عنوان انگلیسی مقاله: 

Exchange rate volatility and export growth in India An ARDL bounds testing approach

ترجمه عنوان مقاله: نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند: با رویكرد تست روش ARDL

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 17 صفحه

منبع: مقالات انگلیسی

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه
فهرست مطالب
  • چكيده
  • مقدمه
  • ادبیات نظری
  • روش
  • نتایج تجربی و بحث
  • فرآیند ARDL در ثبات روند
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

مقاله نوسانات نرخ ارز و رشد صادرات هند

در این مقاله تجربی به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات واقعی در هند با استفاده از روش تست ARDL كه توسط پسران و همكارانش ارائه شده است پرداخته ایم. با استفاده از داده های سری زمانی سالانه، تجزیه و تحلیل تجربی برای دوره 1970-2011 انجام شده است. نتایج مطالعه تایید می كند كه صادرات واقعی با نوسانات نرخ ارز واقعی، تولید ناخالص داخلی و فعالیتهای اقتصادی خارجی رابطه دارد. یافته های ما نشان می دهد.

كه نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی قابل توجهی در صادرات در كوتاه مدت یا بلند مدت دارد و یادآوری می كند كه نوسانات نرخ ارز بالا تمایل به كاهش صادرات را در هند دارد. علاوه بر این، نرخ واقعی ارز منفی در كوتاه مدت و مثبت در بلند مدت در صادرات واقعی تاثیر دارد. نتایج تجربی نشان می دهد كه تولید ناخالص داخل تاثیر مثبت و قابل توجهی در صادرات واقعی هند در بلند مدت دارد. اما تاثیر آن در كوتاه مدت ناچیز است. علاوه بر این فعالیتهای اقتصادی خارجی تاثیر مثبت و منفی قابل توجهی بر صادرات در كوتاه مدت وبلند مدت دارد.

كلمات كلیدی: نوسانات نرخ ارز، صادرات واقعی، كشورهندوستان ARDL UECM، هم انباستگی CUSUMQ

ترجمه مقدمه مقاله

نوسانات نرخ ارز

مقاله نوسانات نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز يك عنصر مهم است كه بايد براي كشورهاي در حال توسعه در نظر گرفته شود. اين به طور گسترده اي به تجارت هند بستگي دارد. به طور سنتي نوسانات نرخ ارز ممكن است جريان تجارت بين المللي را با مفهوم نرخ ارز در مقابل  يك عدم اطمينان قرار داده و هزينه اي را براي نوسانات معامله گران باريك گريزي مواجه باشد.

نوسانات نرخ ارز منفي

اثر تعويض نشان مي دهد كه نوسانات نرخ ارز منفي بر فعاليتهاي تجاري عالي بوده و انتظار مي رود كه گاهي در فعاليتها ديده شود در نتيجه اثر درامد ممكن است در فعاليتها اختصاص داده شود از اين رو به منظور اجتناب از كاهش هاي احتمالي در درآمد خود معامله گران ريسك گريز بوده و در فعاليتهاي صادراتي خود آنها سعي مي كنند آن را كاهش دهند علاوه بر اين در يك شركت درگير با تجارت بين المللي استدلال اين است كه نوسانات نرخ ارز بر ميزان صادرات تاثير گذاشته در نتيجه توليد را تحريك كرده و تجارت بين المللي يك شركت را كه در آن نسبت ريسك گريزي كمتر است ترجيح  ميدهد. اقتصاد هند حركت قابل توجهي در دهه گذشته انجام داده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سالانه را تا بيش از 7% رساند. اين نرخ رشد بالا مي تواند براي وضعيت در حال رشد صادرات مفيد باشد.

اهميت چگونگي صادرات در سكوه ها

منطق اين مقاله در اين نهفته است كه اهميت چگونگي صادرات در سكوه هاي نرخي در بلند مدت و كوتاه مدت چگونه خواهد بود. يافته هاي اين مطالعه در هند براي بسياري از سياست گذاران در هند در راستاي ايجاد ثبات در نرخ ارز براي بوجود آوردن تعادل بعنوان يك مكانيزيم افزايش صادرات و رشد اقتصادي در كوتاه مدت و بلند مدت مفيد است. لذا مقاله حاضر به بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز در صادرات هند وستان پرداخته است در بخش 2 مروري بر تحقيقات گذشته انجام شده بر  روي نوسانات نرخ ارز و صادرات ارائه شده است. در بخش 3 روش مطالعه را گزارش كرده ايم و در بخش 4 نتايج تجربي و بحث در مورد آن انجام شده است. و درنهايت در بخش 5 نتيجه گيري ارائه شده است.

 

ادبیات نظری مقاله

مروري بر مطالب گذشته نرخ ارز در سراسر جهان

نرخ ارز در جهان به طور گسترده اي به ويژه پس از فروپاشي برتون ثابت بوده است. از آن زمان بوده كه بحث گسترده اي در مورد تاثير وجود نوسانات نرخ ارز بر صادرات بين المللي بوجود آمده است. مطالب قابل توجهي در بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات بين المللي ارائه شده است. مقدار قابل توجهي از اين تحقيقات بر روي نوسات نرخ ارز در صادرات ديگر كشورها انجام شده است. هوير وكلاگن در سال 1978 اثرات عدم قطعيت نرخ ارز بر حجم تجارت ميان كشورهاي توسعه يافته را مورد بررسي قرار داده اند. آنها هيچ تاثير قابل توجهي از نوسانات نرخ ارز را بر حجم تجاري يافت نكردند كاشمن و آركانزاس در سال 1983 رابطه  منفي بين نوسانات نرخ ارز و توسعه حجم تجارت كشورها را يافتند.

تاثير نوسانات نرخ ارز بر جريان تجاري كشورهاي G-7

چدري در سال 1993 تاثير نوسانات نرخ ارز بر جريان تجاري كشورهاي G-7 را مورد بررسي قرار دادند كه از يك مدل تصحيح خطاي چند متغير استفاده شده بود آنها دريافتند كه نوسانات نرخ ارز تاثير منفي قابل توجهي بر حجم  صادرات در هر يك از اين كشف ها دارند علاوه بر اين فرانكل و وي در سال 1993 اثرات منفي نوسانات در تجارت كشورهاي منتخب آسيا را بررسي نمودند. كيان و برانگيس در سال 1994 تاثير نوسانات نرخ ارز بر تجارت را در 6 كشور با استفاده از مدلARCH مورد بررسي قرار دادند.

نتايج تجربي نشان داد كه يك رابطه منفي بين نوسانات نرخ ارز وحجم صادرات براي كشورهاي استراليا، كانادا، ژاپن وجود داشته و اين مقدار براي كشورهاي انگلستان – سوئد – هلند – مقدار مثبتي مي باشد قونتاس و بردين در سال 1998 نشان دادند كه نوسانات واقعي ارز در صادرات 13 كشور كمتر توسعه يافته را انجام دادند. كه با استفاده از روش چند متغيره جوهانسون و مدل تصحيح خطا بوده است. مطالعه آنها تاثير منفي قابل توجهي در نوسانات را در جريان صادرات نشان داد.

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

مطالب مرتبط