عنوان انگلیسی مقاله: Mentoring

ترجمه عنوان مقاله: مشاوره

$$$: فقط 4500 تومان

سال انتشار: 1998

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 21 صفحه

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله مشاوره

پیرامون مشاوره در دهه های اخیر تحقیقات زیادی انجام شده است. ازین روش برای تضمین کارکرد درست استراتژی مدیریت منابع انسانی، ابزاری شغلی، فعالیت یادگیری درون محیط کاری برای زنان، مردان و گروه های اقلیت در سازمان های متفاوت من جمله بیمارستان ها، شرکت های بزرگ، مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی استفاده میشود. در این مقاله به تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط افراد مختلف و این مفهوم بالقوه ی مشاور که در همه جا هست اما فرار است، خواهیم پرداخت. در ابتدا کار خود را با این موضوع که مشاور چیست آغاز میکنیم، سپس به ارزیابی عملکرد مشاوران، سه طبقه بندی مختلف مشاور، و مزایا و خطراتی که پیش روی مشاور، فرد تحت مشاور و سازمان مربوطه است می پردازیم. در بخش انتهایی مقاله برخی مفاهیم برای ایجاد برنامه ی مشاوری رسمی برای مدیران، منابع انسانی را مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی: نظارت (مربیان، mentees، شاگردان تحت حمایت)، برنامه مربی گری، مربی گری سنتی، توسعه حرفه ای

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png