عنوان انگلیسی مقاله:

Corporate governance and the dynamics of capital structure: New evidence

ترجمه عنوان مقاله: سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

$$$: فقط 8500 تومان

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 24 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • مرور متن
 • بدهي ها به عنوان ابزارهاي دفاعي اعمال كنترل
 • بدهي ها به عنوان وسيله هاي نظم دهنده
 • فرضیات و مشخصات مدل ها
 • فرضیات
 • مدل های اقتصادی
 • مدل دو مرحله ای
 • مدل کاهش یافته
 • حاکمیت شرکتی
 • خصوصیت شرکت
 • کیفیت حاکمیت شرکتی
 • داده های مورد استفاده
 • نتايج تجربي
 • كنترل سرعت نسبت بدهي به دارايي خالص
 • مدل كنترل جرئي پوياي دو مرحله اي
 • مدل كنترل جزيي كاهش فرم
 • موضوعات كرانه
 • انحراف از هدف
 • انحراف از سود بهینه و سرعت تنظیم
 • اثر رقابت بازار محصول
 • سوگیری متغیرهای حذف شده
 • نتیجه گیری
 • پیوست الف. تعاریف متغیرها
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

ترجمه چکیده مقاله سند جدیدی مديريت شركت و پويايي ساختار سرمايه

گرچه هيچ شواهدی تجربي در مورد اثر كيفيت مديريت شركت بر تنظیم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سازماني وجود ندارد انتخاب ساختار بهينه سرمايه در مديريت شركت به خوبي مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه، بطور هم زمان، دو اثر وام حاصل از تئوري عامليت (دفاع كنترلي و اثرات انضباطي قرض) بر تنطيم سرعت در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه را در نظر مي گيرد. مديريت شركت تاثيري متفاوت بر تنظيم سرعت ساختار سرمايه دارد.

مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم زیاد تمايل كمتري در پيش روي به سمت ساختار بهينه سرمايه دارد چون هزينه نقش انضباطي قرض، بيشتر از استفاده از قرض به عنوان ابزار دفاعي كنترلي است. اگر چه مديريت ضعيف شركت هايي با اهرم خالص به آرامي كنترل مي شود، اما آن ها اين كار را انجام مي دهند چون تمايل به كاهش اهرم خالص زیاد تا سطح مورد نظر براي جلوگيري از عوامل مزاحم دارند به ويژه اگر با تهديد كنترلي جدي مواجه شوند. پس بنابراين این مقاله، هر دو شركت هاي داراي اهرم خالص زیاد و اهرم خالص کم با مديريت ضعيف به آرامي به سمت سطح مورد نظر وامشان مي روند گرچه محرک هاي مختلفي برايشان وجود دارد.

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، ساختار سرمایه پویا، سرعت تنظیم ساختار سرمایه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط