عنوان انگلیسی مقاله:

 Theories of lean management An empirical evaluation

ترجمه عنوان مقاله: نظریه های مدیریت ناب: ارزیابی تجربی

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • نظریه و فرضیه
 • نظریه
 • فرضیه
 • گرایش
 • تقریبی باعث: جایگزینی کوهورت و فرم های مالکیت
 • علل اساسی: تلاطم محیطی و رقابت
 • پیامدها: عملکرد شرکت و رفاه کارکنان
 • داده ها و روش ها
 • اطلاعات
 • اقدامات
 • مدیریت
 • ناب
 • متغیر مستقل
 • متغیرهای وابسته
 • پیامدهای کارکنان
 • پیامدهای کارکنان
 • متغیرهای کنترل
 • نتیجه گیری
 • گرایشهای اساسی و عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی
 • اثرات شرایط محیطی بر ساختار سازمانی
 • سلسله مراتب عمودی
 • شدت مدیریتی
 • اثرات ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی
 • اثر ساختار سازمانی بر منافع کارکنان
 • پاداش ها
 • مشارکت کارکنان و پاداش های درونی
 • نتیجه
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

بحث های موجود در نظریه سنتی سازمان ها به طور نسبی شایستگی نظام بوروکراسی را تایید می کند اما امروزه افکار عمومی نسبت به نظام بوروکراتیک دیگر خوشبین نیست و آن را یک نظام نا کار آمد و منسوخ می داند. علی رغم این تفاوت ها، نظریه های پسا بوروکراتیک و نئو لیبرال استدلال می کنند که سازمان های با سلسله مراتب نسبتا مسطح و مدیریت سرباراندک بهتر با شرایط بازار فعلی سازگار می شوند. نظریه پسابوروکراتیک همچنین استدلال می کند که  کارکنان، به مانند سازمان ها، از مدیریت ناب ها نفع می برند. این مقاله روند مدیریت ناب ها را بررسی می کند، همچنین این روند ها را توجیه می کند و نتایج آنها را برای سازمان و کارکنان آن تصریح می کند. علی رغم اینکه گرایشی به سمت مدیریت سلسله مراتبی متملقانه وجود دارد، با این حال پشتیبانی اندکی با توجه به این دو مورد از مدیریت ناب به عمل آمده است.

کلید واژه ها: سازمان ها، ساختار سازمانی، بوروکراسی، نئولیبرالیسم، پیامد کارکنان

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط