عنوان انگلیسی مقاله:

Do logo redesigns help or hurt your brand? The role of brand commitment

ترجمه عنوان مقاله: نقش تعهد به برند: آیا طراحی های مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند؟

$$$: فقط 5000 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 15 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود مقاله

5000 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

لوگوها یکی از اجزای مهم زیبایی شناسی برند هستند. شرکت ها مکرراً لوگرهای خود را دوباره طراحی می کنند و بیشتر این دوباره طراحی ها به لوگرهای رگرد شده تری منتج می شوند. این چنین دوباره طراحیها چگونه نگرشهای مصرف کنندگان به برند را متاثر می سازند ؟ هدف این مقاله کشف نقش تعهد به برند در واکنش به طراحی مجدد شکل لوگو است.

طراحی/متدولوژی/رویکرد: این پژوهش از یک آزمایش زمینه یاب با 632 پاسخ دهنده استفاده کرده و دو برند کفش ورزشی یعنی New Balance  و Adidas را مورد آزمون قرار می دهد.

یافته ها:  هرچه درجه رگردی لوگوی قبلی بیشتر باشد، به همان اندازه احتمال بیشتری دارد که مشتریان دارای تعهد بیشتر لوگوی دوباره طراحی شده را منفی تر ارزیابی کنند( البته بر طبق نگرش به برند) چنین ارزیابی لوگو به نوبت تأثیر مشترک طراحی مجدد لوگو و تعهد را به نگرش کلی به برند تعدیل کند. در مقابل مشتریان با تعهد کمتر به چنین تغییراتی واکنش مثبت نشان میدهند. محدودیتهای تحقیق- ادبیات زیبایی شناسی و نگرش به برند با هم ترکیب میشوند تا نشان داده شود که همه مصرف کنندگان تغییرات در عناصر برند مثل لوگو را به صورت مشابه مد نظر قرار نمی دهند. مشتریان متعهد چنین تغییراتی را به صورت منفی و مشتریان با تعهد کمتر به صورت مثبت درک می کنند. یک رویکرد پردازش اطلاعات تئوری زیر را برای این نتایج ارائه می دهد. بنابراین، ارزیابی لوگو به صورت جزئی تغییر در نگرش به برند را تعدیل می کند، اما آن به طور کامل تغییر در نگرش به برند بعد از طراحی مجددا لوگو را توضیح نمی دهد.

دلالت های عملی: برندهای قوی از طریق توسعه یک اساس برای مشتریان متعهدتر قدرت به دست می آورند. تلاش برای تغییر عناصر برند مثل طراحی مجدد لوگو می تواند بر حسب اینکه مشتریان به چه صورت متعهد (قوی، متوسط و ضعیف) هستند، آنها را به شکلهای مختلف متأثر سازد. بنابراین شرکت هایی که برای تغییر عناصر برند تلاش می کنند باید تأثیر منفی بالقوه روی مشتریان مهم تر یعنی آنهایی که قوی ترین تعهد را دارند آگاه باشند.

اصلیت/ارزش: این پژوهش ارتباط بین طراحی مجدد لوگو و نگرش به برند را آزمون می کند. فراخوان هندرسون و دیگران برای آزمون پاسخهای مشتریان برای تغییرات در طراحی تقریباً به قرار ذیل است، این مطالعه اولین مطالعه برای نشان دادن تأثیر متفاوت عناصر بصری برند (مثل لوگو) روی پاسخ مشتریان براساس تعهد به برند است که مشتریان با تعهد قوی واکنش منفی تری به طراحی مجدد لوگو دارند تا مشتریان با تعهد ضعیف.

کلمات کلیدی: هویت برند، وفاداری به برند، لوگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی