عنوان انگلیسی مقاله:

Decision execution mechanisms of IT governance: The CRM case

ترجمه عنوان مقاله: مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات: مطالعه موردی مدیریت ارتباط با مشتریان

$$$: فقط 4500 تومان (حراج)

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 27 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

4500 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه مکانیسم تصمیم گیری نظارت فناوری اطلاعات

ترجمه مکانیسم تصمیم گیری نظارت فناوری اطلاعات: این تحقیق با بهره گیری از پیشینه تحقیق حوزه ی نظارت IT و تئوری ساختاری همانندسازی فناوری اقدام به توسعه ی یک مدل مفهومی برای بررسی مکانیسم های اجرایی تصمیم گیری در حوزه ی مدیریت IT در مراحل بعد از پذیرش CRM نموده است که از آن جمله می توان به کاربرد CRM، اثرات آن بر روی فرآیندهای تجاری و نیز اثرات آن بر روی عملکرد شرکت اشاره کرد. در عین حال که پیشینه تحقیق عمدتاً به اشکال و احتمالات ساختارهای نظارتی IT برای تصمیم گیری می پردازد، ما بر جنبه ی اجرای تصمیم نیز در مکانیسم های نظارتی IT تمرکز می کنیم که عبارت از نقش مدیریت رده بالا، مدیران تجاری و مدیران IT در مراحل بعد از پذیرش انتشار فناوری و نیز چگونگی حفظ مؤثر این گروه ها برای نقش اختصاصی شان می باشد.

مکانیسم های اجرای تصمیم را در حوزه ی نظارتی IT

ما مکانیسم های اجرای تصمیم را در حوزه ی نظارتی IT در دو بُعد تصور نمودیم: طرفداری عمودی شرکت از مدیریت رده بالا و هماهنگ سازی افقی مدیران تجاری و IT. چنین قلمداد می شود که مکانیسم های اجرای تصمیمات موجب تسهیل کاربرد CRM و ارزشمندی این روال می شوند. ما اقدام به تحلیل یک گروه داده ای از 82 شرکت چینی برای بررسی مدل و فرضیه های مربوط به آن نمودیم. نتایجی که به دست آوردیم، نشانگر آن بودند که:

  1. مکانیسم های اجرای تصمیم شامل هم حمایت عمودی و هم هماهنگ سازی افقی دارای مشارکت عمده در سه مرحله ی پخش CRM می باشد
  2. حمایت عمودی دارای اثرات چشمگیری بر روی کاربرد CRM و سود عملکردی شرکت نسبت به هماهنگ سازی افقی است که دارای اثرات بیشتری بر روی منافع فرآیند است
  3. کاربرد CRM ایجاد منافع عملیاتی و استراتژیک را در فرآیندهای تجاری مشتری مدار به دنبال دارد که موجب بهبود بیش از پیش عملکرد شرکت می شود.

این یافته ها دارای نتایج مهمی برای درک چگونگی شکل گیری انتشار فناوری CRM توسط نظارت IT می باشد.

کلمات کلیدی: اجرای تصمیم، نظارت فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتریان، تصمیم گیری، حمایت عمودی، هماهنگی افقی، فرایند کسب و کار

مقدمه

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت زنجیره ی تأمین (SCM)

ترجمه مکانیسم تصمیم گیری نظارت فناوری اطلاعات: به موازات سرمایه گذاری سنگین شرکت ها در زمینه ی پایه ریزی دیجیتالی تأسیس همچون برنامه ریزی تأسیس منابع (ERP)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و مدیریت زنجیره ی تأمین (SCM)، حوزه ی نظارت IT به عنوان یک مسئله ی مهم برای درک به کارگیری موثر IT مورد توجه قرار می گیرد (آگروال و سامبامورتی، 2002). به ویژه این که سیستم های CRM توجه شرکت های بسیاری را به خود معطوف نموده اند (ریگبای، ریچهلد و شفتر، 2002). سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) عبارت از موارد کاربردی سازمانی می باشند که تلفیق و مدیریت تمامی ابعاد تعامل مشتری را با سازمان ها بر عهده دارند تا بهبود کارآیی و کارآمدی فرآیندهای تجاری مشتری مدار حاصل شود که بازاریابی، فروش و خدمات مشتری از آن جمله می باشد (گیفان و ریدینگز، 2002: کریمی، سومرز و گوپتا، 2001).

چنان چه سیستم های CRM موجب تسهیل فرآیندهای تجاری مشتری مدار از طریق واحدهای متعدد تجاری شود، نظارت کارآمد IT برای چنین کاربردهایی شامل تلاش های گسترده ی سازمانی در تنظیم استراتژی مشارکتی، فرآیندهای تجاری، پشتیبانی مدیریت و توسعه ی مهارت است (بول، 2010: گودهو، ویکسام و واتسون، 2002: ریچاو و ویسبرگ، 2009). این مقوله موجب بروز مسائل مهم و جدیدی با توجه به ساختارهای نظارت IT و مکانیسم های آن می شود، چنان چه ممکن است دیدگاه سنتی نظارت IT قادر به نگرش کافی به استراتژی، مدیریت و پیچیدگی فنی در نظارت نوآوری های جدید نبوده باشد (آگروال و سامبمورتی، 2002: ویل و رز، 2005).

….

نتیجه گیری

ترجمه مکانیسم تصمیم گیری نظارت فناوری اطلاعات

به موازات اضافه شدن بر تعداد شرکت هایی که از سیستم های CRM برای تلفیق فرآیندهای تجاری مشتری مدار بهره می برند، ساختارها و مکانیسم های مدیریت IT نیز برای بکارگیری چنین سیستم های چندبخشی بیشتر از همیشه اهمیت یافته است. در این مطالعه درصدد ارائه ی یک دیدگاه نظری برای درک نقش مدیریت IT در رواج CRM بوده ایم که توسط شواهد عملی پشتیبانی می گردد. مشارکت های متعدد و خاصی نیز در این مقاله صورت پذیرفته است. اول اینکه اقدام به توسعه ی یک مدل مفهومی برای درک مکانیسم های اجرای تصمیم نمودیم گروه های سازمانی متفاوت دارای چه نقشی بوده و نحوه ی کار آن ها همراه هم برای تسهیل رواج CRM چیست- که دارای زمینه ی تئوری در مورد نظریه ی ساختارسازی و پیشینه تحقیق نظارت IT بوده است.

بنابراین مطالعه ی ما دارای مشارکت با پیشینه تحقیق نظارت IT از طریق افزودن هم منطق نظری موجود در اجرای تصمیمات IT و هم پشتیبانی عملی از چنین منطق هایی می باشد. علاوه بر آن، این تحقیق موجب بسط تحقیق موجود مدیریت IT با تأکید بر اجرای تصمیم و توجه به سیستم های چند بخشی موسسه ای می گردد بجای آنکه به IT عمومی در سازمان ها توجه داشته باشد.

Model
مکانیسم های اجرای تصمیم گیری در نظارت فناوری اطلاعات

ترجمه مدل در فایل ترجمه آمده است

Abstract

Employing the literature on IT

Employing the literature on IT governance and the structuration theory of technology assimilation, this research develops a conceptual model to examine decision execution mechanisms of IT governance in post-adoption stages of CRM diffusion, i.e. CRM use, impacts on business processes, and impacts on firm performance. While the literature mainly addresses the forms and contingencies of IT governance structures for decision making, we focus on IT governance mechanisms for decision execution, that is, the role of top management, business managers and IT managers in post-adoption stages of technology diffusion and how these groups are held accountable for their role.

We conceptualize decision execution mechanisms of IT governance as including two dimensions: vertical advocacy from top management and horizontal coordination between business and IT managers. Decision execution mechanisms are assumed to facilitate CRM use and value creation. We analyze a dataset of 82 Chinese firms to examine the model and associated hypotheses. Our results show that:

  1. decision execution mechanisms, including both vertical advocacy and horizontal coordination, significantly contribute to the three stages of CRM diffusion.
  2. vertical advocacy has a notably greater effect on CRM use and firm performance gains than horizontal coordination, which has a greater effect on process gains.
  3. CRM use creates operational and strategic benefits in customer-oriented business processes, which further improves firm performance.

These findings have important implications for understanding how IT governance shapes the diffusion of CRM technology.

Keywords: Decision execution, IT governance, Customer relationship management, Decision making, Vertical advocacy, Horizontal coordination, Business process

Introduction

Decision execution mechanisms of IT governance

As firms are investing heavily in enterprise digital platforms such as enterprise resource planning (ERP), customer relationship management (CRM), and supply chain management (SCM), IT governance has been regarded as an important issue for realizing effective IT deployment (Agarwal & Sambamurthy, 2002). Especially, CRM systems have received increasing attention by firms (Rigby, Reichheld, & Schefter, 2002).

This raises important new issues regarding IT governance structures and mechanisms, as the traditional view of IT governance may not adequately address today’s strategic, managerial, and technological complexity in governing new business innovations (Agarwal & Sambamurthy, 2002; Weill & Ross, 2005).

(1) What are the key dimensions of IT governance mechanisms for executing CRM decisions?

(2) How would such decision execution mechanisms influence the use and value of CRM systems?

 business strategy (Henderson & Venkatraman, 1993; Venkatraman, 1997), firm size and industry (Ahituv, Neumann, & Zviran, 1989; Clark, 1992; Ein-Dor & Segev, 1982).2 Yet, research on decision execution mechanisms has been rather unsystematic. In fact, several researchers have long since used the term “IT governance” to describe the set of mechanisms for ensuring successful execution of IT decisions and thus the attainment of IT capabilities (Henderson & Venkatraman, 1993; Loh & Venkatraman, 1992).


http://modir3-3.ir/TRANS/pacage-transe/pace-crm-modir123.com.PNG

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123