عنوان انگلیسی مقاله:

Risky innovation: The impact of internal and external R&D strategies upon the distribution of returns

ترجمه عنوان مقاله: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

$$$: فقط 9500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 20 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود ترجمه ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • استراتژی های نوآوری های داخلی و خارجی
 • ماهیت نتایج نوآوری
 • منافع حاصل از استراتژی های خارجی
 • هزینه استراتژی های خارجی
 • شواهد جدیدتر در اثر استراتژی های نوآوری داخلی و خارجی
 • سوالات پرسیده شده
 • روش شناسی
 • مدل آماری
 • اطلاعات
 • مشخصات تجربی
 • جدول1: تعریف متغیرها
 • جدول2: آمار توصیفی برای متغیر وابسته
 • شکل1: اثر حاشیه ای داخلی بر منافع شرکت
 • نتایج

ترجمه چکیده مقاله

نوآوری های خارجی، سود شرکت های متوسط را افزایش می دهد، اما همچنین پراکندگی و کشیدگی توزیع سود را افزایش می دهد. این به این معنی است که استراتژی های خارجی پر مخاطره هستند و ممکن است تلاش زیادی قبل از به دست آمدن بازده متوسط نیاز داشته باشد. این امر شرکت های کوچک تر را به طور نامتناسبی در یک موقعیت پر مخاطره قرار میدهد. با وجود شواهد قبلی که پاداش نوآوری به طور مثبت اریب است، ما هیچ اثری از استراتژی های نوآوری بر چولگی توزیع سود شرکت ها نیافتیم.

کلمات کلیدی: ریسک، نوآوری تحقیق وتوسعه، عملکرد شرکت

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

هم مدیران و هم سیاست گذاران مسئولیت نوآوری در شرکت ها و سطح کشور در شناخت تاثیر استراتژی های مختلف مشوق نوآوری های علاقه مند هستند. یک طبقه بندی خاص از استراتژی های نوآوری که اخیرا مورد توجه قرار گرفت تمایز بین استراتژی های داخلی و خارجی است. در حالی که منبع یابی خارجی و تولید داخلی اغلب توسط شرکت ها در بسیاری از حوزه فعالیتها در همه جا به خوبی شناخته شده است، اما تمایل شرکت ها به استفاده از منابع خارجی دانش در جستجوی نوآوری، نسبتا جدید است و بررسی تاثیر این استراتژی بر نوآوری و نتایج عملکرد، پیشینه اندک ولی رو به رشد خود را آغاز کرده است. این تحقیقات نشان داده است که R & D خارجی سودمند است، به این معنا که شرکت با استفاده از منابع خارجی برای استراتژی های تحقیق و توسعه خود، نتایج نوآوری بهتر بدست می آورد، به ویژه اگر R & D در داخل شرکت انجام شود.


ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png