عنوان انگلیسی مقاله:

The role of task feedback from supervisor: Overcoming work related stress and promoting employee creativity in hotel industry

ترجمه عنوان مقاله: نقش بازخورد کار از سرپرست: غلبه بر استرس مربوط به کار و ارتقاء خلاقیت کارمند در صنعت هتل

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 38 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • توسعه تئوری و فرضیه
 • طبقه بندی استرس ناشی از کار: چالش گرا و مانع گرا
 • چه زمانی استرس در خلاقیت کار کارکنان، نتیجه بخش خواهد بود؟
 • استرس چالش گرا، بازخورد کار و خلاقیت کارمند
 • استرس مانع گرا، بازخورد کار و خلاقیت کارکنان
 • روش ها
 • نمونه و روش
 • اندازه گیری ها
 • مطالعه آزمایشی
 • استرس کار
 • بازخورد کار سرپرست
 • خلاقیت کارمند
 • متغیرهای کنترلی
 • تجزیه و تحلیل
 • نتایج
 • آزمایش فرضیه ها
 • مباحثه
 • مفاهیم مدیریتی
 • محدودیت ها و جهت ها برای تحقیقات آینده
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله نقش بازخورد کار از سرپرست

این بررسی مقالات مبتنی بر صدا را تصویب کرده و به بررسی اهمیت بازخورد کار (مثبت و منفی) سرپرستان در تسهیل ظهور خلاقیت، به عنوان یک بیان از رفتار صدا، از دو نوع استرس ناشی از کار (چالش و مانع گرا) می پردازد. ما استدلال می کنیم که هر دو شکل بازخورد با استرس مربوط به چالش و مانع که منجر به خلاقیت کارکنان می گردد، ارتباط دارد. با استفاده از داده های چند منبع از مجموع 265 کارمند تمام وقت چینی در پکن، چین، ما نشان می دهیم که کارکنان تحت استرس مربوط به چالش خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند. به همین ترتیب، کسانی که با عوامل استرس زای مانع مواجه بودند زمانی که ناظران کمتر بازخورد منفی و بیشتر بازخورد مثبت ارائه می کردند، در کار خلاق تر بودند. پژوهش های آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:  چالش مرتبط با استرس، استرس مرتبط با مانع، بازخورد وظیفه نظارتی، خلاقیت کارکنان، نظریه صدا، هتل، کشور چین

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط