عنوان انگلیسی مقاله:

Towards a holistic perspective of customer relationship management (CRM) implementation: A case study of the Housing and Development Board, Singapore

ترجمه عنوان مقاله: نگاهی به چشم انداز کلی در زمینه اعمال مدیریت روابط با مشتری مطالعه موردی: پژوهشی انجمن تحول و مسکن

$$$: فقط 2500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 31 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

2500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مروری بر تاریخچه
 • نگرش ها در مدیریت ارتباط با مشتری
 • نگرش شغل
 • نگرش مشتری
 • مطالعه مورد: انجمن تحول و مسکن، سنگاپور
 • روش ها
 • نگرشها در مدیریت ارتباط با مشتری جدول (1)
 • قوانین و انتظام آنها در مطالعات تفسیر ری [15] جدول (2)
 • جدول (3)
 • بخش خدمات اطلاعات IS
 • جدول شماره (4)
 • مهمترین نقطه عطف
 • انگیزه و هدف اصلی اجرای مدیریت ارتباط با مشتری
 • بخش های ساختمان مدیریت ارتباط با مشتری
 • فناوری در مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی
 • شکل (1) ساختار CRM در HOB
 • مدیریت ارتباط با مشتری گروهی (مشارکتی)
 • مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی
 • شغل : نگرش راهبردی تغییر مراتب شغلی
 • قادر ساختن سلسه ای مراتب شغلی با تمرکز بر روی مشتری
 • مشتریان: پاسخگو بودن به مشتری و ارائه خدمات با کیفیت
 • سیستم های عملیاتی: سیستم های شغلی و مراحل توانمند سازی مدیریت ارتباط با مشتری
 • مدیریت ارتباط با مشتری گروهی: ارتباط با مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی: شناخت مشتریان
 • تاثیر مستقیم مدیریت ارتباط با مشتری بر HDB
 • گرایش به سمت تاکید بر روابط/ تجربیات مشتری که به جای تاکید بر محصولات و تعاملات
 • کاهش ارائه خدمات
 • بهبود خدمات مشتری
 • بهبود کارآیایی عملیات
 • امکانات برنامه ریزی تجاری (شغلی)
 • سهولت بهبود
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه مقاله چشم انداز CRM

سازمان ها به تدریج به اهمیت مدیریت رفتار با مشتری پی می بردند،و خیلی از سازمانها به سمت مدیریت روابط با مشتری گرایش دارند تا بتوانند روابط بهتر و نزدیکتری با مشتری برقرار کرده و خدمات با کیفیت ارائه دهند. این کتاب ساختار CRM را در انجمن تحول و مسکن بررسی می کند.
ساختار مدیریت ارتباط با مشتری شامل: 1) مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی، مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی، مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی است، که در HDB  ذکر شده اند، این مهم چشم اندازی کلی است که به سمت ساختار CRM که از آن به عنوان 3 اصل مهم:

1) تجارت

2) فناوری

3) علوم روابط با مشتری نام برده می شود. با استفاده از مطالعات مورد پژوهی، که ترکیبی از فناوری اطلاعات و مراحل شغلی است به منظور ارائه بهتر خدمات، چارچوب کلی را ارائه می دهیم.

کلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتری، دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتری، چارچوب جامع، مطالعه موردی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه ترجمه مقاله چشم انداز CRM

زمانی که استراتژی سازمان تغییر شکل و خصوصی کردن خدمات است، سازمان مشتری محور می شود. فناوری اطلاعات نه تنها برای بخشهای مختلف در داخل سازمان بلکه جهت ارائه خدمات به تمامی مشتریان محصولات و خدمات مختلف سازمان به کار گرفته می شود. به ویژه سیستم IT  بُعد جدیدی را به روابط بازاریابی، به عنوان مدیریت روابط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری می افزاید. در مرکز فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری  را با تعاریف متفاوت و برای افراد متفاوت معنا می کند و دیگر اینکه سازمان ها به طرق متفاوتی به آن دست می یابند. برای  مثال، سازمانی ممکن مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان ابزار فناوری در حالی که دیگری آن را بخش اساسی پروسه شغلی خود ترسیم کند.

بنابراین، سازمانها باید رویکردی کلی که بتواند IT را با مراحل شغلی ادغام کند و خدمات با کیفیت ارائه دهد، به کار بگیرند. رویکردی که جهات مختلف مدیریت ارتباط با مشتری را در نظر بگیرد. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی، تحلیلی و گروهی مکمل یکدیگرند. HDB بر عنوان یکی از نمایندگی های دولت که بیشترین پذیرش را در مورد IT داشته مورد توجه قرار گرفته است. تعیین یک کارمند ارشد اطلاعات به عنوان مافوق اجرایی در سال 1999 تعهد آژانس را برای استفاده راهبردی فناوری اطلاعات اعلام کرد.

هدف مقاله چشم انداز کلی مدیریت ارتباط با مشتری

هدف ما در این کتاب بررسی موفقیت HDB در تکامل مدیریت ارتباط با مشتری  به عنوان یک مطالعه موردی، و با هدف افزایش کارآیی مدیریت ارتباط با مشتری که شامل شغل، فناوری و علوم روابط با مشتری است. ما همچنین راجع به ساختار مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان سیستم عملیاتی گروهی و تحلیلی که نیاز مدیریت ارتباط با مشتری را جهت رسیدن به استراتژی مرکب سازمانی که شامل هر دو قسمت اداری و عملیاتی است سوق می دهد؛ سخن خواهیم گفت.

این مبحث به ترتیب زیر سازمان دهی شده است: با پیروی این معرفی، ما تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری را مطالعه خواهیم کرد. در این مراتب، تمرکز ما بیشتر بر اساس کلی کارآیی مدیریت ارتباط با مشتری است که شغل، فناوری و علوم مشتری را ترکیب می کند. ما همچنین توصیفی از پیش زمینه HDB بوسیله بسط مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می دهیم و راجع به اجزای ساختار مدیریت ارتباط با مشتری در HDB توضیح خواهیم داد. ما تکامل مدیریت ارتباط با مشتری را از طریق کارآیی و اثر آن برروی آژانس را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری ترجمه مقاله چشم انداز CRM

اهمیت بهبود استراتژی ترکیبی به سمت مدیریت ارتباط با مشتری سالهای متمادی است که در تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری مورد تاکید واقع شده است. هر چند تحقیقات بر مراتب شغلی [10] یا فناوری به عنوان یک عامل تقویت کننده تاکید دارند.با توجه به تجربیات موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری در آژانس دولتی سنگاپور، ما نشان داده ایم که چگونه یک چشم انداز کلی نتایج قابل توجهی را ارائه می دهد. HDB و سازمان مورد پژوهش ما در حالی به مدیریت ارتباط با مشتری دست یافت که شامل مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی، تحلیلی و گروهی بود. HDB به منظور ارائه بهتر به مشتریان زمان و پول زیادی را سرمایه گذاری کرده است.

پیشینه مقاله چشم انداز CRM

تحقیق قبلی مدیریت ارتباط با مشتری بر روی قسمتهای خصوصی تمرکز داشت. اگر چه بخشهای عمومی سازمان مقید آور نیستند و بیشتر مربوط به کاهش هزینه اند، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری به منظور دستیابی به کیفیت بالای خدمات در هر دو حوزه عمومی و خصوصی سازمان است. بنابراین این تحقیقات مدیریت ارتباط با مشتری در این دو حوزه مورد بررسی قرار می گیرند. این مطالعه موردی به سمت درک بهتر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری و توسعه الگوهای خدمات قائل ارائه بر مشتری است.

که شامل ترکیب با مراتب شغلی و تطبیق با تکنولوژی است، مورد بررسی قرار می گیرند، به این ترتیب، این مراتب باید راهکار مناسبی جهت کمک به محققان و متخصصان برای درک بهتر اهمیت چشم انداز کلی مدیریت ارتباط با مشتری ارائه دهد. که تاثیر بالقوه مدیریت ارتباط با مشتری را بر روی سازمان نشان می دهد این مطالعه باعث جبران سلسله مراتبی که در تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری اجرای موفقیت آمیز نداشته اما در جراید آکادمیک به چاپ رسیده اند. بوسیله آزمایش موردهای موفقیت آمیز اجرای مدیریت ارتباط با مشتری متخصصان می توانند از تجربیات شرکتهای دیگر استفاده کنند.

مدل مقاله

ساختار  CRM در HOB

چشم انداز مدیریت روابط با مشتری

منبع: (Teo and all, 2006: 1620)

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123