عنوان انگلیسی مقاله:

Barriers and levers to future exploration in practice experiences in policy making

ترجمه عنوان مقاله: موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری

$$$: فقط 5500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقالهدانلود

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • رویکرد
 • رویکرد براساس مطالعه موردی
 • یک نگاه بسته به استفاده از روش های پیش بینی در خط مشی گذاری استراتژیک
 • اهرم ها و موانع
 • تعیین زمان پیش بینی
 • جایگذاری (تعبیه) سازمانی
 • تعبیه فرهنگی (جایگذاری فرهنگی)
 • رهبری و اطمینان
 • نقش حکومت های محلی و ناحیه ای
 • مشخصات پیش بینی
 • جمع بندی
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

در این مقاله اولین یافته های یک نگاه اجمالی تاریخی(گذشته نگر) با استفاده از روش های اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری در بخش دولتی/ عمومی کشورهای هلند و بلژیک ارائه می گردد. موانع و اهرم ها (قوت ها) بوسیله خط مشی گذارها از منظر یک کاربران نهایی که روش های پیش بینی را در فعالیت های خط مشی گذاری بکار می برد؛ بررسی می شود. با استفاده از چهار مطالعه موردی، فاکتورهای حیاتی موفقیت و موانعی که خط مشی گذاران با آن مواجهند با بکارگیری روش های اکتشافی آینده به تفصیل تشریح خواهد شد. توجه به انگیزه های مختلف و مفهوم بکارگرفته شده که برای امید بستن به روش های اکتشافات آینده پرداخته خواهد شد.

مطالعات موردی براساس تجزیه و تحلیل سند سیاست ها و مصاحبه های عمیق (کامل) با کاربران درحوزه سیاست،همه در نظر ساختمان شواهد تجربی انجام شده است.

ترجمه مقدمه مقاله

پیشینه: “اگر یک برنامه ریزی بلند مدت سنگ بنای موثر خط مشی گذاری باشد، شواهد تجربی زیادی لازم است که سناریوها به وعده های خود برسد.”
ایجاد یک مورد قوی برای ارزش افزوده روش های اکتشافی آینده در فرآیندهای استراتژیکی خط مشی گذاری، در حوزه های دولتی، این رشته در حال حاضر فاقد شواهد تجربی کافی است.
مشاهد کلی این است که روش های اکتشاف آینده هنوز بصورت بهینه استفاده نشده اند [6-1] همان طوری Van der Steen بیان می کند : “بیشتر مطالعات آینده توسط مدیران و استراتژیست ها استفاده نمی شوند و جهت توسعه سازمانی را تحت تاثیر قرار نمی دهند.”

ترجمه نتیجه گیری مقاله

تجربیات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد برای سازمانهای دولتی استفاده از متدهای اکتشافی آینده در یک مسیر بهینه بدیهی نیست. بطور خاص سازمانهای دولتی در بکارگیری روش های اکتشافی تجربه ندارند.

در تمام موارد روشهای پیش بینی چشم اندازها و انتخاب های استراتژیکی را مورد حمایت قرار می دهند. از این رو محرک های محتوی محور رهبری شده است. مطالعات موردی نشان می دهد ارزش افزوده تجربه سیاست گذارها بطور خاص به اثر فرآیندی روش مربوط است آنها فرآورده های یکپارچه و آینده محور را که سبب درک بهتر از دیگر منظرها می باشد درک می کنند. علی رغم آن، همچنین اثر مربوط به محتوی استفاده از روشهای اکتشافی آینده قبلاً آمده، به عنوان مثال مشخص شده است که شبیه سازی روشهای اکتشافی سیاست گذاری در یک روند منطقی بیشتر براساس روش محتوی می باشد. با این نوع از روشها بحث ها به وسیله محتوی و منظرهای جدید غنی شده است. هم چنین با استفاده از تکنیک های پیش بینی، خط مشی گذارها یاد می گیرند چگونه در مقابل عدم اطمینان ها در یک روش ساختارمند برخورد کنند. بیشرین اثر مربوط به محتوی مربوط به شبیه سازی فرآیند یادگیری برای افراد، گروه و سازمان می باشد.

چکیده انگلیسی مقاله

In this paper the first findings of a retrospective scan of the use of future exploration methods in strategic policy making processes in the public domain in the Netherlands and Belgium will be addressed. The barriers and leverage points as experienced by the policymakers involved will be assessed from their perspective as end users who have applied foresight methods in their policy making activities. By means of four case studies, the success factors and barriers that policy makers encounter as they apply future exploration methods will be elaborated on. Attention will be paid to the different motives and intentions employed when opting for future exploration methods. The case studies are based on policy document analyses and in-depth interviews with users in the policy domain, all conducted in view of building empirical evidence.