عنوان انگلیسی مقاله:

Emotional Intelligence and Mentoring Provided

ترجمه عنوان مقاله: هوش هیجانی و مشاوره

$$$: فقط 2500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 5 صفحه

منبع: International Review of Business Research

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

2500 تومان – خرید ترجمه

 

قسمتی از ترجمه

قسمتی از ترجمه هوش هیجانی و مشاوره

یک بخش مهم مشاوره عملکرد های آن است که مشاوره به شاگردان ارائه می کند:

پشتیبانی فیزیولوژیکی: که در آن بر مقبولیت، دوستی و رفتار شاگرد تاکید دارد. حمایت شغلی: که در آن مشاور همچون مربی عمل کرده و از آنها در مقابل نیروهای سازمانی ناسازگار محافظت می کند، تکالیف چالش برانگیز به آنها می دهد، حامی افزایش عملکرد آنها است و قابلیت دیده شدن و نمایش خود را به آنها می آموزد.

مدلسازی نقش: که در آن نگرش ها، رفتارها و ارزش های او راهنمای شاگردان است. (اسکاندورا و راجینز 1993) ساخت شبکه های اجتماعی یکی از پیامدهای بیشمار شاگردان در ارتباط با روابط مشاورهی است. (سوسیک، لی و بوکوییلن 2005). مشاوران از شبکه های اجتماعی خود برای افزایش پیامدهای مرتبط با شاگردان استفاده می کنند. این شبکه های رشدی امکان دیده شدن شاگرد در سازمان را برای او فراهم کرده و منبع دانش مشاور را نیز گسترش می دهد. (اسکاندورا و راجینز 1993). بنابرای هم مشاور و هم شاگرد پاسخگوی تبادل اجتماعی و جنبه های بین فردی فرآیند مشاوره بوده و هوش هیجانی شاگرد و مشاور باید در فراهم شدن عملکردهای مشاوره سهم داشته باشد.

آلن ارتباطات مثبت بین عملکرد های مشاوره همدلی با دیگران، شغل و حمایت فیزیولوژیکی را گزارش می دهد. سوسیک و مگریان ارتباطات مثبت بین روابط بین فردی مدیران و رتبه دهی اطرافیان درباره ی نمایش مدیر از رفتارهای رهبری تطور، شامل الگوسازی نقش، آماده سازی و مشاوره را گزارش می دهد. علاوه بر این کسانی که کمتر دچار اضطراب هستند و یا از آن دوری می کنند (سبک حفظ دلبستگی) در روابط بین فردی، اشتیاق بیشتری برای خدمت به عنوان مشاور دارند. هرچند که همدلی با دیگران و سبک حفظ دلبستگی را تمایلات خلقی می دانیم.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط