عنوان انگلیسی مقاله:

 Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia

ترجمه عنوان مقاله: نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی قبرس و کرواسی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود مقاله

7500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
  • چکیده
  • مقدمه
  • بررسی ادبیات
  • مدل
  • اندازه گیری نوسانات نرخ ارز
  • داده ها
  • نتایج تجربی
  • مدل تصحیح خطا
  • خلاصه نتیجه گیری و پیامدهای سیاسی
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای مجموعه دو کشور کرواسی و قبرس در طول دروره سال های 2012-1990 در راستای صادرات پرداخته است. محققین ادعا دارند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش مبادلات تجاری می شود. محققان اغلب از استاندارد انحراف از میانگین از لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری از نوسان نرخ ارز یاد می کنند.به طور کلی نتایج در این پژوهش نشان می دهد که این نوسانات اثرات منفی قابل توجهی در صادرات کشورهای نمونه(کرواسی و قبرس)دارد.

کلید واژه ها: صادرات، بخش صادرات، E.U، نوسنات نرخ ارز

ترجمه مقدمه مقاله

رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات در تعداد زیادی از مقالات نظری و تجربی بررسی و مطالعه گشته است و در نهایت به ارائه مدلی نظری انجامیده است. این مدل نشان می دهد که افزایش نوسانات نرخ ارز با عث افزایش عدم اطمینان از سود در قراردادهای منعقد شده با ارزگزانتر می گردد. مدل های دیگر نشان می دهد که سطوح بالاتری از حرکات نرخ ارز فرصتی بیشتر برای سود و در نتیجه منجر به افزایش صادرات گردد. روش دیگری که برخی از محققان پیشنهاد کرده اند مدلی است که در آن تغییرات نرخ ارز با سرمایه گذاری در بازارجبران شده و به رشد و تولید کمک خواهد کرد. این دامنه های مختلف از نتایج محققان که توسط مطالعات تجربی نیز موزد تایید قرار گرفته اند به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تجارت بین الملل تبدیل شده است. اسن مقاله قصد دارد مدل اثرات نوسانات نرخ ارز را برای دو کشورقبرس و کرواسی را بررسی کند.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

در این تحقیق مقدار مشخصی از آمار گرفته شده و چند متغیر هم انباشتگی در مدل تصحیح خطا برای دو کشور در رابطه با نوسانات نرخ ارز بررسی شد هر مدل در بردارنده چندین تست اقتصادسنجی در راستای تجزیه و تحلیل  داده های برپایه زمان مشخص می باشد.تجزیه و تحلیل تجربی به ما نشان می دهد که اگرچه نوسانات نرخ ارز در زمان تعیین شده به عنوان تابع اندازه گیری انحراف می باشد,موثر بر سطح صادرات در دو کشور کرواسی و قبرس است. با این حال هنگامی که اندازه گیری های جایگزین استفاده می شود نشانه ای از یک تاثیر قوی برروی حرکات نرخ ارز نسبت به صادرات دیده می شود. به عنوان یک نتیجه آماری قابل توجه مقدار منفی برای کرواسی برآورد شده است. و این نشان می دهد که سیاست گذاران باید نوسانات را برایبرخی از کشورها در هنگام سیاست گذاری در نظر بگیرند و به طور خاص اعمال سیاستی در راستای کاهش نوسانات غیر منتظره ی نرخ ارز می تواند به عنوان گزینه ای در راستای افزایش صادرات سیستم گذاری شود.