عنوان انگلیسی مقاله:

Prevailing During the Periods of Economical Crisis and Recession through Business Model Innovation

ترجمه عنوان مقاله: موفقیت در دوران بحران و رکوداقتصادی از طریق نوآوری در مدل کسب و کار

$$$: فقط 12500 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

12500 تومان – خرید ترجمه

 

 

چکیده
اقتصاددانان درباره اقداماتی که باید در طول رکود و بحران اقتصادی در حوزه اقتصاد انجام شود توافق دارند. اقداماتی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از ایجاد و مدیریت ساختار سرمایه در جهت پوشش هزینه های زیان های بلندمدت و اقساط سنگین وام ها، عدم استقراض برای تأمین هزینه زیان ها، توجه به استفاده از وام های بانکی بلندمدت صرفاً برای رفع نیازهای بلندمدت به وام، مدیریت کارآمد سطح موجودی و در صورت امکان کاهش موجودی، صرفه جویی، تغییر مدل کسب و کار. زیرا حتی اگر بحران اقتصادی به پایان برسد شرایط اقتصادی کنونی احتمالاً با محیط قبل از بحران بسیار متفاوت خواهد بود.
شرکت های مختلفی در ترکیه و دنیا وجود دارند که دوام بیشتری داشته اند و از طریق تغییر مدل کسب و کار خود در این راستا سهم بازار و سود خود را افزایش داده اند. مشکلات جدی و موانع دشوار به نفع خلاقیت و نوآوری در مدل کسب و کار هستند و در عین حال طبق گزارش ها نوآوری یکی از عوامل پیش برنده قدرتمند در دوران بحران است. جفری فاکس معتقد است شرکت هایی که در طول رکود بزرگ و 12 دوره رکود پس از آن در آمریکا در زمینه نوآوری نسبت به رقبای خود برتری داشته اند در دوران پس از این بحران های اقتصادی هموارد سهم بازار بیشتری داشته اند و سود بالاتری کسب کرده اند. کن چنولت مدیر ارشد اجرایی امریکن اکسپرس بیان می کند «دوران سخت شما را ملزم به نوآوری می کند». به عبارت دیگر در طول دوران بحران و شرایط دشوار اقتصادی، از مسیر نوآوری می توان به موفقیت رسید. نوآوری در مدل کسب و کار به منظور ارزش آفرینی برای سازمان و مشتریان آن منابع و فرایندهای اصلی یک سازمان را به شکلی منظم و کاملاً متفاوت با رقبا گرد هم می آورد. بنابراین، نوآوری در مدل کسب و کار بهترین و معتبرترین روش برای مواجهه با دوران بحران و رکود و افزایش سهم بازار و سود است. با وجود این، مشاهده می کنیم سازمان هایی که مدل های کسب و کار فعلی خود را تغییرناپذیر می دانند از فرایندهای سنتی خود دست بر نمی دارند و معمولاً در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار موفق نمی شوند. این مطالعه علل شکست سازمان ها را در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار مشخص می کند. اگر مدیران و CEOها این عوامل را در نظر بگیرند به سازمان خود کمک خواهند کرد تا به شکلی مناسب با شرایط دشوار اقتصادی نظیر دوره های بحران و رکود و رکود اقتصادی مواجه شود.
کلیدواژه ها: مدل کسب و کار؛ نوآوری در مدل کسب و کار؛ سازمان های محلی؛ پایین هرم؛ بحران؛ رکود

مقدمه
شرایطی نظیر ورود به یک بازار جدید، ظهور یک فناوری برهم زننده جدید، رکود و بحران اقتصادی به معنای شرایط دشوار اقتصادی است که سازمان ها را مجبور می کند مدل کسب و کار خود را دوباره ارزیابی کنند. گولاتی و همکاران ]4[ در طول بحران سال 1980، 1990 و 2000 به بررسی 4700 شرکت سهامی عام پرداختند و این دوره ها را به بازه 3 ساله قبل از رکود، سال های رکود و 3 سال پس از رکود تقسیم کردند. نتایج نشان داد که 17% از شرکت ها ورشکسته شده اند یا تحت تملک رقبا قرار گرفته اند و نزدیک به 80% از شرکت های باقیمانده حتی 3 سال پس از دوره رکود هم نتوانسته اند به آمار فروش و سود خود در 3 سال قبل از رکود برسند. پس از دوره تنگنای اقتصادی، نسبت شرکت هایی که شاخص های مالی کلیدی خود را به سطحی بهتر از سطح دوره قبل از بحران تغییر داده اند و از نظر آمار رشد فروش و سود حداقل 10% بهتر از رقبای خود عمل کرده اند تنها نزدیک به 9% است.
در مدل کسب و کار جدید، کسب و کارهایی که در محیط کسب و کار دشوار هستند نیز به نوآوری نیاز دارند و این موضوع مستلزم کنار گذاشتن روش های سنتی و پیاده سازی کاربردهای مختلفی است که پیش از این آزمایش نشده اند. در طول دوران بحران و رکود، خیلی بعید است که شرکت ها صرفاً با کاهش هزینه سریع تر و بیشتر نسبت به رقبا، یا سرمایه گذاری های شجاعانه تر نسبت به رقبا، یا پذیرش رکود به عنوان عامل مؤثر بر رشد موفق شوند. با وجود این، در طول دوران رکود، شرکت های نوآور بیشترین سودآوری را داشته اند.
این مطالعه بر اهمیت مدل کسب و کار و نوآوری در مدل کسب و کار تأکید خواهد شد و علاوه بر مطالعاتی که پیشتر ذکر شد این موضوع را بررسی می کند که چرا برخی از سازمان ها در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار چندان موفق نیستند و سازمان های بزرگ با در اختیار داشتن آخرین فناوری و محصولات، منابع مالی بسیار زیاد، برندهای قدرتمند و سیستم های توانمند در دنیا در کسب و کارهای محلی دچار مشکل می شوند. علاوه بر این در این مقاله بر این موضوع تأکید خواهد شد که سازمان ها باید برای بخشی از مشتریان که پیشتر به آن توجه نکرده اند مدل کسب و کار جدیدی طراحی کنند. نمونه مدل های کسب و کار مورد استفاده نیز ارائه خواهد شد. این موضوع که سازمان های موفق مدل  کسب و کار خود را به موقع اصلاح می کنند حقیقتی مسلم است. بررسی های ما به ایجاد شناخت بهتر از نوآوری در مدل کسب و کار کمک خواهد کرد و در عین حال به دنبال پاسخ به این سوال خواهد بود که سازمان ها در شرایط سخت و در طول دوران بحران، رکود و رکود اقتصادی چگونه در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار موفق می شوند. در پاسخ باید گفت که نوآوری در مدل کسب و کار مستلزم آن است که متفاوت با روش های سنتی یا متعارف بیندیشیم.

 

 

مطالب مرتبط