریت اطلاعات طراحی برای کمک به طراحان در مدیریت انواع داده ها و اطلاعات، بهینه سازی و پشتیبانی از فرایند طراحی که کارایی و کیفیت طراحی را به شدت بهبود می بخشد، ضروری است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

سیستم مدیریت اطلاعات طراحی ایجاد شده در شرکت های محصولات چرمی می تواند اطلاعات طراحی کالاهای چرمی را به صورت علمی مدیریت کند که استفاده از اطلاعات طراحی، کارایی طراحی و پاسخ به بازار را بهبود خواهد داد، رقابت پذیری محصولات را افزایش داده و از این طریق به شرکت ها امکان می دهد تا به کارایی اقتصادی بالاتر دست یابند.

شرکت ها در مواجهه با روند جهانی شدن باید قواعد جهانی را درک کنند، ایده های مدیریتی جدید را اضافه کنند، مفهوم مدیریت پیشرفته اطلاعات طراحی را فرا بگیرند و روش طراحی را به آن نوع فلسفه طراحی ارتقا دهند که بتواند طراحی محصولات را در آینده هدایت کند.  پژوهش و کاربرد سیستم مدیریت اطلاعات طراحی در چین یک مسأله حال رشد است، این سیستم موجب پیشرفتی شگرف در صنعت محصولات چرمی خواهد شد.

مدل مقاله

چارچوب سیستم مدیریت اطلاعات طراحی

http://modir3-3.ir/article-english/article257-1.PNG

روش های کسب اطلاعات طراحی

http://modir3-3.ir/article-english/article257-2.png

محتوای تجربیات طراحی برای محصولات کفش و چرم

http://modir3-3.ir/article-english/article257-3.PNG

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

چکیده انگلیسی مقاله

The idea of setting up a design information management system of leather goods was put forward to solve the problems existed in current information management of leather goods. Working principles of the design information management system for leather goods were analyzed in detail. Firstly, the acquiring approach of design information of leather goods was introduced. Secondly, the processing methods of design information were introduced. Thirdly, the management of design information in database was studied. Finally, the application of the system was discussed by taking the shoes products as an example.

Keywords: leather goods; design information management system; database

مقدمه انگلیسی مقاله

Leather products industry is one of ancient traditional industry in China. Most of the leather goods companies are developed from small workshops or hand workshops. These companies still follow the traditional method of management, and do not adopt computer management which has a strong information statistics and management capabilities. However, leather goods are products of fashion, and there is plenty of information needed in the design process such as information of popular trends, industry conference, customs, works, market, sales and research [1]. Today is the era of information explosion, it is clear that information got by the manual methods is very limited, and can not meet the design requirements. So it is necessary to establish a design information management system to help designers deal with a variety of data and information, optimize and support the design process, which will greatly improve design efficiency and quality [2][3].

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

Design information management system established in leather products companies can manage the design information of leather goods scientifically, which will improve the utilization of design information, design efficiency and the market’s responsiveness of product, enhance competitiveness of products, thereby enable companies to achieve higher economic efficiency. Faced with the trend of globalization, companies need to understand the global rules, add new management ideas, learn the advanced management concept of design information, and upgrade thedesign method to design theory which can guide products design in the future. Research and application of design information management system is an emerging issue in China, it will bring the development of leather products industry a major leap forward.

 

 

مطالب مرتبط