عنوان انگلیسی مقاله:

Women Empowerment through Participatory Strategies A Study

ترجمه عنوان مقاله: مطالعه ای بر روی توانمندسازی زنان از طریق استراتژی های مشارکتی

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 30 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: ICA-ILO International Research Conference, Antalya, Turkey

نوع فایل: word

دانلود مقاله

16500 تومان – خرید ترجمه

 

مقدمه
زنان در بخش های غیر سازمان یافته کشور هند با محرومیت های مختلفی مواجهند که توانایی بالقوه آن ها را کاهش داده است و آن ها را به حاشیه جریان اصلی رانده است (کریشناسوامی، 1976؛ پارتاساراتی، 2007؛ سریواستاوا، 2007). با وجود این جبر اقتصادی و تغییر نگرش اجتماعی و فرهنگی نسبت به زنان مشارکت آن ها از طریق اقدامات جمعی در بازار کار را ضروری ساخته است. تعاونی ها که مدلی برای ایجاد توازن بین ناهمگونی های نظام بازار هستند به سازماندهی و بسیج زنان به منظور اقدام مشترک و دستیابی به قدرت چانه زنی بیشتر در نقش خریدار و فروشنده در بازار کمک کرده  اند (داش، 2007). مشخص شده است که توانمندسازی زنان از طریق تعاونی ها نقش مهمی در کاهش فقر و توسعه انسانی دارد و موجب افزایش بهره وری و صعودی شدن روند رشد می شود. این مطالعه با در نظر گرفتن مطالب فوق استراتژی های مشارکتی را مطرح می کند که تعاونی های منطقه ای در بخش بانکداری و لبنیات در منطقه داکشینا کانادا در ایالت کارناتاکای هند اجرا کرده اند. همچنین این مطالعه تأثیر مشارکت زنان عضو در این اقدامات را بر توانمندسازی پایدار آن ها توضیح می دهد و در همین راستا دستاوردهای سیاست گذاری را ارائه می کند. یافته های این مطالعه اطلاعات جدیدی به طیف منابع مربوط به موضوع مهم توانمندسازی زنان اضافه می کند که برای تقویت ماهیت تعاونی و تحقق اهداف دموکراتیک حائز اهمیت است. این مطالعه علاوه بر فراهم کردن دیدگاه های مشارکتی نسبت به تعاونی ها به سیاست-گذاران کمک می کند.
ساختار باقی مقاله به این شکل است: بخش دوم به مرور منابع می پردازد. بخش سوم روش پژوهش را توضیح می دهد. بخش چهارم نقش تعاونی ها در توانمندسازی زنان را ارائه می کند. بخش پنجم دلایل استراتژی های مشارکتی در تعاونی ها را توضیح می دهد. در بخش 6 استراتژی های اجراشده شرکت بانک تعاونی مرکزی منطقه کانارای جنوبی (بانک SCDCC) توضیح داده می شود. بخش 7 استراتژی هایی را توضیح می دهد که شرکت تعاونی اتحادیه تولیدکنندگان شیر داکشینا کانادا (اتحادیه تولیدکنندگان شیر D.K) پیاده سازی کرده اند. بخش 8 تأثیر مشارکت زنان در این استراتژی ها را بر روی توانمندسازی آن ها بررسی می کند. بخش نهم دستاوردهای سیاست گذاری را ارائه می کند و بخش 10 بخش پایانی این مقاله است.
مرور منابع
توانمندسازی زنان از طریق تعاونی ها یکی از دیدگاه های قدیمی در گفتمان توسعه است و اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود. مطالعات مختلف از دیدگاه های متفاوت به بررسی این دیدگاه پرداخته اند. در دنیای کار تعاونی توانمندسازی زنان فقیر یک مفهوم گسترده و چندوجهی است. بنابراین بررسی های این بخش بر اساس موضوعات زیر سازماندهی شده است.
تعریف مفهوم توانمندسازی زنان در تعاونی ها
عبارت «توانمندسازی» غالباً ارتباط مستقیمی با توسعه بخش های آسیب پذیر و ضعیف تر (به خصوص زنان) دارد و به شکل های مختلف و در حوزه های متفاوت به کار می رود. این حوزه ها عبارتند از عدالت جنسیتی، توسعه، آزادی، استقلال زنان، یکپارچگی جنسیتی، شمول اجتماعی، شمول مالی، خوداتکایی، اعتبار و رفاه. مجموعه منابع مربوط به توانمندسازی زنان فرایند توانمندسازی، تأمین شرایط مناسب، استراتژی ها، تکنیک ها و تسریع نتایجی غیر از موضوع توانمندسازی را در بر می گیرند. بنابراین طبق نقدها حامیان توانمندسازی زنان باید تعریف مفهومی روشنی از این دیدگاه داشته باشند.
افراد و گروه ها وقتی توانمند می شوند که از ظرفیت خود برای اتخاذ تصمیمات اثربخش و تبدیل آن تصمیمات به اقدامات و نتایج مطلوب استفاده می کنند (آلساپ و هینسون، 2005). نایلا کبیر (1999، ص 435) با بررسی مفهوم توانمندسازی در زمینه عدالت جنسیتی این تعریف را از توانمندسازی ارائه می دهد: «فرایندهایی که به موجب آن افراد فاقد توانایی تصمیم گیری این توانایی را کسب می کنند». به اعتقاد او توانایی تصمیم گیری شامل سه بُعد به هم مرتبط است: منابع که علاوه بر دسترسی شامل نیازهای آتی به مواد، منابع انسانی و اجتماعی به دست آمده از روابط اجتماعی مختلف است (قدرت بیرونی)؛ فعالیت که توانایی تعریف اهداف فردی و عملکرد متناسب با آن است که می تواند به شکل تصمیم-گیری، مذاکره و چانه زنی باشد (قدرت درونی)؛ و موفقیت ها (رفاه و نتایج) (کبیر، 1999، ص 435). او از زنان می خواهد که برای رفع بی عدالتی ها به طور جمعی به هم بپیوندند «چالشی که فراتر از ظرفیت اقدام فردی بدون هماهنگی است» (قدرت جمعی) (کبیر، 2012، ص 6).
هرچند منابع و پویایی در شکل های مختلف در زمینه کنترل، آگاهی، اظهارنظر و قدرت جزء متداول-ترین مؤلفه های توانمندسازی در مقالات مختلف هستند اما عبارت «پویایی» (که به معنای «توانایی تدوین گزینه های استراتژیک و کنترل منابع و تصمیمات اثرگذار بر نتایج مهم زندگی» است) مبنای تعریف مفهومی توانمندسازی است (مالورتا و همکاران، 2002، ص 9). سن (1999، ص 288) با ترویج توسعه به عنوان نوعی آزادی بر «پویایی انسان و ارزیابی افراد از جمله قابلیت، مسئولیت و فرصت آن ها تأکید می کند. این امر موجب بهبود تصمیمات، رفاه و آزادی افراد؛ افزایش نقش آن ها در تأثیرگذاری بر تغییر اجتماعی؛ و نقش آن ها در تأثیرگذاری بر تولید اقتصادی می شود.» سازمان ملل (2001) توانمندسازی زنان را بر حسب پنج مؤلفه تعریف کرده است: «احساس زنان در مورد ارزش فردی؛ حق آن ها برای دسترسی به فرصت ها و منابع؛ حق آن ها برای داشتن قدرت کنترل زندگی فردی در داخل خانه و خارج از آن؛ و توانایی آن ها برای تأثیرگذاری بر جهت تغییر اجتماعی به منظور ایجاد نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر در سطح ملی و بین المللی».
با توجه به هدف این مطالعه و با استفاده از ماهیت تعاریف مختلف فوق توانمندسازی زنان در تعاونی ها را این طور تعریف می کنیم: توانایی زنان برای استفاده از امکان مشارکت در تعاونی ها برای رفع نیازهای مشترک اجتماعی و اقتصاد و فرهنگی، پافشاری بر حق جمعی و کنترل منابع و تصمیمات به منظور نفع حداکثری تعداد زیادی از اعضا از طریق مشارکت آگاهانه آن ها در تمام فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعاونی ها که منجر به خوداتکایی و از بین رفتن سطه دیگران می شود.