عنوان انگلیسی مقاله:

The Influence of the Social, Political and Economic Impact on Human Resources, as a Determinant Factor of Sustainable Development

ترجمه عنوان مقاله: نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

  • چکیده
  • مقدمه
  • روش تحقیق
  • فرضیات تحقیق
  • نتایج و بحث
  • نتیجه گیری
  • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

جامعه رومانی، یک پویایی یا دینامیک غیرقابل پیش بینی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد که این امر به علت تغییرات سیاسی است که در اواخر دهه 90 رخ داده است و به دنبال آن تا به امروز، این مسیر توسط عناصر مختل کننده بسیاری، به این صورت درآمده است و ناهموار شده است. این تغییرات با قرار گرفتن اصلاحات اروپایی و جهانی بر آنها، سیاست رومانی را به درون الگوهای اقتصادی و اجتماعی را گنجاندند که سبب تغییرات عمده ای در تمام سیستم های دولت عمومی شدند.

با این حال ساختارهای HR باید پاسخ و عکس العمل کارکنان را به عواقب ناشی از این تغییرات و همچنین بعلاوه اثرات مثبت و منفی خارجی را در نظر بگیرند. هدف اصلی توسعه پایدار، اجرای سیاسیت های در نظر گرفته شده برای بهینه سازی توانایی و ظرفیت اداری و تخصصی کردن خدمات عمومی بصورت یک اقدام دولتی موثر و سیاست های عمومی مناسب است. در دستیابی به این امر، منابع انسانی، یک مکان مهم را در این موضوع دارند و چالش های عمده ای برای هماهنگ سازی این بخش وجود دارد که هر موسسه دولتی و محیط مربوط به آن را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه ای که در این مقاله ارائه شده است براساس تحقیقات گروه متمرکزی است که با بکار بردن یک ماتریس مصاحبه برای انتخاب نمونه، به منظور نمایان کردن اثرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر منابع انسانی و توانایی سازمان ها برای سازش با این تغییرات، پاسخ ها را آنالیز و تفسیر کرده اند.

کلمات کلیدی: منابع انسانی، توسعه پایدار، مدیریت

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی به عنوان یک عامل تعیین توسعه و پیشرفت پایدار

فعالیت های سیاسی در تمام مناطق اقتصادی – اجتماعی احساس می شود (وجود دارد). در این زمینه فعالیت های سیاسی همراه با فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، بشدت افراد را با سرعت معین و جهت خاصی از توسعه و پیشرفت، تحت تاثیر قرار می دهد. اثر سیاست بر مدیریت سازمان های عمومی و دولتی، موضوع رایج و مسئله مداوم هر دو مدیران و محققان در زمینه های مختلف از جمله علوم سیاسی، جامعه شناسی، حقوق و علوم اداری می باشد. چالش های مدیریت بخش دولتی، محیط سیاسی خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد، و برای ایجاد تعادل در این رابطه نیازمند تغییر یا انتقال الگوها است.

در واقع این تغییرات، نتیجه ی حل کردن مسائلی مانند اثرات سیاسی بر فرایند تصمیم گیری درون موسسات عمومی، یا رابطه ی وابستگی بین میزان دخالت یا مشارکت های سیاسی و تخصصی ساختن موسسات می باشد. در چارچوب جهانی فعلی، دولت های محلی با موقعیت بسیار پیچیده ای مواجه هستند، که توسط تعداد زیادی از وابستگی های متقابل آنها مشخص می شود و بحران اقتصادی فعلی جهان، جنبه ای است که تقویت می شود و با شدت زیاد مخصوصا در توسعه پایدار مشخص می شود. مفهوم توسعه پایدار شامل پیگیری برآورده کردن نیازهای فعلی، بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده برای برآورده کردن نیازهای آنها می باشد. پایداری و ثبات توسط کامل کردن رقابت، به تعریف و اجرای یک استراتژی مناسب کمک می کند که در دوره متوسط تا طولانی مدت مطابق با استراتژی ها ی کوتاه مدت و میان مدت، پیشرفت می کند. بنابراین عدم اتخاذ سیاست های توسعه پایدار، مانع فرصت ها برای بهبود ارائه خدمات، بهبود فرایندها، تمرکز بر مناطق بحرانی و مهم و ایجاد فرصت ها می گردد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png