عنوان انگلیسی مقاله:

Human resource management and corporate entrepreneurship

ترجمه عنوان مقاله: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت

$$$: فقط 3000 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 16 صفحه

منبع: Emerald

نوع فایل: word

دانلود رایگان ویژه اعضاء

دانلود اصل مقاله

3000 تومان – خرید ترجمه

 

ترجمه چکیده مقاله

هدف: هدف از این مقاله معرفی موضوع خاص “مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت” می باشد.
طرح / روش/ رویکرد: در این مقاله موضوع خاصی بحث شده، که به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاه های مختلف، با رویکردها و استفاده از زمینه های مختلف تجربی می پردازد.
یافته ها: مقاله بر عوامل مختلف مدیریت منابع انسانی رفتار کارآفرین و نفوذ آنها روی کارآفرینی شرکت تأکید دارد. نتایج از زمینه های مختلف تجربی شرکت های کوچک و متوسط، مطالعات موردی، سرمایه گذاری مشترک، در ایالات متحده آمریکا، چین، و اسپانیا، در میان دیگران، کمک مهمی به ادبیات قبلی نموده است.
اصالت/ارزش: این مقاله در مورد تقاطع و ارتباط بین منابع انسانی مدیریت و کارآفرینی شرکت بحث می نماید. منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید در تا آنجا که می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی شرکت شود.

کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، نوآوری

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

اهمیت نوآوری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی چیزی است که عموما پذیرفته شده است. تغییرات محیطی و افزایش رقابت در میان موسسات؛ شرکت ها را وادار نموده که دائما برای کسب موفقیت به دنبال نوآوری باشند. در این میان موسسات بایستی انعطاف پذیری خود را بهبود دهند و مزیت های رقابتی را با پرورش کارآفرینی از طریق عملیاتشان بدست آورند.

کارآفرینی نقش ضروری در بهبود بهره وری و ترویج رشد اقتصادی ایفا می نماید. تعاریف بسیاری برای کارآفرینی در سطح شرکت وجود دارد، اگر چه تمامی آنها مبتنی بر مقالات ابتدایی از میلر و استیونسون می باشد میلر (1983) اشاره می کند که رفتار کارآفرینانه شامل نوآوری، پیش فعال بودن و ریسک پذیری است. استیونسون یک چشم انداز منابع و مهارت اتخاذ میکند، و در نظر دارد که رفتار کارآفرینانه در دستیابی و بهره برداری از فرصت های بازار است. بنابراین، ادبیات این نوع کارآفرینی را به عنوان کارآفرینی شرکت (CE) تعریف می نماید و یا کارآفرینی. بنابراین CE اشاره به ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در درون کسب و کار به منظور افزایش ظرفیت های نوآورانه شرکت دارد.

ترجمه نتیجه گیری مقاله

این مقاله، از طریق یک مطالعه تجربی که داده های آن از 107 موسسه کوچک و متوسط ارتباط از راه دور بدست آمد، این را بررسی میکند که چگونه ماهیت و وجود زمینه تفکر باز به ماهیت و وجود و بهره برداری دانش و فرایندهای اکتشاف که مصوب نیروی کار در یک سازمان است به هم پیوند میخورند. علاوه بر این، آن کشف میکند که چگونه وجود این اعمال منجر به ایجاد سرمایه های مشتری است. این مطالعه نشان داد که اثرات وجود شیوه های روشن فکری در طول زمان (T0) روی سرمایه مشتری در طول زمان (T1) تعدیل می شوند از طریق وجود کشف دانش و فرآیندهای بهره برداری در طول زمان (T1). این بدین معنی است که مدیران بطور کلی و کارآفرینان / بنیان گذاران موسسات کوچک و متوسط بطور خاص باید فرایند مشارکت را در نظربگیرند که حمایت میکند از روشن فکری (فراموش) در میان ابزارهای مدیریت که این یک مکمل برای کارکردهای مدیریت منابع انسانی فراهم می آورد و تمرکز بر ثبات و تداوم تمرین و دانش دارد. نویسندگان بیشتر نشان می دهد که تمام تلاش های فراموشی سازمانی باید بر افراد در سازمان متمرکز شود که در واقع انجام شغل طوری صورت گیرد که در ان اشتراک دانش و بکارگیری آن روی دهد. چون کارمندان با مشتریان برخورد دارند، در تطابق با الزامات خود، مهم است برای آنها که به مقدار قابل توجهی استقلال برای تصمیم گیری درباره مسائل راجع به ارباب رجوع داشته باشند. این کار از اتلاف زمان و تلاش زمانی که کارکنان کشف میکنند،بحث و تصمیم گیری در مورد نیازهای مشتریان میکنند، جلوگیری می کند.

این ها مشارکت کننده های مطالعاتی در این حوزه هستند. ارتباط این شماره ویژه، “مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت” به وضوح نشان می دهد که هنوز به تحقیقات تجربی بیشتری نیاز است. پژوهش های آینده باید به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی از شرایطی که بر اساس آن مدیریت منابع انسانی و رفتار کارآفرینی تعامل دارند، نگاه نمایند.

چکیده انگلیسی مقاله

Purpose: The aim of this paper is to introduce the special issue on “Human resource management and corporate entrepreneurship”.
Design/methodology/approach: The paper discuses the articles in the special issue, which investigate the relationships between human resource management and entrepreneurship from different points of view, approaches and employing different empirical contexts.
Findings: The papers highlight different human resource management factors of entrepreneurial behaviour and their influence on corporate entrepreneurship. Results from different empirical contexts as small and medium-size firms, case studies, joint ventures, in the USA, China, and Spain, among others, make important contributions to the previous literature.
Originality/value: The paper discusses the intersection and association between human resource management and corporate entrepreneurship. Human resources play an essential role in so far as they can encourage or hinder corporate entrepreneurship.
Keywords: Human resource management, Entrepreneurialism, Innovation
Paper type: Viewpoint

مقدمه انگلیسی مقاله

The importance of innovation for economic and social development is generally accepted. The changes in the environment and an ever-increasing competitiveness among firms, have forced companies to be constantly innovative in order to succeed. Within this context, firms must improve their flexibility and gain competitive advantages by nurturing entrepreneurships through their operations. Entrepreneurship plays an indispensable role in improving productivity and promoting economic growth. There are many definitions for corporate-level entrepreneurship, although all are based on the seminal papers of Miller and Stevenson. Miller (1983) points out that entrepreneurial behaviour includes innovation, pro-activeness and risk-taking. Stevenson adopts a resources-and-skills perspective, and considers that entrepreneurial behaviour is based on achieving and exploiting market opportunity. So, the literature defines this type of entrepreneurship as corporate entrepreneurship (CE) or entrepreneurship. Thus CE refers to the creation and development of an entrepreneurial culture within businesses in order to increase the firms’ innovative capacity.

نتیجه گیری انگلیسی مقاله

This paper examined, through an empirical study of data provided by 107 telecommunications SMEs, how the nature and existence of an open-mindedness context is linked to the nature and existence of knowledge exploration and exploitation processes enacted by the workforce of an organization. Further, it explored how the existence of these practices contributes to the creation of customer capital. The study found that the effects of the existence of open-mindedness practices over time (t0) on customer capital over time (t1) are mediated through the existence of knowledge exploration and exploitation processes over time (t1). This means that managers in general and entrepreneurs/founders of SMEs in particular should consider incorporating processes that support open-mindedness (unlearning) among their management tools as these provide a complement to human resource practices that focus on the stability and continuity of practice and knowledge. The authors further suggested that all unlearning efforts should centre on people in the organization who are actually performing the jobs where knowledge sharing and use take place. Since employees are dealing with customers to fulfil their requirements, it is important for them to be given a substantial amount of autonomy to decide on solutions for their clients. This will prevent time and effort being wasted when the employees explore, discuss and decide on the clients’ needs.
These are the contributions of studies included in this issue. The relevance of this special issue on, “Human resource management and corporate entrepreneurship” clearly indicates that it is still an area where further empirical research is needed. Future research should look into qualitative and quantitative analysis of conditions under which human resource management and entrepreneurial behaviours interact.