عنوان انگلیسی مقاله: Benefits of knowledge management system for banking sector

ترجمه عنوان مقاله: مزایای سیستم مدیریت دانش برای بخش بانکداری

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 12 صفحه

منبع: International Journal of Computer Science and Communication

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور مفهومی
 • اهداف مطالعه
 • مزایای مدیریت دانش
 • مزایای اصلی برای سازمان
 • مدیریت دانش در بخش بانکی
 • شکل 1: پیشرفت مدیریت دانش (KMP)
 • فرایند آغاز KM
 • مدل پژوهش مدل مدیریت دانش بانکی (BKMM)
 • شکل 2: مدل مدیریت دانش بانکی (BKMM)
 • محیط
 • افراد
 • تکنولوژی
 • جریان دانش
 • خلق دانش
 • حفظ دانش
 • تسهیم دانش
 • فرصت‌های استخدام ناشی از KM در آینده
 • مدیریتی
 • فنی
 • غیر مدیریتی
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

جهانی شدن بازارهای مالی، بانکداران را وادار کرد تا دانش محور باشند و در مدیریت دانش عملیات بانکی خود کارآمدتر باشند. در این مقاله، یک مدل پژوهشی موسوم به مدل مدیریت دانش بانکی (BKMM) ارائه شده است که خلق دانش، حفظ دانش و تسهیم دانش و از آن مهم‌تر، نحوه ترکیب این عناصر را برای بهبود کیفیت عملیات بانکی در بر می‌گیرد. مؤلفه های مختلف BKMM به تفصیل توضیح داده شده است تا پیشرفت مدیریت دانش در عملیات بانکی بیان گردد. انتظار می‌رود دستاورد BKMM ایجاد فرهنگی باشد که رشد مدیریت دانش را در بخش بانکداری، ارتقا بدهد و تشویق کند. تلاش کردم تا معنای دقیق عبارت مدیریت دانش در حالت کلی و از دیدگاه بانک‌ها، اهمیت آن برای بانک‌ها، مشکلات پیش رو و جنبه های فنی مدیریت دانش را بیان کنم.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، جریان دانش، خلق دانش، حفظ دانش، تسهیم دانش

ترجمه مقدمه مقاله

در دنیای کسب و کار بسیار دشوار کنونی، مزیت رقابتی یک سازمان تقریباً به طور کامل به نحوه مدیریت و به‌کارگیریدارایی‌های آن بستگی دارد. این دارایی‌ها را می‌توان به دارایی‌های ملموس و ناملموس دسته بندی کرد. به طور سنتی، دارایی‌های ملموس مانند کارخانه، تجهیزات، موجودی و سرمایه مالی، مهم‌تریندارایی‌های شرکت محسوب می‌شوند. دارایی‌های ناملموس، نقشی بسیار اندک یا مبهم در تمام سازمان‌ها ایفا می‌کنندصرف‌نظر از این که مربوط به کدام صنعت باشند (ووربک، هیسیگ، مارتین و شوت، 2001).

سازمان‌ها برای رقابت و موفق شدن در بازار خود اکنون باید یاد بگیرند دارایی‌های ناملموس خود را (که «دانش» است) مدیریت کنند و این اقدام معمولاً به عنوان مدیریت دانش یا گاهی اوقات به عنوان هوش تجاری شناخته می‌شود. «مدیریت دانش، مفهومی است که در آن یک سازمان به طور آگاهانه و به صورت گسترده به گردآوری، سازماندهی، تسهیم و تحلیل دانش خود در زمینه منابع، اسناد و مهارت افراد می‌پردازد» (لیونز، 2000).

«مدیریت دانش، چارچوب است (یک نگرش مدیریتی) که بر مبنای تجربیات گذشته (کتابخانه‌ها، بانک‌های داده، افراد باهوش) و ایجاد ابزارهای جدید برای تبادل دانش (دانش- اینترانت ها، سایت‌ها، جوامع تبادل تجربه، شبکه را فراهم می‌کند)»- او. دل و همکاران (2009).  ظهور این «عصر دانش» در حال تغییر بنیادین موارد ارزش آفرین در سازمان‌هااست (کارلیسل، 2002) و به موجب آن دوام بلندمدت و موفقیت یک سازمان بیش از پیش به توانایی آن به بهره برداری از ارزش پنهان دارایی‌های ناملموس آن بستگی دارد.

بنابراین اکنون مدیریت دانش در حال تبدیل شدن به یک مؤلفه کاملاً مهم در دارایی ناملموس یک سازمان است. تغییر مستمر در انتظارات بازار و تقاضای محصولات جدید به تدریج بنگاه های دانش محور و کار منظم دانشور را جایگزین بنگاه های سرمایه بر و وابسته به کارگر کرده است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

نقش آتی مدیریت دانش در صنعت بانکداری (مانند هر مفهوم مدیریتی دیگر) به توانایی آن برای کمک به ارزش ذینفع بستگی دارد. اطلاعات کمّی اندکی درباره نحوه تأثیرگذاری مستقیم مدیریت چیزی ناملموس به اندازه دانش بر سود و زیان وجود دارد. اما مجموعه عظیم شواهد ذهنی نشان می‌دهد که مدیریت سیستماتیک دانش، حائز اهمیت است. تا زمانی که بانک‌ها به توانایی کارکنان خود برای اتخاذ تصمیمات مناسب؛ به توانایی بانک‌ها برای تحقق کارآمد تر نیازهای مشتریان؛ و به توانایی نوآوری مستمر برای استفاده از ارزش ذینفع وابسته هستند این مفهوم همچنان اهمیت دارد.

مدل مقاله

مدل مدیریت دانش بانکی (BKMM)

http://modir3-3.ir/article-english/article256.png

منبع:(Tanaji, 2012: 135)

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

چکیده انگلیسی مقاله

The globalization of financial markets forced bankers to be knowledge-based and be more efficient in managing knowledge in their banking operations. In this paper, a research model called: Banking Knowledge Management Model (BKMM), which encompasses knowledge creation, knowledge retention and knowledge sharing and more importantly, how each of these elements can be integrated in enhancing the quality of banking operations. The various components of BKMM are described in detail so as to explain the progress of knowledge management in banking operations. The contribution of the BKMM is expected to create a culture that promotes and encourages knowledge management to flourish in the banking sector. I have tried convey what exactly is the term Knowledge Management in general terms and in the banks perspective, its importance to banks, the problems faced and the technological aspect of knowledge management.

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Progress, Knowledge Creation, Knowledge Retention, Knowledge Sharing

مقدمه انگلیسی مقاله

In a highly demanding business world today, an organization’s competitive edge almost wholly depends on how well it can manage and deploy its corporate assets. These assets can be categorized into tangible and intangible assets. Traditionally, tangible assets like plant, equipment, inventory and financial capital are considered the most fundamental corporate assets. Intangible assets play a very little or vague role in any organization regardless from which industry it comes from (Vorbeck, Heisig, Martin and Schutt, 2001). To compete and become successful in their own market, organizations must now learn to manage their intangible asset, that is “Knowledge” and this practice is generally known as Knowledge Management or sometimes is referred to as business intelligence. “Knowledge management is the concept in which an enterprise consciously and comprehensively gathers, organizes, shares, and analyzes its knowledge in term of resources, documents, and people skills”, (Lyons, 2000). “Knowledge management is framework , a management mind-set, that includes building on past experience (libraries, data banks, smart people) and creating new vehicles for exchanging knowledge (knowledge- enables intranets, sites, communities of practice, network)”- O. Dell et.al. (2000) The emergence of this “knowledge era” is radically changing what creates value in organizations (Carlisle, 2002), whereby the long-term viability and prosperity of an organization increasingly depends on its ability to leverage the hidden value of its intangible assets. Therefore, knowledge management is now becoming an undeniably important component in an organization’s intangible asset. The continuous change in market expectations and the demands for new products have been gradually replacing the capital and labor intensive firms by knowledge intensive firms, and routine work by knowledge worker.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

The future role of knowledge management in the banking industry, like every other management concept, depends upon its ability to contribute to stakeholder value. Little quantitative data exits on how managing something as intangible as knowledge directly impacts on the bottom line. However, a large body subjective evidence suggests that managing knowledge systematical matters. It will continue to matter as long as banks rely on the ability of their employees to make good decisions; on the ability of the banks to meet customers need more efficiently; and on the ability to continuously innovate for the benefit of shareholder value.

 

 

مطالب مرتبط